Quyết định 318/QĐ-UBND

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2014 hủy bỏ một phần nội dung trong Quyết định 54/2012/QĐ-UBND về dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 hủy bỏ một phần 54/2012/QĐ-UBND dạy học thêm Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ MỘT PHẦN NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2012/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009:

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Căn cứ Công văn số 376/KtrVB ngày 26/12/2013 của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về việc thông báo kiểm tra văn bản;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 77/TTr-SGDĐT ngày 22/01/2014 và Thông báo số 46/TB-STP ngày 17/01 2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ một phần nội dung trong Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

- Hủy bỏ nội dung: “chi cho công tác quản lý, cấp phép dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo 2%” tại điểm a Khoản 1 Điều 7.

- Hủy bỏ nội dung: “và chi 2% cho công tác quản lý, cấp phép dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo” tại điểm b Khoản 2 Điều 7.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT;
- Sở GDĐT, Sở TP;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, N, TH, HCTC;
- Trung tâm Công báo, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2014
Ngày hiệu lực10/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 hủy bỏ một phần 54/2012/QĐ-UBND dạy học thêm Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 hủy bỏ một phần 54/2012/QĐ-UBND dạy học thêm Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu318/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành10/02/2014
       Ngày hiệu lực10/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 hủy bỏ một phần 54/2012/QĐ-UBND dạy học thêm Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 hủy bỏ một phần 54/2012/QĐ-UBND dạy học thêm Bình Dương

           • 10/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực