Quyết định 3171/QĐ-UBND

Quyết định 3171/QĐ-UBND năm 2015 về thời gian khấu hao công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 3171/QĐ-UBND thời gian khấu hao công trình cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3171/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 433/TTr-TC-NN ngày 09/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thời gian khấu hao, tỷ lệ phần trăm (%) khấu hao công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc trích khấu hao, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

- Nguyên tắc trích khấu hao công trình: Thực hiện theo khoản 2, điều 21, Thông tư số 54/2013/TT-BTC;

- Phạm vi điều chỉnh: Các công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy, bơm dẫn tập trung khu vực nông thôn, được đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc là ngân sách nhà nước;

- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan đến quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn.

2. Quy định về thời gian và tỷ lệ phần trăm (%) trích khấu hao của công trình

- Các công trình mới đưa vào sử dụng từ ngày 01/7/2013 (Thông tư 54/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành): Thời gian trích khấu hao công trình là 10 năm; tỷ lệ trích khấu hao là 10%/năm;

- Các công trình đã đưa vào sử dụng trước ngày 01/7/2013:

Thời gian khấu hao công trình căn cứ vào giá trị xác định lại ghi tại Biên bản kiểm tra hiện trạng, xác định giá trị công trình của Đoàn kiểm tra (bao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Đơn vị quản lý) với nguyên giá và thời gian trích khấu hao của công trình mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục QLCS Bộ Tài chính;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
-
PVP ( TH) UBND tỉnh;
- Lưu: VT
, TC,NLN,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3171/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3171/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3171/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3171/QĐ-UBND thời gian khấu hao công trình cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3171/QĐ-UBND thời gian khấu hao công trình cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3171/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýTạ Văn Long
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3171/QĐ-UBND thời gian khấu hao công trình cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3171/QĐ-UBND thời gian khấu hao công trình cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn Yên Bái

            • 29/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực