Quyết định 3152/QĐ-UBND

Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3152/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3152/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SN THUC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CA STÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thtục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát th tục hành chính;

Căn c Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưng, Ch nhiệm Văn phòng Chính ph hướng dn nghiệp vụ về kiểm soát th tục hành chính;

Căn c Quyết định số 849/QĐ-BTC, Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính v công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực Qun lý công sn thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Tài chính tại Tờ trình s 3154/TTr-STC ngày 26/7/2019 và Báo cáo Thm tra số 809/BC-VP ngày 02/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này 01 TTHC mới ban hành và 25 thtục hành chính bị bãi blĩnh vực Qun công sn thuộc thm quyn qun lý ca Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Giao Giám đốc Sở Tài chính xây dựng quy trình nội bộ 01 TTHC mới ban hành gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xây dng quy trình điện t.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các S: Tài chính, Giao thông vận ti, Nông nghiệp và phát trin nông thôn; Th trưng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC-VP Chính phủ (bản điện tử);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm PVHC công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHC-NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính (số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1. Lĩnh vực Quản lý Công sản

1

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

(BTC-THA-287438)

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

II. DANH MỤC THTỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI B (Đưa ra khỏi Danh mục TTHC)

STT

Mã hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VPQPPL quy định việc bãi b th tục hành chính

A

Bãi bỏ thủ tục tại Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

1

THA-289483

Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

2

THA-289484

Thủ tục hành chính về chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

3

THA-289485

Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

4

THA-289486

Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư

5

THA-289487

Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương.

6

THA-289491

Thủ tục báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời

7

THA-289492

Thủ tục xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời.

8

THA-289493

Thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ.

9

THA-289509

Thủ tục hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời.

10

THA-289510

Thủ tục hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời.

11

THA-289511

Thủ tục ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý

12

THA-289512

Thủ tục hoàn trả vốn ứng trước cho đơn vị phải di dời đã thực hiện ứng trước vốn

13

THA-289494

Thủ tục hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời.

14

THA-289507

Thủ tục hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời.

15

THA-289508

Thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời.

16

THA-289513

Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

- Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

17

THA-289515

Thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

18

THA-289516

Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

19

THA-289517

Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

B

Bãi bỏ thủ tục tại Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa

20

THA-289534

Thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ

Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

21

THA-289529

Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

22

THA-289533

Thủ tục thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng

23

THA-289535

Thủ tục báo cáo kê khai tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

24

THA-289536

Thủ tục báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

C

Bãi bỏ thủ tục tại Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

25

T-THA-289442-TT

Thủ tục báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

- Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3152/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3152/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2019
Ngày hiệu lực06/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3152/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3152/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3152/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3152/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành06/08/2019
        Ngày hiệu lực06/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3152/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3152/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính Thanh Hóa

            • 06/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực