Quyết định 3161/QĐ-BGTVT

Quyết định 3161/QĐ-BGTVT cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3161/QĐ-BGTVT cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3161/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2008

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
;
- Căn cứ công văn số 16/HĐTCVCC ngày 24/9/2008 của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 và Biên bản cuộc họp ngày 16/10/2008 của Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch Bộ Giao thông vận tải;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử 05 công chức, viên chức có tên trong danh sách trích ngang tại Phụ lục 1 (kèm theo) tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông có tên trong danh sách trích ngang tại Phụ lục 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 2;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Bộ Nội vụ;
Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỬ THAM SỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2008

(kèm theo Quyết định số 3161/BGTVT-TCCB ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, vị trí công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Thời gian làm việc ở ngạch CVC và TĐ (năm)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ

Số đề án, công trình đã tham gia

Được miễn thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Hệ số lương

Thời gian hưởng

(từ)

Tốt nghiệp ĐH trở lên

Tốt nghiệp Lý luận CTCC

Tốt nghiệp QLNN cao cấp

Ngoại ngữ C trở lên

Trình độ Tin học

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1  1

Trương Tấn Viên

2/10/54

 

Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch -Đầu tư

15

6,78

1/11/03

Đại học

 

1995

2007

Chưacó Chứng chỉ C Tiếng Anh

Chưacó Chứng chỉ tin học VP

Có 1 đề án cấp Bộ

 

 

Có cam kết  thi Tin học  VP và Ngoại ngữ C

2

 Phạm Thanh Tùng

 

21/2/56

 

Vụ trưởng

Vụ Hợp tác quốc tế

8 năm và 8 tháng

5,42

01/2/08

Thạc sỹ

 

2002

2006

ĐH Tiếng Anh

Có CC Tin học quản lý

Có 1 Đề án cấp Bộ

 

Miễn thi

 

Có cam kết thi  Tin học VP

3

Lại Xuân Thanh

 

25/8/63

 

Phó Cục trưởng

Cục Hàng không VN

10

6,10

1/12/07

Thạc sỹ

 

2001

2002

Có chứng chỉ C

có Chứng chỉ tin học B

Có 1 đề tài cấp Ngành

 

Miễn thi

Tốt nghiệp ĐH ở Liên xô

4

Nguyễn Hoàng Tiệm

 

08/9/51

 

Trưởng ban Vận tải

Cục Hàng hải VN

6

5,76

1/10/06

Tiến sỹ

 

2003

9/2008

Có chứng chỉ C

Học xong chương trình máy vi tính (1992)

Có 4 đề tài cấp Bộ

 

 

Có cam thi tin học VP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

5

Phùng Văn Ổn

12/3/55

 

Giám đốc

Trung tâm CNTT

7

5,42

1/12/06

Tiến sỹ

 

2005

9/2007

ĐH Tiếng Anh

Tiến sỹ

Có 12 đề tài, đề án (6 Đề tài cấp Bộ, 6 Đề án cấp Nhà nước và cấp ngành)

Miễn thi

Miễn thi

Có   Bằng ĐH Máy tính và ĐH  Tiếng Anh

Tổng số 05 cán bộ, công chức, viên chức trên đây của Bộ Giao thông vận tải cử đi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 đảm bảo đúng số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi quy định tại Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức.

 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phạm Tăng Lộc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỬ THAM SỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2008

(kèm theo Quyết định số               /BGTVT-TCCB ngày             tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, vị trí công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Thời gian làm việc ở ngạch CVC và TĐ (năm)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ

Số đề án, công trình

Được miễn thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Hệ số lương

Thời gian hưởng

(từ)

Tốt nghiệp ĐH trở lên

Tốt nghiệp Lý luận CTCC

Hoàn thành khóa học QLNNCC

Ngoại ngữ C trở lên

Trình độ Tin học

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Nguyễn Việt Dũng

2/8/57

 

Trưởng ban HTQT

Cục Hàng hải VN

11

6,10

1/1/07

Đại học

2004

9/2008

ĐH Tiếng Nga

C

Tham gia 2 Đề án về phát triển cảng biển VN

(Không rõ ngày nghiệm thu)

 

Miễn thi

Có Bằng ĐH tiếng Nga

2

Trần Văn Lâm

05/1/67

 

Phó Vụ trưởng

Vụ Tổ chức cán bộ

11

6,44

1/10/07

Đại học

2002

2007

Chưa có Chứng chỉ C

B

Chủ trì soạn thảo 5 Đề án về công tác tổ chức, quản lý

 

 

Có cam kết đủ khả năng thi NN trình độ C

3

Phùng Văn Ổn

12/3/55

 

Giám đốc

Trung tâm CNTT

7

5,42

1/12/06

Tiến sỹ

 

2005

9/2007

ĐH Tiếng Anh

Tiến sỹ

Có 12 đề tài, đề án NCKH (Chủ nhiệm 06 Đề tài cấp Bộ, tham gia 06 Đề án cấp Nhà nước và cấp ngành)

Miễn thi

Miễn thi

Có   Bằng Đại học Máy tính,  Tiếng Anh

4

Nguyễn Trung Sỹ

 

10/2/61

 

Phó Tổng GĐ

Ban QLDA 85

13

6,10

1/12/05

Thạc sỹ

 

2002

2005

Đã học xong môn Tiếng Anh thuộc chương trình Cao học

Đã học xong Tin học đại cương thuộc chương trình Cao học

Chủ nhiệm 01 Đề tài cấp Bộ

 

 

Có cam kết đủ khả năng thi Tin học VP và NN trình độ C

5

 Phạm Thanh Tùng

 

21/2/56

 

Vụ trưởng

Vụ Hợp tác quốc tế

8 năm và 8 tháng

5,42

01/2/08

Thạc sỹ

 

2002

2006

ĐH Tiếng Anh

Có CC Tin học quản lý

Chủ trì nghiên cứu 01 Đề án cấp Bộ

 

Miễn thi

 

Có cam kết đủ khả năng thi Tin học VP

6

Nguyễn Hoàng Tiệm

- Là thương binh loại A (Bộ đội),

-  Gia đình liệt sỹ.

08/9/51

 

Trưởng ban Vận tải

Cục Hàng hải VN

6

5,76

1/10/06

Tiến sỹ

 

2003

9/2008

Có chứng chỉ C

Học xong chương trình máy vi tính (1992)

Có 4 đề tài NCKH

(Chủ nhiệm 3, Phó chủ nhiệm 1)

 

 

Có cam kết đủ khả năng thi Tin học VP

7

Lại Xuân Thanh

 

25/8/63

 

Phó Cục trưởng

Cục Hàng không VN

10

6,10

1/12/07

Thạc sỹ

 

2001

2002

Có chứng chỉ C

B

Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Ngành

 

Miễn thi

Học Đại học  ở Liên xô cũ

1  8

Trương Tấn Viên

2/10/54

 

Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch -Đầu tư

22

6,78

1/11/03

Đại học (ở Ba Lan)

1995

2007

Chưa có Chứng chỉ C

Chưa có Chứng chỉ VP

Đã nghiên cứu xây dựng 01 đề án: Định hướng phát triển đường cao tốc và nguồn vốn đầu tư

 

 

Có cam kết  thành thạo Tin học VP và NN trình độ C

19

Nguyễn Văn Hiền

(không có hồ sơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ không đầy đủ

110

 Phạm Hồng Sơn

 

8/01/60

 

Tổng GĐ

Ban QLDA đường HCM

8

5,76

1/1/06

Không có bằng  đại học trong  hồ sơ

2001

2005

Có  chứng chỉ C

Không có chứng chỉ TH

Có 1 đề án (không có xác nhận)

 

 

Hồ sơ không đầy đủ

1 11

Nguyễn Quốc Tùng (nộp HS ngày 14/10/08, muộn 4 ngày)

13/2/60

 

Chánh Văn phòng

PMU 2 Cục Đường bộ VN

10

6,10

1/9/05

Đại học

2003

5/2008

ĐH

Có chứng nhận tin học  chương trình Đề án 112

Có 1 đề tài (để bảo vệ tốt nghiệp ở lớp QLNN CVCC) không phải cấp Bộ

 

Miễn thi

Hồ sơ không đầy đủ

1 12

 Nguyễn Tân Khoa (nộp HS ngày 14/10/08, muộn 4 ngày)

2/9/54

 

Phó Tổng GĐ

PMU 6 Cục Đường bộ VN

8

5,76

1/3/006

Đại học

2004

2007

Không có chứng chỉ

Không có chứng chỉ

Không có bản kê khai đề án, công trình đã tham gia

 

 

Hồ sơ không đầy đủ

Tổng số 05 cán bộ, công chức, viên chức trên đây của Bộ Giao thông vận tải cử đi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 đảm bảo đúng số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi quy định tại Tông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức.

 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phạm Tăng Lộc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3161/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3161/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2008
Ngày hiệu lực17/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3161/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3161/QĐ-BGTVT cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3161/QĐ-BGTVT cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3161/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành17/10/2008
        Ngày hiệu lực17/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3161/QĐ-BGTVT cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3161/QĐ-BGTVT cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008

           • 17/10/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực