Quyết định 32/2004/QĐ-UB

Quyết định 32/2004/QĐ-UB về Qui chế hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành về công tác quản lý điện nông thôn tại các xã ngoại thành Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2004/QĐ-UB Qui chế hoạt động Tổ kiểm tra liên ngành công tác quản lý điện nông thôn xã ngoại thành Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ.BAN HÀNH “QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỆN NÔNG THÔN TẠI CÁC XÃ NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg ngày 13/2/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án điện nông thôn;
Căn cứ kết luận cuộc họp số 77/TB-UB ngày 10/12/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho các huyện ngoại thành thành lập tổ kiểm tra liên ngành công tác quản lý điện nông thôn tại các xã ngoại thành Thành phố Hà Nội;

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Qui chế hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành về công tác quản lý điện nông thôn tại các xã ngoại thành Thành phố Hà Nội”.

Điều 2:: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3:: Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Tài chính, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội, Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2004 

 

QUY CHẾ

HỌAT ĐỘNG CỦA TỔ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỆN NÔNG THÔN TẠI CÁC XÃ NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2004/QĐ-UB ngày 09/03/2004 của UBND Thành phố Hà Nội)

Điều 1: Tổ kiểm tra liên ngành về công tác quản lý điện nông thôn là tổ chức phối hợp liên ngành Công nghiệp, Tài chính, Điện lực, UBND các huyện tổ chức thành lập kiểm tra công tác quản lý điện nông thôn tại các xã ngoại thành Hà Nội theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2: Trách nhiệm của Công ty Điện lực Hà Nội:

- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý điện nông thôn tại các xã: về công tác chuyển đổi mô hình quản lý, thực hiện giá bán điện, tiếp nhận lưới điện hạ thế bán đến hộ dân, dịch vụ bán lẻ điện nông thôn tại các xã đã tiếp nhận ....

- Tập hợp các văn bản hướng dẫn qui định của Nhà nước, của Thành phố và của Ngành điện về công tác điện nông thôn, phối hợp tuyên truyền phổ biến rộng tãi thông tin đại chúng đến các xã.

- Căn cứ các hạng mục, dự án đầu tư cải tạo lưới điện tại xã phát hiện sai sót ảnh hưởng hiệu quả đầu tư (về tỷ lệ tổn thất điện năng, giá bán điện, chất lượng điện, hành lang lưới điện) đề xuất biện pháp sử lý ...

- Hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức quản lý điện nông thôn trong việc đào tạo quy trình an toàn, quản lý lưới điện, qui chế hợp đồng dịch vụ bán lẻ, biện pháp giảm tổn thất điện năng, kinh doanh bán điện ....

- Kế hoạch chi phí bồi dưỡng cho cán bộ tham gia đoàn kiểm tra hạch toán và chi phí giá thành của Điện lực.

Điều 3: Trách nhiệm của Sở Công nghiệp và Sở Tài chính Hà Nội

- Chỉ đạo các phòng chức năng cấp huyện hướng dẫn công tác chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn, phương pháp hạch toán giá bán điện đến hộ dân, kiểm tra những loại giá bán điện đang thực hiện trên địa bàn xã.

- Kiểm tra công tác sử lý vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn...

- Chỉ đạo kiểm tra đột xuất các xã vi phạm quy định về Đề án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn của Thành phố ban hành.

Điều 4: Trách nhiệm của UBND huyện:

a. UBND huyện:

- Nghiên cứu, nắm vững các qui định của Nhà nước về công tác điện nông thôn. Chỉ đạo sát sao các phòng ban chuyên môn tham gia đoàn kiểm tra, nội dung kết quả của đoàn kiểm tra, phối hợp với Công ty điện lực giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong dân báo cáo UBND Thành phố.

- Phối hợp các cơ quan chức năng địa phương như Sở Công nghiệp, Sở Tài chính tiến hành kiểm tra hoạt động của tổ chức quản lý điện nông thôn, đặc biệt việc thực hiện giá bán điện xã xây dựng và giá áp dụng thực tế ở xã, thôn, xóm, cụm dân cư và tại hộ dân.

b. Phòng Tài chính và Phòng Kế hoạch kinh tế và Phát triển nông thôn các huyện:

- Là đơn vị chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với ngành điện tiến hành rà soát thực tế công tác quản lý, yêu cầu loại bỏ những chi phí không hợp lý liên quan đến giá điện, thực hiện dân chủ và công khai giá bán điện trên toàn xã.

- Tham mưu đề xuất kịp thời các biện pháp với Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện trong quá trình kiểm tra, kịp thời báo cáo UBND huyện xử lý vi phạm theo thẩm quyền qui định.

Điều 5: Nguyên tắc làm việc của Tổ kiểm tra liên ngành:

- Định kỳ hàng tháng Tổ kiểm tra liên ngành hợp đánh giá kết quả kiểm tra và rút kinh nghiệm. Các xã ghi rõ biện pháp khắc phục các tồn tại trong biên bản, tránh những sai sót lặp lại trong những lần kiểm tra sau.

- Tổ kiểm tra liên ngành định kỳ làm báo cáo UBND huyện và Công ty Điện lực 6 tháng một lần. Công ty điện lực tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Điều 6: Điều khoản thi hành

- Qui chế này được áp dụng cho các Tổ kiểm tra liên ngành về công tác quản lý điện nông thôn của năm huyện ngoại thành Hà Nội.

- UBND các huyện và Công ty điện lực Hà Nội có trách nhiệm căn cứ kết luận của Tổ kiểm tra liên ngành hướng dẫn, đôn đốc công tác xử lý các vi phạm trong công tác quản lý điện nông thôn theo thẩm quyền.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác quản lý điện nông thôn có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2004
Ngày hiệu lực24/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 32/2004/QĐ-UB Qui chế hoạt động Tổ kiểm tra liên ngành công tác quản lý điện nông thôn xã ngoại thành Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2004/QĐ-UB Qui chế hoạt động Tổ kiểm tra liên ngành công tác quản lý điện nông thôn xã ngoại thành Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Quang
        Ngày ban hành09/03/2004
        Ngày hiệu lực24/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 32/2004/QĐ-UB Qui chế hoạt động Tổ kiểm tra liên ngành công tác quản lý điện nông thôn xã ngoại thành Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2004/QĐ-UB Qui chế hoạt động Tổ kiểm tra liên ngành công tác quản lý điện nông thôn xã ngoại thành Hà Nội

            • 09/03/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực