Quyết định 319/QĐ-UBND

Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc lĩnh vực hoạt động của Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh

Nội dung toàn văn Quyết định 319/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà khách Ủy ban tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH THUỘC LĨNH VỰC HOT ĐỘNG CỦA NHÀ KHÁCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số 141/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp">145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 533/VPUBND-QTTV ngày 24/01/2019; Ý kiến của Sở Tài chính về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Công văn số 3198/STC-TCHCSN ngày 26/12/2018; Ý kiến của Sở Nội vụ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Nhà khách UBND tỉnh tại Công văn s 220/SNV-TCBC&TCCPCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc lĩnh vực hoạt động của Nhà khách Ủy ban nhân dân tnh, gồm:

1. Dịch vụ cho thuê Hội trường.

2. Dịch vụ ăn uống.

3. Dịch vụ ngủ.

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cho các đơn vị sự nghiệp công.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TCTM. LT (55b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 319/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 319/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/02/2019
Ngày hiệu lực 19/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 319/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 319/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà khách Ủy ban tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 319/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà khách Ủy ban tỉnh Hòa Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 319/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành 19/02/2019
Ngày hiệu lực 19/02/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 319/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà khách Ủy ban tỉnh Hòa Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 319/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà khách Ủy ban tỉnh Hòa Bình

  • 19/02/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/02/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực