Quyết định 318/QĐ-UBND

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 318/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do ủy ban quận Thủ Đức ban hành thành phố Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức tại Tờ trình số 53/TTr-TP ngày 21 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 11 (mười một) văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân quận Thủ Đức (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Kiểm tra Văn bản (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Công báo TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Nhân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
318/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày có hiu lực

Lý do bị bãi bỏ

NĂM 2007

1

Quyết định

749/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

V ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

05/3/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

2

Quyết định

750/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Tây, quận Thủ Đức

05/3/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

3

Quyết định

751/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

05/3/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

4

Quyết định

752/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Đông, quận Thủ Đức

05/3/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

5

Quyết định

1062/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt đng của t cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

09/4/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

6

Quyết định

1063/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

09/4/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

7

Quyết định

1314/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Bình, quận Thủ Đức

18/5/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

8

Quyết định

1442/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Phú, quận Thủ Đức

03/7/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

9

Quyết định

2033/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp nghề Thủ Đức

10/10/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

10

Quyết định

2245/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

15/11/2007

Không còn đối tượng điều chỉnh

NĂM 2008

11

Quyết định

205/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

01/02/2008

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/01/2016
Ngày hiệu lực 22/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 318/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do ủy ban quận Thủ Đức ban hành thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 318/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do ủy ban quận Thủ Đức ban hành thành phố Hồ Chí Minh 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Thanh Nhân
Ngày ban hành 22/01/2016
Ngày hiệu lực 22/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 318/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do ủy ban quận Thủ Đức ban hành thành phố Hồ Chí Minh 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 318/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do ủy ban quận Thủ Đức ban hành thành phố Hồ Chí Minh 2016

 • 22/01/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/01/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực