Quyết định 3154/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 3154/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án "Điều tra đánh giá tác động về công nghệ ghép của trung tâm rau thế giới (AVRDC) ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3154/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Điều tra đánh giá tác động


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3154/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ CÔNG NGHỆ GHÉP CỦA TRUNG TÂM RAU THẾ GIỚI (AVRDC) Ở VIỆT NAM"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Xét công văn số 250/VRQ-KH ngày 05/12/2012 của Viện Nghiên cứu Rau quả về việc xin phê duyệt dự án "Điều tra đánh giá tác động về công nghệ ghép của Trung tâm rau thế giới (AVRDC) ở Việt Nam" do Trung tâm Rau thế giới (AVRDC) tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án "Điều tra đánh giá tác động về công nghệ ghép của trung tâm rau thế giới (AVRDC) ở Việt Nam" (Văn kiện dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Điều tra đánh giá tác động về công nghệ ghép của Trung tâm rau thế giới (AVRDC) ở Việt Nam.

2. Tên nhà tài trợ: Trung tâm Rau thế giới (AVRDC).

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Cơ quan thực hiện dự án: Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh và Sơn La.

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Tháng 8 - tháng 9 năm 2012

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án: Đánh giá tác động về công nghệ ghép của Trung tâm rau thế giới ở miền Bắc Việt Nam

8. Hoạt động dự án: (i) Tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu thứ cấp cho chuyên gia của AVRDC, người thực hiện điều tra và dịch số liệu thu thập từ tiếng Việt sang tiếng Anh; (ii) Xác định địa điểm nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên; (iii) Xác định và lựa chọn 05 cán bộ tham gia điều tra giao tiếp được bằng tiếng Anh để chuyên gia AVRDC tập huấn trước khi điều tra; (iv) Lập danh sách các nông dân ở vùng đồng bằng sông Hồng, chọn ngẫu nhiên những nông dân được trả lời phỏng vấn và hỗ trợ chuyên gia AVRDC cung cấp các quy trình sản xuất 1 triệu cây con ghép giống/năm và cơ chế phân phối cho nông dân (v) Xác định và tạo điều kiện cho những người cung cấp thông tin chính như người thu gom ở các xã được lựa chọn, người thu gom thành phố, người bán buôn, người bán lẻ, người phân phối hạt giống, người tiêu dùng để chuyên gia AVRDC và các cán bộ điều tra của Việt Nam phỏng vấn; (vi) Lên kế hoạch điều tra cho các xã, nông dân trả lời phỏng vấn (vii) Tạo điều kiện thu thập số liệu và cung cấp sự tư vấn cần thiết về hậu cần; (viii) Tư vấn cho các cán bộ điều tra nhập và hoàn chỉnh số liệu thu thập bằng tiếng Anh và gửi số liệu cuối cùng cho AVRDC; (ix) Phối hợp để giải thích khi có sự mâu thuẫn của số liệu sau khi số liệu gửi đi được AVRDC xem xét lại và (x) Tạo điều kiện để chuyên gia AVRDC phỏng vấn và kiểm tra số liệu.

9. Các kết quả và đầu ra chủ yếu của dự án: (i) 05 cán bộ của Việt Nam được tập huấn về các lấy mẫu ngẫu nhiên, cách nhập và hoàn thiện số liệu điều tra. Trình độ tiếng Anh của các cán bộ được cải thiện và (ii) Viện Nghiên cứu Rau quả sẽ nhận được báo cáo đánh giá tác động về công nghệ ghép của AVRDC ở Việt Nam do AVRDC gửi.

10. Tổng vốn của dự án: 5.000 USD (Năm nghìn đô la Mỹ)

- Nhà tài trợ (AVRDC): 5.000 USD (Viện trợ không hoàn lại);

- Vốn đối ứng phía Việt Nam: Không

11. Hình thức cung cấp ODA: Không hoàn lại.

Điều 2. Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA đối với dự án Hỗ trợ kỹ thuật.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Các Vụ KHCN và MT, TC;
- Cục Trồng trọt;
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, HTQT- (HTMC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3154/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3154/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực18/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3154/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 3154/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Điều tra đánh giá tác động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3154/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Điều tra đánh giá tác động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3154/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành18/12/2012
        Ngày hiệu lực18/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3154/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Điều tra đánh giá tác động

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3154/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án Điều tra đánh giá tác động

            • 18/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực