Quyết định 3178/QĐ-UBND

Quyết định 3178/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 3178/QĐ-UBND 2014 thành lập Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động đường bộ Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3178/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ;

Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1508 /TTr-SGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Trạm Kiểm tra), cụ thể như sau:.

1. Trạm gồm các thành viên sau:

a) Trưởng Trạm: Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải.

b) Phó Trưởng Trạm: Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố.

c) Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm có 2 bộ phận, bao gồm:

- Lực lượng trực tiếp quản lý, vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị: Nhân viên kế toán và nhân viên tổng hợp: 02 người của Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiêm nhiệm.

- Bộ phận chuyên trách gồm nhân viên lái xe kiêm phục vụ vận hành thiết bị, nhân viên kỹ thuật: 06 người

- Lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm: là lực lượng kiêm nhiệm, mỗi ca trực (ngày 03 ca) bao gồm:

+ Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 02 người;

+ Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố: 02 người;

+ Cảnh sát Trật tự - Công an thành phố: 02 người;

+ Kiểm soát quân sự thuộc Bộ chỉ huy Quân sự thành phố: 01 người;

2. Trạm Kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trạm Kiểm tra được sử dụng con dấu, tài khoản của Thanh tra Sở Giao thông vận tải để hoạt động.

3. Kinh phí hoạt động của Trạm Kiểm tra được thực hiện theo dự toán chi hằng năm được UBND thành phố phê duyệt. Được đảm bảo từ Quỹ bảo trì đường bộ, kinh phí an toàn giao thông thành phố và các nguồn kinh phí khác theo quy định. Trạm được hợp đồng 06 lao động thực hiện nhiệm vụ lái xe, vận hành thiết bị, kỹ thuật tính trong kinh phí hoạt động của Trạm.

4. Trưởng Trạm Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng xe, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng quy chế hoạt động của Trạm trình UBND thành phố phê duyệt để thực hiện.

5. Các lực lượng phối hợp có trách nhiệm bố trí đủ cán bộ, chiến sỹ, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe tại Trạm và gửi văn bản cử cán bộ tham gia phối hợp tại Trạm về Thanh tra Sở Giao thông Vận tải theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 2. Trạm Kiểm tra thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 2 Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT TU, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- CVP và các PCVP UBND thành phố;
- Lưu: VT, QLĐTh (A. Nghĩa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3178/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3178/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2014
Ngày hiệu lực19/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3178/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3178/QĐ-UBND 2014 thành lập Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động đường bộ Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3178/QĐ-UBND 2014 thành lập Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động đường bộ Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3178/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành19/05/2014
        Ngày hiệu lực19/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3178/QĐ-UBND 2014 thành lập Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động đường bộ Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3178/QĐ-UBND 2014 thành lập Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động đường bộ Đà Nẵng

            • 19/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực