Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT năm 2009 về việc thành lập đoàn thanh tra thi, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT thành lập đoàn thanh tra giám sát công tác in sao đề thi coi thi chấm phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3198/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA THI, GIÁM SÁT CÔNG TÁC IN SAO ĐỀ THI, COI THI, CHẤM THI, PHÚC KHẢO KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;
Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Chánh Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập 64 đoàn thanh tra thi, giám sát in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Uỷ quyền cho các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng cử cán bộ, giảng viên tham gia lãnh đạo và thành viên đoàn thanh tra thi, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1. Số lượng cán bộ, giảng viên được cử, thời gian và địa điểm; thanh tra, giám sát, coi thi, phúc khảo theo sự điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo).

Trưởng đoàn công tác chịu trách nhiệm phân công các thành viên làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát, coi thi, phúc khảo làm việc tại Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng in sao đề thi, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và Hội đồng phúc khảo.

Các đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo thi của Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp)
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH

ĐOÀN THANH TRA, GIÁM THỊ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số: 3198 /QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tỉnh/ thành phố

Số HĐ thi

Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo

Số cán bộ điều động

Tên trường

Trách nhiệm

Ban chỉ đạo thi

Hội đồng in sao

Hội đồng chấm

Th. Tra coi thi

Giám thị

Phúc khảo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

An Giang

30

116

1. ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Trưởng đoàn

2

1

5

103

 

5

2

Bà Rịa Vũng Tàu

25

118

1. ĐH Ngân hàng TP. HCM

Trưởng đoàn

2

1

5

70

 

5

 

 

 

 

2. CĐSP Bình Phước

 

 

 

 

35

 

 

3

Bạc Liêu

15

60

1. ĐH An Giang

Trưởng đoàn

2

1

5

47

 

5

4

Bến Tre

32

114

1. ĐH Cần Thơ

Trưởng đoàn

2

1

5

101

 

5

5

Bình Dương

18

71

1. ĐH mở Tp. Hồ Chí Minh

Trưởng đoàn

2

1

5

30

 

5

 

 

 

 

2. CĐSP Đồng Nai

 

 

 

 

28

 

 

6

Bình Định

47

192

1. ĐH Quảng Nam

Trưởng đoàn

2

1

5

44

 

5

 

 

 

 

2. CĐ Tài chính kế toán

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

3. CĐ Y tế Quảng Nam

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

4. CĐ Kinh tế kĩ thuật Quảng Nam

 

 

 

 

45

 

 

7

Bình Phước

27

128

1. ĐH CN thông tin, ĐGQG Tp. HCM

Trưởng đoàn

2

1

5

40

20

 

 

 

 

 

2. CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng

 

 

 

 

35

20

5

8

Bình Thuận

26

258

1. ĐH giao thông vận tải Tp.HCM

Trưởng đoàn

2

1

5

36

46

 

 

 

 

 

2. ĐH Văn hoá

 

 

 

 

26

40

 

 

 

 

 

3. CĐ Y tế Đồng Nai

 

 

 

 

16

25

 

 

 

 

 

4. CĐ Sư phạm Ninh Thuận

 

 

 

 

26

30

5

9

Cà Mau

27

138

1. Đại học Trà Vinh

Trưởng đoàn

2

1

5

30

22

 

 

 

 

 

2. CĐ Cần Thơ

 

 

 

 

24

15

5

 

 

 

 

3. CĐ Y tế Bạc Liêu

 

 

 

 

24

10

 

10

Cần Thơ

20

97

1. ĐH Bạc Liêu

Trưởng đoàn

2

1

5

40

8

5

 

 

 

 

2. CĐ xây dựng Miền tây

 

 

 

 

31

5

 

11

Đà Nẵng

0

109

1. ĐH Y Dược, ĐH Huế

Trưởng đoàn

2

1

5

52

 

 

 

 

 

 

2. CĐ công nghiệp Huế

 

 

 

 

44

 

5

12

Đăk Lăk

50

382

1. ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

Trưởng đoàn

2

1

5

50

35

 

 

 

 

 

2. ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

 

 

 

 

50

35

5

 

 

 

 

3. ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

 

 

 

 

55

30

 

 

 

 

 

4. ĐH Đà Lạt, Lâm Đồng

 

 

 

 

46

23

 

 

 

 

 

5. CĐ Kinh tế kĩ thuật Kon Tum

 

 

 

 

32

13

 

13

Đăk Nông

19

58

1. CĐSP Nha Trang, Khánh Hoà

Trưởng đoàn

2

1

5

45

 

5

14

Đồng Nai

63

330

1. ĐH Bách khoa, ĐH QG Tp. HCM

Trưởng đoàn

2

1

5

75

35

 

 

 

 

 

2. ĐH KHTN, ĐH QG Tp. HCM

 

 

 

 

75

35

5

 

 

 

 

3. CĐ Cộng đồng Bà Rịa- Vũng Tàu

 

 

 

 

30

26

 

 

 

 

 

4. CĐ Y tế Bình Dương

 

 

 

 

41

0

 

15

Đồng Tháp

26

108

1. ĐH Tôn Đức Thắng

Trưởng đoàn

2

1

5

50

 

5

 

 

 

 

2. CĐ Sư phạm kĩ thuật Vĩnh Long

 

 

 

 

45

 

 

16

Gia Lai

31

108

1. CĐ Sư phạm Đắc Lắc

Trưởng đoàn

2

1

5

45

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Sư phạm Kon Tum

 

 

 

 

50

 

5

17

Hậu Giang

12

60

1. ĐH Tiền Giang

Trưởng đoàn

2

1

5

47

 

5

18

TP.Hồ Chí Minh

104

459

1. ĐH Đồng Tháp

Trưởng đoàn

2

1

5

60

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Sư phạm Vĩnh Long

 

 

 

 

60

 

5

 

 

 

 

3. CĐ Cộng đồng Vĩnh Long

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

4. CĐ Sư phạm Bình Dương

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

5. CĐ Sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

6. CĐ Y tế Tiền Giang

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

7. CĐ Sư phạm Long An

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

8. CĐ Kinh tế tài chính Vĩnh Long

 

 

 

 

56

 

 

19

Khánh Hoà

37

140

1. ĐH Sài Gòn

Trưởng đoàn

2

1

5

40

 

 

 

 

 

 

2. ĐH Tây Nguyên

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

3. ĐH Phú Yên

 

 

 

 

42

 

5

20

Kiên Giang

30

162

1. ĐH Y dược Cần Thơ

Trưởng đoàn

2

1

5

52

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Bến Tre

 

 

 

 

30

22

 

 

 

 

 

3. CĐ Sư phạm Sóc Trăng

 

 

 

 

25

20

5

21

Kom Tum

13

45

1. CĐ Sư phạm Gia Lai

Trưởng đoàn

2

1

5

32

 

5

22

Lâm Đồng

34

121

1. ĐH Kinh tế TP. HCM

Trưởng đoàn

2

1

5

70

 

 

 

 

 

 

2. CĐSP Trung ương Nha Trang

 

 

 

 

38

 

5

23

Long An

37

125

1. ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Trưởng đoàn

2

1

5

62

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Cộng đồng Hậu Giang

 

 

 

 

50

 

5

24

Ninh Thuận

17

70

1. ĐH Nha Trang

Trưởng đoàn

2

1

5

57

 

5

25

Phú Yên

41

112

1. ĐH Kiến trúc Tp. HCM

Trưởng đoàn

2

1

5

35

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Sư phạm Đà Lạt, Lâm Đồng

 

 

 

 

34

 

5

 

 

 

 

3. CĐ Sư phạm Bình Định

 

 

 

 

30

 

 

26

Quảng Nam

63

236

1. ĐH Phạm Văn Đồng

Trưởng đoàn

2

1

5

35

10

 

 

 

 

 

2. ĐH Sư phạm, ĐH Huế

 

 

 

 

35

10

5

 

 

 

 

3. ĐH Nông lâm, ĐH Huế

 

 

 

 

38

10

 

 

 

 

 

4. ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng

 

 

 

 

38

6

 

 

 

 

 

5. CĐ L. thực- Thực phẩm, Đà Nẵng

 

 

 

 

36

5

 

27

Quảng Ngãi

40

181

1. ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

Trưởng đoàn

2

1

5

40

2

 

 

 

 

 

2. CĐ Công nghệ, ĐH Đà Nẵng

 

 

 

 

40

5

 

 

 

 

 

3. CĐ Giao thông vận tải II, Đà Nẵng

 

 

 

 

40

5

 

 

 

 

 

4. CĐ Công nghiệp Tuy Hoà, Phú Yên

 

 

 

 

34

2

5

28

Sóc Trăng

25

186

1. ĐH Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

Trưởng đoàn

2

1

5

45

35

5

 

 

 

 

2. CĐ Y tế Cần Thơ

 

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

3. CĐ Kinh tế kĩ thuật Cần Thơ

 

 

 

 

22

26

 

29

Tây Ninh

17

79

1. ĐH Y dược TP. HCM

Trưởng đoàn

2

1

5

36

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Giao thông vận tải Tp. HCM

 

 

 

 

30

 

5

30

Tiền Giang

29

101

1. ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh

Trưởng đoàn

2

1

5

50

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Kinh tế đối ngoại

 

 

 

 

38

 

5

31

Trà Vinh

24

74

1. ĐHSP kĩ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Trưởng đoàn

2

1

5

40

 

 

 

 

 

 

2. ĐH SP thể dục thể thao Tp. HCM

 

 

 

 

21

 

5

32

Vĩnh Long

24

83

1. ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trưởng đoàn

2

1

5

35

 

 

 

 

 

 

2. ĐH thể dục thể thao Tp. HCM

 

 

 

 

35

 

5

33

Bắc Giang

49

191

1. ĐH Thuỷ lợi

Trưởng đoàn

2

1

5

55

5

 

 

 

 

 

2. HV Y dược học cổ truyền Việt Nam

 

 

 

 

35

2

5

 

 

 

 

3. CĐ Dược trung ương

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

4. CĐ Tài chính- Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

41

 

 

34

Bắc Cạn

23

128

1. ĐH nông lâm, ĐH Thái Nguyên

Trưởng đoàn

2

1

5

30

32

 

 

 

 

 

2. CĐ công nghiệp Việt Đức

 

 

 

 

23

30

5

35

Bắc Ninh

36

138

1. ĐH Hồng Đức

Trưởng đoàn

2

1

5

45

 

 

 

 

 

 

2. CĐ sư phạm Lạng Sơn

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

3. CĐ sư phạm Hải Dương

 

 

 

 

40

 

5

36

Cao Bằng

30

120

1. ĐH kĩ thuật CN, ĐH Thái Nguyên

Trưởng đoàn

2

1

5

40

22

 

 

 

 

 

2. CĐSP Thái Nguyên

 

 

 

 

25

20

5

37

Điện Biên

27

66

1. ĐH KHXHNV, ĐH Quốc gia Hà Nội

Trưởng đoàn

2

1

5

30

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

 

 

 

 

20

3

5

38

Hà Giang

26

59

1. ĐH Hùng Vương

Trưởng đoàn

2

1

5

46

 

5

39

Hà Nam

28

97

1. ĐH Hàng hải

Trưởng đoàn

2

1

5

55

 

 

 

 

 

 

2. CĐ y tế Thanh Hoá

 

 

 

 

29

 

5

40

Hà Nội

197

709

1. ĐH Vinh

Trưởng đoàn

2

1

5

55

5

 

 

 

 

 

2. ĐH Sư phạm kĩ thuật Vinh

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

3. ĐH Y Thái Bình

 

 

 

 

52

5

 

 

 

 

 

4. ĐH Y Hải Phòng

 

 

 

 

52

5

 

 

 

 

 

5. ĐH Hải Phòng

 

 

 

 

60

 

5

 

 

 

 

6. Trường ĐH KT và QTKD, ĐH Thái Nguyên

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

7. Trường ĐH khoa học, ĐH Thái Nguyên

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

8. ĐHSP Kĩ thuật Nam Định

 

 

 

 

50

5

 

 

 

 

 

9. ĐH Kĩ thuật y tế Hải Dương

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

10. CĐ Sư phạm Thái Bình

 

 

 

 

50

5

 

 

 

 

 

11. CĐ Sư phạm Hà Nam

 

 

 

 

50

2

 

 

 

 

 

12. CĐ Công nghiệp Phúc Yên

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

13. CĐ Thuỷ sản

 

 

 

 

50

 

 

41

Hà Tĩnh

48

201

1. ĐH Hoa Lư

Trưởng đoàn

2

1

5

45

 

 

 

 

 

 

2. ĐH Điều dưỡng Nam Định

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

3. CĐ Sư phạm Nghệ An

 

 

 

 

50

 

5

 

 

 

 

4. CĐ KT kĩ thuật Nghệ An

 

 

 

 

48

 

 

42

Hải Dương

60

198

1. ĐH kinh tế quốc dân

Trưởng đoàn

2

1

5

85

 

 

 

 

 

 

2. HV quản lí giáo dục

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

3. Học viện Bưu chính viễn thông

 

 

 

 

60

 

5

43

Hải Phòng

72

222

1. ĐH Bách khoa Hà Nội

Trưởng đoàn

2

1

5

68

 

 

 

 

 

 

2. ĐH Dược Hà Nội

 

 

 

 

45

 

5

 

 

 

 

3. ĐH Công đoàn

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

4. CĐ Sư phạm Trung ương

 

 

 

 

40

6

 

44

Hoà Bình

33

163

1. ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Trưởng đoàn

2

1

5

30

24

 

 

 

 

 

2. CĐ Du lịch Hà Nội

 

 

 

 

30

20

5

 

 

 

 

3. CĐ Giao thông vận tải

 

 

 

 

26

20

 

45

Hưng Yên

47

154

1. ĐH Lâm nghiệp

Trưởng đoàn

2

1

5

56

 

 

 

 

 

 

2. ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

3. CĐ Sư phạm Bắc Ninh

 

 

 

 

45

 

5

46

Lai Châu

9

38

1. ĐH Tây Bắc

Trưởng đoàn

2

1

5

20

5

5

47

Lạng Sơn

34

160

1. ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội

Trưởng đoàn

2

1

5

40

 

5

 

 

 

 

2. ĐH Kiến trúc

 

 

 

 

25

30

 

 

 

 

 

3. CĐ Sư phạm Hà Tây

 

 

 

 

28

24

 

48

Lào Cai

24

71

1. Học viện hành chính quốc gia

Trưởng đoàn

2

1

5

32

 

 

 

 

 

 

2. CĐSP Tuyên Quang

 

 

 

 

26

 

5

49

Nam Định

60

208

1. Học viện Tài chính

Trưởng đoàn

2

1

5

50

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Truyền hình

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

3. CĐ SP Ngô Gia Tự, Bắc Giang

 

 

 

 

45

 

5

 

 

 

 

4. CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc

 

 

 

 

50

 

 

50

Nghệ An

103

431

1. ĐH Xây dựng

Trưởng đoàn

2

1

5

45

 

 

 

 

 

 

2. ĐH Mỏ địa chất

 

 

 

 

45

 

5

 

 

 

 

3. ĐH Kinh tế kĩ thuật công nghiệp

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

4. ĐH Lao động xã hội

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

5. CĐ Sư phạm Hoà Bình

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

6. CĐ Sư phạm Nam Định

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

7. CĐ Phát thanh truyền hình I

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

8. CĐ Tài nguyên và môi trường miền trung

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

9. CĐ Thuỷ lợi Bắc bộ

 

 

 

 

45

 

 

51

Ninh Bình

33

125

1. Học viện ngân hàng

Trưởng đoàn

2

1

5

45

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Cộng đồng Hải Phòng

 

 

 

 

35

 

5

 

 

 

 

3. CĐ Văn hoá nghệ thuật Thanh Hoá

 

 

 

 

32

 

 

52

Phú Thọ

56

166

1. ĐH Ngoại thương

Trưởng đoàn

2

1

5

70

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Nội vụ

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

3. CĐSP Yên Bái

 

 

 

 

40

 

5

53

Quảng Bình

41

126

1. CĐ Sư phạm Quảng Trị

Trưởng đoàn

2

1

5

35

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Y tế Hà Tĩnh

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

3. CĐSP Thừa thiên- Huế

 

 

 

 

38

 

5

54

Quảng Ninh

53

158

1. ĐH Công nghiệp Hà Nội

Trưởng đoàn

2

1

5

56

 

 

 

 

 

 

2. ĐH Sư phạm kĩ thuật Hưng Yên

 

 

 

 

35

10

5

 

 

 

 

3. CĐ Công nghiệp Sao đỏ

 

 

 

 

40

4

 

55

Quảng Trị

31

90

1. ĐH Quảng Bình

Trưởng đoàn

2

1

5

40

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Y tế Nghệ An

 

 

 

 

37

 

5

56

Sơn La

39

153

1. ĐH Thương mại

Trưởng đoàn

2

1

5

55

 

 

 

 

 

 

2. CĐ Cộng đồng Hà Tây

 

 

 

 

20

20

5

 

 

 

 

2. CĐ Kinh tế- kĩ thuật thương mại

 

 

 

 

30

15

 

57

Thái Bình

43

200

1. ĐH Sư phạm Hà Nội

Trưởng đoàn

2

1

5

60

 

 

 

 

 

 

2. ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

40

 

5

 

 

 

 

3. ĐH Sư phạm nghệ thuật TW

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

4. CĐ Xây dựng Nam Định

 

 

 

 

47

 

 

58

Thái Nguyên

35

153

1. ĐH sư phạm Hà Nội 2

Trưởng đoàn

2

1

5

45

6

 

 

 

 

 

2. ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

 

 

 

 

44

 

5

 

 

 

 

3. CĐ Công nghiệp hoá chất

 

 

 

 

40

5

 

59

Thanh Hoá

124

444

1. ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

Trưởng đoàn

2

1

5

40

15

 

 

 

 

 

2. Học viện Báo chí tuyên truyền

 

 

 

 

45

 

5

 

 

 

 

3. Học viện ngoại giao

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

4. ĐH Điện lực

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

5. Viện đại học mở Hà Nội

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

6. CĐ Cộng đồng Hà Nội

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

7. CĐ Kinh tế kĩ thuật Thái Bình

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

8. CĐ Tài nguyên và môi trường HN

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

9. CĐ Y tế Hà Nam

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

10. CĐ Công nghiệp Nam Định

 

 

 

 

41

 

 

60

Thừa Thiên Huế

35

128

1. ĐH Hà Tĩnh

Trưởng đoàn

2

1

5

45

 

 

 

 

 

 

2. CĐ kinh tế- kế hoạch Đà Nẵng

 

 

 

 

35

 

5

 

 

 

 

3. CĐ thương mại Đà Nẵng

 

 

 

 

35

 

 

61

Tuyên Quang

28

320

1. ĐH Luật Hà Nội

Trưởng đoàn

2

1

5

31

15

 

 

 

 

 

2. ĐH Văn hoá

 

 

 

 

30

15

5

 

 

 

 

3. CĐ Xây dựng công trình đô thị

 

 

 

 

10

34

 

 

 

 

 

4. CĐ Nông lâm Bắc Giang

 

 

 

 

10

34

 

 

 

 

 

5. CĐ Thống kê

 

 

 

 

10

34

 

 

 

 

 

6. CĐ Công nghiệp thực phẩm

 

 

 

 

10

34

 

 

 

 

 

7. CĐ Kinh tế- Kĩ thuật, ĐH Thái Nguyên

 

 

 

 

 

40

 

62

Yên Bái

33

132

1. ĐH giao thông vận tải

Trưởng đoàn

2

1

5

30

20

 

 

 

 

 

2. CĐ sư phạm Hà Nội

 

 

 

 

20

20

5

 

 

 

 

3. CĐ sư phạm Bắc Cạn

 

 

 

 

17

12

 

63

Vĩnh Phúc

42

139

1. ĐH Y Hà Nội

Trưởng đoàn

2

1

5

46

 

 

 

 

 

 

2. ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 

 

 

 

40

 

5

 

 

 

 

3. CĐ Công nghiệp in

 

 

 

 

40

 

 

64

Cục nhà trường

6

28

1. Bộ GD&ĐT

Trưởng đoàn

2

 

5

11

6

5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3198/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3198/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3198/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT thành lập đoàn thanh tra giám sát công tác in sao đề thi coi thi chấm phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT thành lập đoàn thanh tra giám sát công tác in sao đề thi coi thi chấm phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3198/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBành Tiến Long
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực29/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT thành lập đoàn thanh tra giám sát công tác in sao đề thi coi thi chấm phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT thành lập đoàn thanh tra giám sát công tác in sao đề thi coi thi chấm phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009

            • 29/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực