Quyết định 3171/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3171/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3171/QĐ-BVHTTDL 2019 thành lập đường dây nóng nhận phản ánh hành vi nhũng nhiễu


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3171/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ HÀNH VI NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

Theo Công văn số 1450/TTCP-C.IV ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử đặt tại Thanh tra Bộ để tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số điện thoại đường dây nóng (tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong giờ hành chính):

- Số điện thoại cố định: 024. 39437610

- Số điện thoại di động: 0904.342.536

Địa chỉ hộp thư điện tử: [email protected] (tiếp nhận phản ánh khiếu nại, tố cáo 24/24 giờ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Thanh tra Bộ xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử; bố trí cán bộ trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Bộ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại tố cáo về các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng.

- Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ, các báo, tạp chí, website của các Tổng cục, Cục và các đơn vị đăng tải số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử trên trang nhất, trang bìa để người, doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin về đường dây nóng.

- Trung tâm Công nghệ thông tin đảm bảo duy trì ổn định, an toàn thông tin hộp thư điện tử đường dây nóng.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TTr.TG (110).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3171/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3171/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2019
Ngày hiệu lực13/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3171/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3171/QĐ-BVHTTDL 2019 thành lập đường dây nóng nhận phản ánh hành vi nhũng nhiễu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3171/QĐ-BVHTTDL 2019 thành lập đường dây nóng nhận phản ánh hành vi nhũng nhiễu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3171/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Lê Khánh Hải
        Ngày ban hành13/09/2019
        Ngày hiệu lực13/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3171/QĐ-BVHTTDL 2019 thành lập đường dây nóng nhận phản ánh hành vi nhũng nhiễu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3171/QĐ-BVHTTDL 2019 thành lập đường dây nóng nhận phản ánh hành vi nhũng nhiễu

            • 13/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực