Quyết định 318/QĐ-UBND

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt giá nước sạch công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình do Ban quản lý và dịch vụ đô thị huyện Lâm Bình quản lý, khai thác do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 giá nước sạch cấp nước sinh hoạt nông thôn Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ NƯỚC SẠCH CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN XÃ LĂNG CAN, HUYỆN LÂM BÌNH DO BAN QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HUYỆN LÂM BÌNH QUẢN LÝ KHAI THÁC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 11/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 280/TTr-STC ngày 04 tháng 10 năm 2018 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt giá nước sạch công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình do Ban quản lý và dịch vụ đô thị huyện Lâm Bình quản lý, khai thác.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá nước sạch công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình do Ban quản lý và dịch vụ đô thị huyện Lâm Bình quản lý, khai thác, như sau:

Số TT

Mục đích sử dụng nước

Giá bán (đồng/m3)

1

Sinh hoạt các hộ dân cư

4.500

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

7.000

3

Hoạt động SX vật chất

8.000

4

Kinh doanh dịch vụ

10.000

Giá bán nước sạch quy định tại Quyết định này là giá đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và tiền dịch vụ môi trường rừng, chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Ban quản lý và dịch vụ đô thị huyện Lâm Bình thực hiện thu tiền sử dụng nước sạch đối với các đối tượng ký hợp đồng tiêu thụ nước sạch theo đúng bảng giá được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Tự chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức sản xuất và hiệu quả kinh doanh của đơn vị theo đúng quy định của Nhà nước. Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giá nước sạch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu và thực hiện trước khi áp dụng; Hàng năm Ban quản lý và dịch vụ đô thị huyện Lâm Bình căn cứ các văn bản chế độ, chính sách về hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn, lập phương án giá nước sạch nông thôn và dự toán kinh phí chênh lệch giữa giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định và giá bán do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, gửi Sở Tài chính thẩm định.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan kiểm tra Ban quản lý và dịch vụ đô thị huyện Lâm Bình trong việc chấp hành thực hiện quyết định này; thẩm định kinh phí đề nghị cấp bù giá nước sạch nông thôn (nếu có) của đơn vị cấp nước, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình; Giám đốc Ban quản lý và dịch vụ đô thị huyện Lâm Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP; Phó CVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học Công báo;
- CV TC, TL;
- Lưu: VT (Huy. TH).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(28/11/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 giá nước sạch cấp nước sinh hoạt nông thôn Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 giá nước sạch cấp nước sinh hoạt nông thôn Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu318/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Đình Quang
        Ngày ban hành01/11/2018
        Ngày hiệu lực01/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (28/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 giá nước sạch cấp nước sinh hoạt nông thôn Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 318/QĐ-UBND 2018 giá nước sạch cấp nước sinh hoạt nông thôn Tuyên Quang

            • 01/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực