Quyết định 3160/QĐ-UBND

Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đặt tên công trình công cộng có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố của tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3160/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG ĐẶT TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CÓ QUI MÔ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Qui chế đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2660/TTr-SVHTTDL ngày 16/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long quyết định đặt tên công trình công cộng có qui mô nhỏ trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đặt tên công trình công cộng theo qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- Như điều 3 (thực hiện);
- V0, V3, VX1, KSTTHC;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3160/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3160/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/11/2012
Ngày hiệu lực 28/11/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3160/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3160/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành 28/11/2012
Ngày hiệu lực 28/11/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3160/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long

  • 28/11/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/11/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực