Quyết định 3186/QĐ-UBND

Quyết định 3186/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 3186/QĐ-UBND 2017 hoạt động Ban Chỉ đạo Giáo dục nghề nghiệp Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3186/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2686/TTr-SNV ngày 22/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các thành viên Ban Chỉ đạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐ, TB&XH;
-
TTTU, TTHĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 2;
- LĐVP, Phòng: NC, VHXH, KT, TH;
-
Lưu: VT.(H79)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, an toàn lao động cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện công tác giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động cho người lao động trên địa bàn tnh Bình Phước.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bình Phước.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng chương trình kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các giải pháp giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, an toàn lao động cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

3. Quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

4. Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền Phó Trưởng ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

5. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 4. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo

1. Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giúp Trưởng ban triển khai, điều hành, giải quyết công việc thường xuyên, tổng hợp kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm và an toàn lao động trên địa bàn tỉnh và thay mặt Trưởng ban trực tiếp điều hành các phiên họp Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền.

2. Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo để kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phương hướng, giải pháp, biện pháp cụ thể giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, an toàn lao động cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thị trường lao động và chính sách giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp, xuất khẩu lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, an toàn lao động của Trung ương, của tỉnh, của địa phương. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, an toàn lao động.

4. Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành lập kế hoạch giải quyết việc làm, xây dựng chỉ tiêu tạo việc làm hàng năm và cả giai đoạn; lập kế hoạch phân bổ vốn ngân sách từ chương trình việc làm, dạy nghề hàng năm, vốn vay và giao chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm hàng năm cho các huyện, thị xã trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về sự phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm và an toàn lao động trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo quản lý các chính sách, chương trình, dự án và địa bàn phụ trách theo sự phân công tại quy chế này; cụ thể:

1. Thành viên Sở Nội vụ có trách nhiệm trực tiếp tham mưu UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sắp xếp biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao năng lực đối với các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế và các sở ngành liên quan tham mưu cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn tnh, nhất là các doanh nghiệp có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm.

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt nguồn vốn Chương trình việc làm - dạy nghề và an toàn lao động hàng năm; vốn đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở dạy nghề và các nguồn vốn liên quan đến công tác dạy nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

3. Thành viên Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm và an toàn lao động cho người lao động; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách và chế độ tài chính hiện hành.

4. Thành viên Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các trường THCS, THPT phối hợp với các cơ sở dạy nghề thực hiện công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hàng năm.

5. Thành viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các ngành liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách dạy nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Triển khai công tác tập huấn, hướng dẫn khuyến nông - lâm - ngư, phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề gắn với chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng đ nâng cao hiệu qu và năng suất lao động cho người lao động.

Triển khai các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn; thực hiện lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với chính sách việc làm công thông qua các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đgiải quyết việc làm cho người lao động.

6. Thành viên Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện các chính sách về phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh; tích cực kêu gọi các dự án đầu tư hạ tầng cụm, dự án đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp và dự án đầu tư hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm tạo việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương.

7. Thành viên Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tăng cường huy động nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và các nguồn vốn khác để đáp ứng kịp thời cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình, người lao động có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm.

Hướng dẫn người vay vốn xây dựng dự án, lập hồ sơ vay vốn, thẩm định dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện giải ngân và thu hồi nợ; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn của người vay.

8. Thành viên Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động trong công tác cấp hộ chiếu theo đúng quy định cho người lao động, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng liên quan trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trái pháp luật trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động.

9. Thành viên Sở Y tế chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra, giám sát môi trường lao động. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

10. Thành viên Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm và an toàn lao động trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp, nghiên cứu những nội dung đề xuất liên quan đến các cơ chế chính sách giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chđạo; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã trình Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Chđạo việc tham mưu ra thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

11. Thành viên Tỉnh đoàn có trách nhiệm chđạo tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thanh niên tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của việc giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, đặc biệt là xuất khẩu lao động; cần coi đây là một trong những giải pháp cơ bản của công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm và vận động thanh niên tham gia học nghề; tổ chức các chương trình giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên; hướng dẫn thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay giải quyết việc làm tạo điều kiện cho thanh niên lập thân lập nghiệp; tham gia giám sát tình hình thực hiện chương trình.

12. Thành viên Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong hội viên, lực lượng lao động trong xã hội về mục đích, ý nghĩa của việc giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, an toàn lao động cho người lao động. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hội viên tự tạo việc làm tăng thu nhập cho bản thân và người lao động của địa phương.

13. Thành viên Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thành viên xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án gắn với giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động.

14. Thành viên Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh phong trào quần chúng thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, công tác an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

15. Thành viên là Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phụ trách khối Văn hóa xã hội có trách nhiệm tham mưu UBND huyện, thị xã chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn huyện, thị xã báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban khi được ủy quyền. Phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban để kiểm điểm, đánh giá các hoạt động về thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra; xây dựng, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cho thời gian tới;

- Các phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian, địa điểm trước 05 ngày làm việc, Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo;

- Đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo được thảo luận tập thể tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo. Kết luận của Trưng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp được thể hiện dưới hình thức Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; ngoài việc đề xuất cơ chế, chính sách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành quản lý, có trách nhiệm tham mưu các hoạt động kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với các huyện, thị xã theo sự phân công của Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

4. Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động tổ chức kiểm tra, theo dõi và báo cáo bằng văn bản cho Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi các Phó Trưởng ban để theo dõi và Cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

5. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị và các tổ chức đoàn thể trong quá trình chỉ đạo thực hiện.

Điều 7. Chế độ phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an toàn lao động cho người lao động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về các nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tnh theo quy định. Nội dung báo cáo nêu rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động của ngành, địa phương mình, trong đó nêu rõ: những việc làm được, những tồn tại hạn chế, nhiệm vụ thời gian tới; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động. Chế độ báo cáo này là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm của ngành và địa phương.

Điều 8. Chế độ hội họp

- Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban khi được ủy quyền. Phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban để kiểm điểm, đánh giá các hoạt động về thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra và xây dựng, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cho thời gian tới;

- Các phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian, địa điểm trước 05 ngày làm việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo;

- Đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo được thảo luận tập thể tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo. Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp được thể hiện dưới hình thức Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ 6 tháng và 1 năm (trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm) các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về kết quthực hiện các nhiệm vụ được phân công, tiến độ, kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến công tác giáo dục giáo dục nghnghiệp, việc làm và an toàn lao động thuộc sở, ban, ngành, đơn vị và các huyện, thị xã quản lý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 10: Kinh phí, điều kiện hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được cân đối qua cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) trên cơ sở dự toán được duyệt.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được phép sử dụng phương tiện và các chuyên viên giúp việc thuộc cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo

Khi có thành viên của Ban Chỉ đạo thuyên chuyển, thay đổi vị trí công tác, nghỉ theo chế độ..., cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) chịu trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh điều chỉnh bsung, phân công lại công tác.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp -- Việc làm và An toàn lao động tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các thành viên Ban Chỉ đạo phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3186/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3186/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3186/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3186/QĐ-UBND 2017 hoạt động Ban Chỉ đạo Giáo dục nghề nghiệp Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3186/QĐ-UBND 2017 hoạt động Ban Chỉ đạo Giáo dục nghề nghiệp Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3186/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3186/QĐ-UBND 2017 hoạt động Ban Chỉ đạo Giáo dục nghề nghiệp Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3186/QĐ-UBND 2017 hoạt động Ban Chỉ đạo Giáo dục nghề nghiệp Bình Phước

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực