Quyết định 3161/2001/QĐ-UB-TC

Quyết định 3161/2001/QĐ-UB-TC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 3161/2001/QĐ-UB-TC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Sở Tư pháp Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 3161/2001/QĐ-UB-TC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 3161/2001/QĐ-UB-TC

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông tư số 12/LB ngày 26/7/1993 của Liên Bộ Tư pháp – Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan tư pháp địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Hà Tĩnh”.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan liên quan, căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Lưu VT – TH – NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH
Trần Đình Đàn

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3161/2001/QĐ-UB-TC này 24 tháng 12 năm 2001 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Điều 1. Chức năng

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Sở chịu sự chỉ đạo và quản lý toàn diện của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Chủ trì việc soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Thẩm định về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

2. Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Tủ sách pháp luật ở địa phương.

3. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

4. Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

5. Quản lý Tòa án nhân dân huyện, thị xã về mặt tổ chức theo phân cấp của Bộ Tư pháp.

- Quản lý Hội thẩm nhân dân của Tòa án huyện, thị xã.

- Quản lý Nhà nước đối với Phòng Thi hành án, Đội Thi hành án theo phân cấp của Bộ Tư pháp.

- Quản lý Nhà nước đối với Đoàn Luật sư, các tổ chức tư vấn pháp luật, các tổ chức giám định tư pháp.

- Quản lý tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước, trợ giúp pháp lý Nhà nước, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

6. Chỉ đạo hoạt động hòa giải ở cơ sở.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra thực hiện công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp trên địa bàn.

8. Thực hiện các việc về hộ tịch, quốc tịch, cấp phiếu xác nhận lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền.

9. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp ở địa phương. Phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh quản lý hệ thống tư pháp cơ sở.

............................

5. Biên chế của Sở Tư pháp (trừ Phòng Thi hành án) do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo kế hoạch hàng năm trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh xây dựng quy chế làm việc của cơ quan; Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, Sở Tư pháp thống nhất với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh trình UBND tỉnh quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3161/2001/QĐ-UB-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3161/2001/QĐ-UB-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2001
Ngày hiệu lực24/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3161/2001/QĐ-UB-TC

Lược đồ Quyết định 3161/2001/QĐ-UB-TC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3161/2001/QĐ-UB-TC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3161/2001/QĐ-UB-TC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Đình Đàn
        Ngày ban hành24/12/2001
        Ngày hiệu lực24/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2005
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3161/2001/QĐ-UB-TC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3161/2001/QĐ-UB-TC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp Hà Tĩnh