Quyết định 3194/QĐ-UBND

Quyết định 3194/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 3194/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3194/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC THAY THẾ VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính ph về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sa đi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính ph sa đi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c Quyết định số 1061/QĐ-BNG ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Ngoại giao về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-BNG ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ Ngoại giao về việc công bố các thủ tục hành chính v tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định s 1228B/QĐ-BNG ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ Ngoại giao về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định s 2408/QĐ-BNG ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ Ngoại giao về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ch tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công b Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc S Ngoại vụ tại Tờ trình số 2624/TTr-SNgV ngày 02 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết ca Sở Ngoại vụ tnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Ban hành mới: 04 thủ tục hành chính cấp tnh thuộc lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế và lĩnh vực Công tác lãnh sự.

2. Thay thế: 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự đã được ban hành tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Ch tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

3. Bãi bỏ: 09 thủ tục hành chính cấp tnh (06 thủ tục hành chính đặc thù, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự và 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự) đã được ban hành tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ th tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tnh Đng Nai.

(Danh mục và nội dung thủ tục hành chính đính kèm).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai các thủ tục hành chính đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở làm việc, trên Trang thông tin điện t; tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và tr kết quả của cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Sở Ngoại có trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh quy trình thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế làm cơ sở để Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cập nhật nội dung trên Phần mềm Một ca điện tử (Egov) của tỉnh.

S Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với SNgoại vụ thực hiện cập nhật nội dung các thủ tục hành chính đã được công bố trên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh (Egov); thực hiện tích hp lên Cng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tnh theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm hành chính công tnh và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Bộ Ngoại giao;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTT
QVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai;
- Trung t
âm kinh doanh VNPT (1022);
- Lưu: VT, THNC, HCC, C
ng TTĐT tnh.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Trang

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

Lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế

 

1

2.002311

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội tho quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

4

2

2.002312

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Th tướng Chính phủ

8

3

2.002313

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Th tướng Chính ph

11

4

2.002314

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

13

2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

STT

Số hồ sơ TTHC cũ

Tên TTHC cũ

Số hồ sơ TTHC thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Lĩnh vực Lãnh sự

1

1.005409

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước

2.002352

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gn chip điện tử) tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao

Luật Xuất cảnh, nhập cnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019); Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực

15

2

2.000800

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước

2.002353

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gn chip điện t) tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao

21

3

2.000807

Thủ tục cấp công hàm tại các cơ quan trong nước

2.002354

Thủ tục cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao

26

3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

I. Lĩnh vực Lãnh sự

1

2.001244

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước

II. Lĩnh vực Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

2

1.001308

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước

3

2.000238

Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước

III. Thủ tục hành chính đặc thù

4

Thủ tục cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc tại tnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

5

Thủ tục cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc tại tnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

6

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công thuộc thm quyền gii quyết của Ủy ban nhân dân tnh

7

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

8

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công thuộc thm quyn giải quyết của Sở Ngoại vụ

9

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng thuộc thẩm quyền giải quyết của S Ngoại vụ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3194/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3194/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3194/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3194/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3194/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3194/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýCao Tiến Dũng
        Ngày ban hành21/11/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3194/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3194/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Đồng Nai

              • 21/11/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực