Quyết định 3191/QĐ-UBND

Quyết định 3191/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3191/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3191/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐẾN NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTG ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1831/STP-PBGDPL ngày 19 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- B
Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh; Ban PCHĐND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012-2016” ĐẾN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG

1. Mc đích:

a) Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mc tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại mt số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2012- 2016” do UBND tỉnh ban hành (sau đây gọi tắt là Đề án), bảo đảm cht lượng, hiệu quả, đặt trong tổng thể triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 được ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phấn đấu đến năm 2021 cơ bản đạt được mục tiêu chung của Đán là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật, cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đán để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

c) Phấn đấu đến hết năm 2021 cơ bản đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây:

- 90% Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sng của người dân, trọng tâm là những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến tình hình vi phạm pháp luật phù hợp với đặc thù của từng địa bàn;

- 100% cán b, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được cung cấp kiến thức pháp luật, bi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ph biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực pháp luật liên quan;

- Tiếp tục kiềm chế, phấn đấu giảm từ 10% đến 15 % số người vi phạm pháp luật và svụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm;

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án;

2. Yêu cầu:

a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch công tác ph biến, giáo dục pháp luật hàng năm của UBND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

b) Các nội dung và hoạt động phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Đề án của giai đoạn trước; xác định rõ trách nhiệm; chú trọng lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

c) Gắn kết với việc thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là việc thực hiện trách nhiệm được giao theo Luật, với triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội trong Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Phạm vi và đối tượng tác động:

a) Phạm vi:

- Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và diễn biến tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, xác định 04 đơn vị cấp xã thuộc thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh là địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật để triển khai Đề án ở cấp tỉnh (mỗi địa phương chọn 01 địa bàn).

- Các huyện, thị xã, thành phố mỗi địa phương chọn từ 1- 2 địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật để triển khai Đề án.

b) Đối tượng tác động:

- Nhân dân tại các xã, phường, thị trấn được chọn là địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của tỉnh và của các địa phương thuộc tỉnh.

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng công an; đối tượng có trình độ nhận thức và văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động ở các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật được chọn.

- Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người làm việc trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các địa bàn trọng điểm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành:

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2021; Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điểm thực hiện Đề án.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2017 đối với Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2021; các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn: Hàng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2021; Công văn chỉ đạo, hướng dẫn.

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017-2021:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: UBND huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và Nha Trang;

- Thời gian thực hiện: Tháng 1, tháng 2/2018;

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát.

3. Tiếp tục lựa chọn, mở rộng phạm vi xác định địa bàn trong điểm thực hiện Đề án:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2017;

- Kết quả, sản phẩm: Danh sách các địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm:

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tại địa bàn trọng điểm bằng các hình thức cụ thể: Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; thi tìm hiểu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, viễn thông, tăng cường đối thoại chính sách pháp luật,... Nghiên cứu thí điểm thành lập Câu lạc bộ trợ giúp, nhóm cộng đồng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội cho các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có nguy cơ phạm tội cao nhằm cung cấp kênh tiếp nhận, phản hồi thông tin pháp lý nhanh chóng, phù hợp giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm được triển khai thực hiện.

5. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... ti địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình...

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và Nha Trang;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các Hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả hội nghị tập huấn.

6. Biên soạn phát hành tài liệu pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để phát hành hoặc đăng tải trên cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật khai thác, sử dụng, gồm: Sách nghiệp v phổ biến, giáo dục pháp luật ngắn gọn, sách minh họa các văn bản pháp luật, sách hệ thống pháp luật về một số lĩnh vực cụ thể; tờ gp pháp luật, băng đĩa tiu phm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành ph Cam Ranh và Nha Trang;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các sách, tờ gấp, đĩa,... tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật được biên soạn, phát hành hoặc đăng tải.

7. Lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi đề án:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và Nha Trang;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động chỉ đạo điểm được tổ chức tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

8. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ chính quyền, đoàn thể ở cơ sở bằng hình thức phù hợp; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình có hiệu quả tại các địa phương trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểm nói riêng và nhân dân nói chung và đề xuất khả năng áp dụng tại các địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hội thảo, tọa đàm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm được tổ chức, các chuyến giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; các chuyến khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các địa phương được tổ chức.

9. Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp lut:

Xây dựng và củng cố, phát huy vai trò các nhóm nòng cốt, tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm; hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật...

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và Nha Trang;

- Kết quả, sản phẩm: Các nhóm nòng cốt, tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp viên pháp lý được xây dựng, kiện toàn tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại địa bàn; các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật của cộng đồng dân cư tại địa bàn trọng điểm được tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ngành:

a) Sở Tư pháp: Là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo các nhiệm vụ cụ thể đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

b) Công an tỉnh: Lập danh sách các địa bàn trọng điểm, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn địa bàn trọng điểm thực hiện chỉ đạo điểm; phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội cho các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an.

c) Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình như Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; trật tự, an toàn giao thông; hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh ở huyện, thị xã, thành phố và ở cơ sở lựa chọn nội dung, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chp hành nghiêm pháp luật.

e) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo xét xử lưu động các vụ án điểm xảy ra tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có địa bàn trọng điểm: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cả giai đoạn và hàng năm cho phù hp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của địa phương mình; phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai PBGDPL, chỉ đạo điểm tại địa bàn trọng điểm; trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đối với địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật của địa phương quy định tại điểm a khoản 3 mục I của Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện Đán và các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-PTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì, phối hợp các nhiệm vụ, hoạt động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán và bố trí kinh phí hàng năm cho việc thực hiện Đề án.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp (trước ngày 20/11) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3191/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3191/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3191/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3191/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3191/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3191/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3191/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3191/QĐ-UBND 2017 Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật Khánh Hòa

         • 26/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực