Quyết định 316/QĐ-UBND

Quyết định 316/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 316/QĐ-UBND 2014 nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến 2020 tầm nhìn 2030 Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1993/TTr-SKHĐT ngày 26/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 36-CTR/TU NGÀY 26/8/2013 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 316 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh)

Thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 26/8/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND Tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các giải pháp trong Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 26/8/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn;

- Xây dựng các chính sách về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đối với kinh tế tập thể.

- Triển khai thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi về thuế đối với hợp tác xã (HTX) theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX khi đáp ứng các điều kiện quy định.

b) Thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đối với HTX đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở, ngành liên quan:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu mới tới xã viên và những đối tượng muốn tham gia HTX;

- Triển khai các chương trình, dự án phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nhất là chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực theo quy định;

- Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng các chức danh quản lý và điều hành hợp tác xã được triển khai trên địa bàn; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế tập thể cho các phòng, ban chuyên môn cấp huyện theo hệ thống ngành; tập huấn cho cán bộ xã, phường, huyện, thành phố về Luật Hợp tác xã, các cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể;

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tham gia thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh tế tập thể thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo phạm vi trách nhiệm được pháp luật quy định;

- Tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế tập thể hàng năm trên địa bàn tỉnh.

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật HTX, Nghị quyết Trung ương 5 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân, cán bộ, đảng viên và các xã viên để nâng cao nhận thức đầy đủ về bản chất tốt đẹp của mô hình HTX kiểu mới. Tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong toàn tỉnh.

b) Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tập thể trong tỉnh phát triển.

c) Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm; thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã và các sở, ngành.   

d) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã; tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình, dự án đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã thuộc phạm vi Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phụ trách.

đ) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho các đơn vị kinh tế tập thể các vấn đề về vốn, xây dựng điều lệ, kế hoạch phương án kinh doanh, thông tin thị trường và tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị kinh tế tập thể để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

e) Phối hợp các ngành tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với kinh tế tập thể; hỗ trợ xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kinh tế tập thể, xã viên và người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể.

g) Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị kinh tế tập thể; phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch dạy nghề cho xã viên, người lao động trong Hợp tác xã nhằm nâng cao chất lượng lao động.

h) Chủ trì, phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

i) Huy động các nguồn lực phát triển khu vực kinh tế tập thể; hướng dẫn các Tổ hợp tác, Hợp tác xã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, phát huy nội lực để nâng cao chất lượng hoạt động.

k) Đẩy mạnh hai phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã” và “Hợp tác xã tiên phong trong xóa đói giảm nghèo – xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

l) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố rà soát quỹ đất hiện đang sử dụng của các hợp tác xã; báo cáo, đề xuất phương án cho các Hợp tác xã mới có nhu cầu để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên cứu, đề xuất các biện pháp thực hiện về cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế tập thể. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý vướng mắc về cơ chế, chính sách về tài chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả.

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định mức chi hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp hợp tác xã, nghiệp vụ quản lý HTX, hỗ trợ kinh phí thành lập HTX theo quy định.

c) Căn cứ dự án đã được duyệt và kế hoạch đào tạo, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và cân đối, phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, các chức danh trong HTX, nhất là đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tổ chức thực hiện và bổ sung các quy hoạch ngành; tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ chuyên môn nhằm phát triển kinh tế tập thể và trang trại lĩnh vực nông nghiệp, coi hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất nông nghiệp.

b) Thực hiện đề án "Cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất, thu hoạch một số cây trồng chính của tỉnh Tây Ninh: cây lúa, cây mì và cây đậu phộng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020" và thực hiện kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh .

5. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

a) Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng dạy nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh. Trong đó, quan tâm dạy nghề cho xã viên, người lao động trong Hợp tác xã nhằm nâng cao chất lượng lao động.

b) Tiếp tục phối hợp các ngành triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2013-2015, ban hành kèm theo Kế hoạch số 1173/KH-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh.

6. Sở Công Thương

a) Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, tạo điều kiện hỗ trợ cho các HTX khảo sát tìm kiếm thị trường, tham gia hội chợ triển lãm để quảng bá sản phẩm, tìm thị trường mới. Vận dụng tốt chính sách thương mại đẩy mạnh hoạt động biên mậu, đặc biệt là thị trường Campuchia, Lào.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển các HTX, khuyến khích các xã viên HTX và Tổ hợp tác có khả năng về vốn, kinh nghiệm kinh doanh tổ chức thu gom sản phẩm, tìm thị trường tiêu thụ ổn định, thành lập chuỗi cung ứng.

c) Khuyến khích ký kết hợp đồng trực tiếp giữa các doanh nghiệp chế biến, cung cấp phân bón, thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và thu mua sản phẩm với nông dân qua tổ chức HTX tiêu thụ. Khuyến khích hộ nông dân trong các HTX sản xuất nguyên liệu mua cổ phần của các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổng hợp rà soát lại quỹ đất các HTX đang sử dụng, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo chính sách đất đai quy định trong Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; đôn đốc UBND các huyện, thành phố sớm cấp quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi cho các HTX trong giao dịch để phát triển sản xuất kinh doanh; công khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trong đó, ưu tiên cho HTX nông nghiệp thuê đất để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Tạo điều kiện cho HTX phi nông nghiệp được thuê đất dài hạn theo quy định của Nhà nước. Xem xét, ưu tiên giao đất có hoặc không thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất để HTX xây dựng trụ sở làm việc và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của các HTX trong việc bảo vệ môi trường.

d) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các HTX lựa chọn công nghệ sạch, cụ thể hóa các quy định về nhập khẩu công nghệ, thiết bị theo các tiêu chuẩn về hệ số tiêu hao năng lượng, hệ số thải; tham mưu UBND tỉnh ban hành các tiêu chuẩn thải cho tỉnh theo các ngành và lĩnh vực.

8. Sở Nội vụ

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể theo tinh thần Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Trung ương.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cơ chế, chính sách của Trung ương về công tác quản lý cán bộ cho HTX.

9. Sở Giao thông Vận tải

a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt . . .) cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

b) Ưu tiên hỗ trợ các Hợp tác xã có đủ điều kiện tham gia xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn và quản lý công trình sau khi hoàn thành, kể cả công trình hạ tầng phục vụ phát triển làng nghề ở nông thôn, các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn phù hợp với khả năng của HTX.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai có hiệu quả các chính sách và quy định về hỗ trợ, tài trợ để khuyến khích liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, trường đại học trong việc chuyển giao các thành tựu khoa học, công nghệ mới cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

b) Hỗ trợ trực tiếp các HTX trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm, tham quan học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

c) Hướng dẫn Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức triển khai ứng dụng kết quả đề tài “Đánh giá thực trạng, nghiên cứu định hướng và xây dựng giải pháp phát triển các loại hình Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2015” vào thực tiễn công tác quản lý ngành theo quy định.

11. Cục Thuế tỉnh

a) Thực hiện tuyên truyền các chính sách, pháp luật và ưu đãi về thuế đối với các Hợp tác xã;

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan để hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi về miễn, giảm thuế đối với HTX theo quy định của pháp luật về thuế.

12. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tây Ninh

a) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX và các hình thức kinh tế hợp tác vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

b) Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành về phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực ngân hàng.

c) Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Quỹ tín dụng nhân dân và tín dụng nội bộ trong Hợp tác xã; quan tâm phát triển mới Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh khi có đủ điều kiện.

13. UBND huyện, thành phố

a) Kết hợp Kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, Thành ủy với Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện.

b) Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX trên địa bàn.

c) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại quỹ đất các HTX đang sử dụng, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo chính sách đất đai quy định trong Nghị quyết 13-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), sớm cấp quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi cho các HTX trong giao dịch để phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất ở, nhà ở cho các hộ nông dân, tạo điều kiện cho kinh tế hộ được vay vốn tín dụng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

d) Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc tổ chức thi hành pháp luật về HTX; tuyên truyền phổ biến pháp luật về HTX; triển khai các chương trình, dự án phát triển HTX.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về kinh tế tập thể trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa nhiệm vụ vào kế hoạch hàng năm và tập trung thực hiện. Đánh giá kết quả thực hiện trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung của Kế hoạch này; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch, đề xuất UBND tỉnh xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 316/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu316/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 316/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 316/QĐ-UBND 2014 nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến 2020 tầm nhìn 2030 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 316/QĐ-UBND 2014 nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến 2020 tầm nhìn 2030 Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu316/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 316/QĐ-UBND 2014 nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến 2020 tầm nhìn 2030 Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 316/QĐ-UBND 2014 nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến 2020 tầm nhìn 2030 Tây Ninh

         • 27/01/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/01/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực