Quyết định 32/2009/QĐ-UBND

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND quy định mức thù lao dịch thuật giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND thù lao dịch thuật giấy tờ tài liệu công tác chứng thực Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 24/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí chứng thực thù lao dịch thuật giấy tờ tài liệu Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2009/QĐ-UBND thù lao dịch thuật giấy tờ tài liệu công tác chứng thực Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2009/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO DỊCH THUẬT CÁC GIẤY TỜ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tu số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 123/TTr-STP ngày 06 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. về nguyên tắc, mức thu thù lao dịch thuật do người yêu cầu dịch và người dịch tự thoả thuận. Nhưng tối đa không được vượt quá mức thù lao dịch thuật quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Mức thu thù lao dịch thuật

a) Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài: 50.000 đồng/trang.

b) Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt: 45.000 đồng/trang.

c) Dịch từ tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và ngược lại: 70.000 đồng/trang.

3. Số trang được tính thù lao:

a) Dưới 20 dòng được tính 1/2 trang.

b) Trên 20 dòng được tính là 01 trạng.

Điều 2. Mức thu thù lao dịch thuật quy định tại Quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của tất cả các Phòng tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 kể từ ngày ký. Huy bỏ khoản 2, Điều 3 quy định tạm thời mức thư và quản lý sử dụng thu dịch vụ của hoạt động công chứng, chứng thực ban hành kèm theo quyết định số 1039/2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh văn phòng ủy ban nhân Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi Nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tư Pháp;
- Bộ Tài chính;
- TTTU-HĐND tỉnh
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- TT.TU, TT.UBND tỉnh
- Như điều 4;
- Lưu VT, VPUBND tỉnh

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/06/2009
Ngày hiệu lực 03/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2009/QĐ-UBND thù lao dịch thuật giấy tờ tài liệu công tác chứng thực Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND thù lao dịch thuật giấy tờ tài liệu công tác chứng thực Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Võ Hùng Việt
Ngày ban hành 23/06/2009
Ngày hiệu lực 03/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 32/2009/QĐ-UBND thù lao dịch thuật giấy tờ tài liệu công tác chứng thực Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2009/QĐ-UBND thù lao dịch thuật giấy tờ tài liệu công tác chứng thực Tây Ninh