Quyết định 3183/QĐ-UBND

Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định, giai đoạn 2013 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3183/QĐ-UBND 2013 thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân Bình Định 2013 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam;

Căn cứ Đề án số 966-ĐA/HNDTW ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-HNDTW ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Qũy Hỗ trợ nông dân;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại Tờ trình số 08-TTr/HNDT ngày 24 tháng 7 năm 2013 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 649/TTr-SNV ngày 23 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định, giai đoạn 2013-2020 với những nội dung chính như sau:

1. Tên gọi, vị trí pháp lý và trụ sở hoạt động:

- Tên gọi: Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định (sau đây gọi chung là Quỹ).

- Vị trí pháp lý: Quỹ là đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Bình Định, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có bảng cân đối kế toán riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước theo quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự quản lý trực tiếp của Hội Nông dân tỉnh.

- Trụ sở hoạt động: Đặt tại Hội Nông dân tỉnh Bình Định.

2. Mục đích hoạt động:

- Hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

- Tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh Bình Định đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nông dân, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.

3. Nguyên tắc hoạt động:

- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Quỹ tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật; thực hiện bảo toàn, phát triển vốn và bù đắp chi phí quản lý, tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính, tín dụng theo quy định của Nhà nước.

- Quỹ hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân do Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành và Điều lệ do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành.

4. Cơ cấu tổ chức của Ban điều hành Quỹ gồm:

- Giám đốc, Phó Giám đốc.

- Cán bộ nghiệp vụ, kế toán, kiểm soát nội bộ, thủ quỹ.

Cán bộ, nhân viên Ban Điều hành Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

5. Nguồn vốn của Quỹ:

- Nguồn vốn do Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cấp.

- Nguồn vốn do tỉnh cấp.

- Nguồn vốn từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước hỗ trợ; các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và các khoản vốn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm:

1. Hoàn chỉnh Đề án và Quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định theo các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1.

2. Xây dựng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3183/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3183/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2013
Ngày hiệu lực30/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3183/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3183/QĐ-UBND 2013 thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân Bình Định 2013 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3183/QĐ-UBND 2013 thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân Bình Định 2013 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3183/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành30/10/2013
        Ngày hiệu lực30/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3183/QĐ-UBND 2013 thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân Bình Định 2013 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3183/QĐ-UBND 2013 thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân Bình Định 2013 2020

            • 30/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực