Quyết định 3196/2015/QĐ-UBND

Quyết định 3196/2015/QĐ-UBND về Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 58/2014/TT- BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 3196/2015/QĐ-UBND Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm kinh doanh thực phẩm Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 2286/2016/QĐ-UBND quản lý an toàn thực phẩm cơ sở trách nhiệm Bộ Công thương Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 3196/2015/QĐ-UBND Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm kinh doanh thực phẩm Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3196/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 58/2014/TT- BCT NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 45/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 637/TTr-SCT ngày 30/6/2015 về việc đề nghị ban hành Quyết định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh quản lý; cụ thể như sau:

1. Thực hiện quản lý an toàn thực phẩm đối với các đối tượng sau:

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ (là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật);

- Buôn bán hàng rong (là đối tượng kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định);

- Các cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định (là các cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu việc sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ để duy trì các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố bảo quản khác theo yêu cầu của nhà sản xuất nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm).

2. Hướng dẫn các đối tượng nêu tại Khoản 1 thực hiện đăng ký hoặc cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này).

3. Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

PHỤ LỤC

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ/CAM KẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3196/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

BẢN ĐĂNG KÝ/CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Cơ sở/cá nhân:...............................................................................................................

Sản phẩm sản xuất, kinh doanh(1):..................................................................................

........................................................................................................................................

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: .....................................................................................

Điện thoại:..............................................Fax:.................................................................

Xin đăng ký/cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật./.

 

 

Địa danh, ngày.......... tháng......... năm 20......

CHỦ CƠ SỞ/CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)

 

--------------------------------

(1): Ghi cụ thể tên loại thực phẩm sản xuất, kinh doanh.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3196/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3196/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3196/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3196/2015/QĐ-UBND Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm kinh doanh thực phẩm Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3196/2015/QĐ-UBND Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm kinh doanh thực phẩm Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3196/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Ngọc Hồi
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3196/2015/QĐ-UBND Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm kinh doanh thực phẩm Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3196/2015/QĐ-UBND Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm kinh doanh thực phẩm Thanh Hóa