Quyết định 3151/QĐ-UBND

Quyết định 3151/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp thực hiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 3151/QĐ-UBND phối hợp thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất Sơn La 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3151/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ; QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của liên bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 26 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp thực hiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La” gồm 3 Chương và 19 Điều (có Quy chế phối hợp kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như­ Điều 3;
- L­ưu: VT - Hiệu 65 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ; QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT QUỸ ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi là sở, ngành); UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện); UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh, Quỹ phát triển đất tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện, thành phố (sau đây gọi là Trung tâm Phát triển Quỹ đất) và cơ quan chuyên môn các cấp có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý và phát triển quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế, xã hội hoặc bị Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai (sau đây gọi là người bị thu hồi đất).

4. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án (sau đây gọi là chủ đầu tư dự án).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cơ quan các cấp có liên quan đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý và phát triển quỹ đất được giao theo quy định của pháp luật.

2. Việc phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cơ quan các cấp có liên quan.

3. Xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm, quyền hạn của công chức, viên chức.

Điều 4. Trách nhiệm chung trong quản lý, chỉ đạo

1. Sở Tài nguyên và Môi trường UBND cấp huyện cùng thực hiện việc quản lý, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất trong công tác thu hồi đất; phát triển quỹ đất, quản lý quỹ đất; đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư, khu đất đấu giá; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; việc thực hiện quy trình, thủ tục và áp dụng chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La;

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu sự quản lý, chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban, ngành về chuyên môn nghiệp vụ và chịu sự chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo quỹ đất và quản lý quỹ đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. UBND cấp huyện, UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tính toán bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất.

b) Tổ chức xây dựng, xác định và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đất.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Cục thuế tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

đ) Hướng dẫn việc lập và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị giao đất, thuê đất đối với tổ chức phải di chuyển đến địa điểm mới khi bị thu hồi đất.

e) Trình UBND tỉnh Quyết định thu hồi đất các trường hợp thuộc phạm vi, thẩm quyền.

g) Chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án được giao, đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

h) Chủ trì, ph ối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Đối với công tác thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai

a) Chủ trì lập hồ sơ pháp lý dự án thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện thu hồi đất.

c) Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.

d) Bàn giao cho UBND cấp huyện hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất ranh giới (mốc giới) trên bản đồ và ngoài thực địa khu đất đã thu hồi.

đ) Chỉ đạo việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý.

e) Kiểm tra các trường hợp được giao đất, thuê đất, kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật về đất đai để xử lý, đề xuất xử lý theo thẩm quyền; hằng năm tổng hợp kết quả, tình hình xử lý thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

3. Công tác quản lý quỹ đất, phát triển quỹ đất

a) Chủ trì cùng các ngành liên quan giúp UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, khai thác, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý quỹ đất được giao theo quy định. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện phương án khai thác sử dụng đất của cấp huyện.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng đơn giá bồi thường về đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tính toán bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất.

b) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các quy định hiện hành.

d) Chủ trì giải quyết vướng mắc trong việc: Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại; chi phí hỗ trợ thuê trụ sở, nhà xưởng cho tổ chức theo quy định; thực hiện nghĩa vụ tài chính của người bị thu hồi đất đối với Nhà nước.

đ) Tham gia phối hợp trong việc: Giải quyết vướng mắc trong áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với cây cối, hoa màu, vật nuôi là thủy sản; giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng đơn giá công trình, vật kiến trúc.

e) Chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh thẩm định giá đất cụ thể theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối với công tác thu hồi đất vi phạm pháp luật

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá trị còn lại của tài sản, công trình đã đầu tư trên đất (nếu có) hoặc xác định giá trị tài sản gắn liền với đất điều chuyển theo quy định trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Đối với công tác quản lý quỹ đất

Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt suất đầu tư hạ tầng; tính toán kinh phí để hoàn trả cho chủ đầu tư dự án (nếu có); phối hợp với các sở, ngành thực hiện kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất của các dự án được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý sai phạm (nếu có);

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tính toán bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất.

2. Phối hợp với UBND cấp huyện và chủ đầu tư công khai các quy hoạch đảm bảo quy định của pháp luật; chủ trì giải quyết những vướng mắc về quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền.

3. Hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi để làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ. Xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định vị trí, quy mô khu tái định cư cho phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

6. Kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc liên quan đến thu hồi nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối và điều chỉnh nguồn vốn ngân sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhu cầu xây dựng khu tái định cư theo kế hoạch được UBND tỉnh giao.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án xây dựng các khu, điểm tái định cư; thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố bằng nguồn vốn của tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện ban hành định mức cây trồng để làm căn cứ xác định giá cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm cho người bị thu hồi đất để nâng cao năng suất cây trồng, ổn định đời sống, sản xuất.

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản trên đất là cây cối, hoa màu, vật nuôi là thủy sản; phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện giải quyết các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản là cây cối, hoa màu, vật nuôi.

Điều 10. Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố cung cấp các thông tin theo quy định về mức thu nhập sau thuế của tổ chức kinh tế, cá nhân sản xuất kinh doanh mà bị ngừng sản xuất kinh doanh do bị thu hồi đất để làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.

3. Phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các cơ quan liên quan quản lý, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quỹ phát triển đất tỉnh

1. Tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng vốn hàng năm từ quỹ phát triển đất theo quy định.

2. Thực hiện ứng vốn theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm của các sở, ngành khác có liên quan

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; động viên, thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các dự án; chỉ đạo các đoàn thể cấp huyện, cấp xã cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên.

2. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm tham gia phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý và phát triển quỹ đất được giao thuộc chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn cấp huyện; Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết).

b) Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với các dự án thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án và Trung tâm Phát triển Quỹ đất trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện, thành phố (tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải quyết các khó khăn, vướng mắc …).

c) Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi, Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo chủ trương thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

d) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, đơn vị trực thuộc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Trung tâm Phát triển Quỹ đất lập.

đ) Phi hợp với các cơ quan liên quan và chủ đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư và giao đất tái định cư cho người được bố trí tái định cư; hướng dẫn người bị thu hồi đất kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi cấp Giấy chứng nhận đi với trường hợp được giao đất hoặc được mua nhà tái định cư.

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền; ban hành Quyết định và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất.

g) Chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các sở, ngành có liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

h) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện, thành phố quản lý.

i) Phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung sau: Kế hoạch thu

hồi đất; kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn theo quy định; quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định cưỡng chế thu hồi đất, dự toán kinh phí cưỡng chế thu hồi đất (nếu có) theo thẩm quyền quy định.

2. Đối với công tác thu hồi đất vi phạm pháp luật

a) Ban hành các Quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp theo thẩm quyền.

b) Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất trong công tác thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai; xác định vị trí, ranh giới thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất để xác định giá trị tài sản còn lại (nếu có); xác định giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất khi thu hồi gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian còn lại của công trình, vật kiến trúc đã xây dựng trên đất không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; bàn giao mặt bằng, quản lý diện tích đất đã được giao sau khi thu hồi và đưa vào sử dụng; cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận lưu hồ sơ hoặc thông báo hủy Giấy chứng nhận theo quy định.

c) Ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định (nếu có).

3. Đối với công tác đầu tư xây dựng dự án tái định cư

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc lập kế hoạch để phục vụ nhu cầu tái định cư trên địa bàn, trình UBND tỉnh quyết định; lập dự án tái định cư theo thẩm quyền.

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Chủ trì giúp UBND cấp huyện chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Chủ trì, phối hợp với Mặt trận, đoàn thể giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án hoặc báo cáo, đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để UBND huyện chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, công khai và vận động người bị thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Chịu trách nhiệm về kết quả xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất; xác nhận số nhân khẩu nông nghiệp, số lao động trong độ tuổi, số người hưởng trợ cấp xã hội; thời điểm xây dựng nhà và các công trình khác trên đất của người bị thu hồi đất.

c) Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện: Thông báo thu hồi đất, kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp hướng dẫn kê khai đất đai, tài sản trên đất, kiểm kê về đất đai, kiểm kê tài sản trên đất, thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

d) Phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giao Quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền đến người bị thu hồi đất hoặc tài sản gắn liền với đất bị thu hồi.

đ) Phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư niêm yết công bố, công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

e) Giao nhiệm vụ cho Trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong công tác giải phóng mặt bằng.

g) Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, trồng cây, xây dựng các công trình trên đất sau khi đã có thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

2. Đối với công tác thu hồi đất vi phạm pháp luật.

a) Xác nhận nguồn gốc đất, tài sản trên đất, xác nhận thời điểm xây dựng, tạo lập tài sản, công trình trên đất, nhân khẩu, hộ khẩu, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.

b) Cử cán bộ tham gia thành viên Tổ công tác thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai.

c) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong việc lập hồ sơ pháp lý về dự án thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; thông báo thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai cho người sử dụng đất; xác định vị trí, ranh giới thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất để xác định giá trị tài sản còn lại (nếu có); thực hiện cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; quản lý diện tích đất đã được giao sau khi thu hồi và đưa vào sử dụng; lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định.

3. Đối với công tác quản lý quỹ đất

a) Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn, chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai.

b) Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả khu đất được giao quản lý.

Điều 16. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển Quỹ đất

1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a) Tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đối với các dự án thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

b) Phối hợp với chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

c) Phối hợp với hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các phòng, đơn vị (Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…) thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã công bố công khai, tuyên truyền, vận động về chính sách, chủ trương thu hồi đất và các quy định của pháp luật cho người bị thu hồi đất về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

d) Liên hệ với UBND cấp và các cơ quan liên quan để thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất nằm trong chỉ giới thu hồi theo thông báo thu hồi đất.

đ) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, bản, tiểu khu, tổ dân phố, chủ đầu tư dự án thực hiện việc khảo sát, đo đạc, kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

e) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, chủ đầu tư dự án niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn, giải đáp những ý kiến thắc mắc, góp ý của người bị thu hồi đất và các vấn đề liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất.

g) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã tổ chức bốc thăm, giao đất ở cho người bị thu hồi đất (trường hợp phải tái định cư); quản lý quỹ đất đã thu hồi, bàn giao diện tích đất đã được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ đầu tư dự án để thực hiện theo quy định.

h) Thực hiện xây dựng hạ tầng, kỹ thuật khu tái định cư của dự án do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các dự án khác được UBND tỉnh giao.

i) Chủ động đề xuất biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

k) Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND cấp huyện trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa bàn các huyện, thành phố.

l) Trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi theo quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết toán phương án bồi thường.

m) Thu Giấy chứng nhận đồng thời với việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

n) Bàn giao Giấy chứng nhận (đối với trường hợp thu hồi hết đất) cho Văn phòng Đăng ký đất đai để lưu hồ sơ theo quy định, để chỉnh lý biến động (đối với trường hợp thu hồi một phần đất).

2. Đối với khu đất được giao để quản lý, khai thác

a) Quản lý và lập phương án sử dụng khu đất được giao, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong các công tác: Thông báo thu hồi đất đến tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất; tổ chức phát tờ kê khai cho tổ chức cá nhân bị thu hồi đất; thực hiện kiểm đếm, xác định nguồn gốc, số lượng...để xác định giá trị tài sản còn lại trên đất (nếu có).

c) Báo cáo tiến độ đối với các dự án được giao, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị hướng xử lý đảm bảo tiến độ kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với công tác quản lý quỹ đất

a) Trực tiếp thực hiện tiếp nhận và tổ chức quản lý quỹ đất theo nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao.

b) Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định về phương án khai thác quỹ đất được giao quản lý.

c) Thực hiện bàn giao đất cho chủ dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Đối với công tác tạo quỹ đất và khai thác quỹ đất

a) Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, phối hợp với UBND cấp huyện lập kế hoạch tạo quỹ đất sạch, khai thác quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh để đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất có thu tiền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án.

c) Xây dựng kế hoạch về thời gian thực hiện, nguồn vốn thực hiện, nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất, nguồn vốn hoàn trả để thực hiện.

d) Triển khai thực hiện dự án theo Quyết định được phê duyệt.

đ) Quyết toán dự án theo quy định và xác định hiệu quả của dự án hoàn thành.

Điều 17. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, UBND cấp xã và trực tiếp tham gia cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất trong suốt quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đến khi hoàn thành dự án; kịp thời đưa quỹ đất đã được bàn giao vào thi công dự án.

2. Căn cứ Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chuyển kinh phí cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để chi trả cho người bị thu hồi đất đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo quy định.

3. Bàn giao diện tích đất đã thu hồi còn lại nằm ngoài ranh giới đất được giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất hoặc chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Điều 18. Trách nhiệm của người bị thu hồi đất về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Phối hợp, chấp hành đầy đủ việc kê khai về đất đai, tài sản trên đất, cung cấp các giấy tờ liên quan đến đất, tài sản trên đất theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

2. Tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các tổ chức, cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư dự án trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất đúng tiến độ theo quy định pháp luật.

Chương III

TỐ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Giao các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế này. Định kỳ trước ngày 15 tháng 6 và tháng 12 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Đối với các huyện chưa có Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất, hoặc công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do tổ chức khác thực hiện trước mắt Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại Khoản 1, Điều 16 Quy chế này; Công tác quản lý quỹ đất và phát triển quỹ đất do UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 16 Quy chế này.

3. Các nội dung khác không đề cập trong Quy chế được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đất đai.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3151/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3151/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2016
Ngày hiệu lực31/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3151/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3151/QĐ-UBND phối hợp thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3151/QĐ-UBND phối hợp thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3151/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành31/12/2016
        Ngày hiệu lực31/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3151/QĐ-UBND phối hợp thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất Sơn La 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3151/QĐ-UBND phối hợp thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất Sơn La 2016

            • 31/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực