Quyết định 318/QĐ-UBND

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Chỉ thị 17/2002/CT-UBND về chỉnh sửa giấy tờ, hộ tịch, hộ khẩu, văn bằng của công dân do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/QĐ-UBND

 Ninh Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 17/2002/CT-UBND NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CHỈNH SỬA CÁC GIẤY TỜ, HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, VĂN BẰNG CỦA CÔNG DÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 20 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 17/2002/CT-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉnh sửa các giấy tờ, hộ tịch, hộ khẩu, văn bằng của công dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Đại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/02/2014
Ngày hiệu lực 13/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Võ Đại
Ngày ban hành 13/02/2014
Ngày hiệu lực 13/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận

  • 13/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực