Quyết định 3161/QĐ-UBND

Quyết định 3161/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 3161/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3161/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè tại Công n số 184/PTP ngày 03 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 văn bn quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè hết hiệu lực toàn bộ năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp:
- Trung tâm Công báo Thành phố;
-
TT Huyện y;
-
TT. UBND huyện: CT, các PCT;
- Lưu: VT, PTP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ NĂM 2018

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

628/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

Đã được thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

17/5/2018

02

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

- Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

03

Quyết định

139/2009/QĐ-UBND ngày 9/4/2009

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè

Đã được thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

25/7/2018

04

Quyết định

137/2009/QĐ-UBND ngày 9/4/2009

- Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Nhà Bè

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Nhà Bè

21/11/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3161/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3161/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2018
Ngày hiệu lực04/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3161/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3161/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3161/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3161/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Văn Lưu
       Ngày ban hành04/12/2018
       Ngày hiệu lực04/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3161/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3161/QĐ-UBND 2018 văn bản pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

           • 04/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực