Quyết định 32/2012/QĐ-UBND

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2012/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tin học Công báo Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2012/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC - CÔNG BÁO TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, t chức lại, giải th đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc SNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tin học, Bộ phận chuyên trách biên tập cập nhật thông tin Cổng thông tin điện tử (viết tắt là Cổng TTĐT) và Bộ phận Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kim tra hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và cơ quan Công báo Chính phủ.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc: Tầng 4, Tòa nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, số 3 đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng của Trung tâm:

a) Tham mưu giúp Chánh Văn phòng thực hiện quản lý thống nhất hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (viết tt là ƯDCNTT) phục vụ sự chđạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; trực tiếp quản trị, vận hành các hệ thống hạ tng kỹ thuật công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin hành chính điện tử của tỉnh được UBND tỉnh giao cho Văn phòng quản lý;

b) Cơ quan Thường trực Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, thực hiện biên tập và công bố thông tin chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh lên Internet; đầu mối liên kết mạng thông tin hành chính điện tử cấp tỉnh;

c) Tham mưu giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và phát hành Công báo tỉnh Ninh Bình (bao gồm Công báo giấy và Công báo điện tử);

d) Tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm:

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ phận, đơn vị thuộc Văn phòng (sau đây gọi tắt là các đơn vị) liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án vphát triển ƯDCNTT trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo định hướng Chính phủ điện tử; xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án về phát triển Cổng TTĐT, Công báo tỉnh Ninh Bình; quy hoạch, kế hoạch, dự án về công tác an ninh an toàn thông tin điện tử tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và lập dự toán kinh phí thực hiện trình cấp có thm quyền phê duyệt;

b) Tham mưu giúp Chánh Văn phòng tổ chức triển khai các nhiệm vụ ƯDCNTT trong hoạt động quản lý nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Văn phòng;

c) Quản trị, vận hành hoạt động n định, an toàn, thông sut mạng tin học nội bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tt là LAN), mạng Internet dùng chung, hệ thống hội nghị, giao ban trực tuyến và hạ tầng kỹ thuật CNTT khác thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

d) Quản trị, duy trì hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin các hệ thống thông tin điện tử: Cổng TTĐT, hệ thống thư điện tử công vụ, Công báo tỉnh Ninh Bình và các hệ thống thông tin dùng chung được tích hợp tại Trung tâm tích hợp dữ liệu và trên Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình;

e) Làm đầu mối, phi hợp với đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức liên quan duy trì, vận hành mạng tin học diện rộng của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là NBNET), các hệ thống thông tin điện tdùng chung triển khai trên NBNET; thống nhất thiết kế chuẩn cấu trúc hệ thống thông tin - dữ liệu điều hành, tác nghiệp vận hành trên NBNET và tích hợp về Trung tâm tích hp dữ liệu của tỉnh;

f) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin điện tử do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; khắc phục kịp thời các sự cố máy tính và thiết bị tin học;

g) Quản lý chính sách an toàn, an ninh thông tin, kim tra đánh giá mức độ bảo mật, an ninh, an toàn các hệ thống thông tin điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh, hướng dẫn kim tra đôn đốc việc tuân thủ quy chế quy trình đảm bảo an toàn an ninh thông tin điện tử tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Quản lý giám sát an ninh mạng với mục đích cảnh báo sớm và ngăn chặn nhằm giảm thiu nguy cơ tn công cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trong trường hợp xảy ra sự cố bảo đảm bảo giảm thiểu thời gian quy mô và phục hồi nhanh chóng hoạt động của hạ tầng công nghệ thông tin;

i) Tổ chức hoạt động điều phối ứng cứu sự cố trong trường hợp khn cấp xác định và đề xuất phương án phục hồi thảm họa sự cố và các vấn đề liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xy ra;

j) Giúp Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định kỹ thuật các sản phẩm công nghệ thông tin trước khi phê duyệt mua sắm;

k) Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và thường xuyên tchức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, các phần mềm ứng dụng trong công tác văn phòng và kỹ năng xử lý công việc trên giao diện mạng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng các S, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; tham gia đào tạo cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh; hợp tác với các đơn vị chuyên ngành công nghệ thông tin đđào tạo và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin;

l) Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật;

m) Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban biên tập Cng TTĐT xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế; quảng bá hình ảnh, thương hiệu của tỉnh vi cộng đồng quốc tế thông qua Internet;

n) Làm đầu mối, phối hp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã trong việc cung cấp phổ biến thông tin; tổ chức hoạt động thu thập, biên tập, cập nhật thông tin, dữ liệu nhanh chóng, kịp thời, chính xác trên tất cả các mục tin quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ Thông tin ngày 29/6/2006; Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và theo Quy chế tchức hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh.

o) Tổ chức, phối hp hoạt động giữa bộ phận chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của Cổng TTĐT theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT và thực hiện tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho tchức, cá nhân có nhu cầu;

p) Đầu mối tiếp nhận, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét xử lý và trả lời theo quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân gửi qua Cổng TTĐT của tỉnh;

q) Tham gia xây dựng và phát triển các trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành ở tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và tích hp lên Cng thông tin điện tử;

r) Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

s) Quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo theo quy định của pháp luật; cập nhật cơ sở dữ liệu Công báo tỉnh Ninh Bình lên Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

t) Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo trình y ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo;

u) Đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vn đliên quan đến hoạt động Công báo;

v) Quản lý tài sản, tài chính và biên chế công chức, viên chức được giao theo các quy định của pháp luật và quy định của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

x) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. Quyền hạn của Trung tâm:

a) Thực hiện các quyền quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tchức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Được trực tiếp quan hệ, làm việc với các cơ quan, tchức, cá nhân vnhững vấn đề thuộc lĩnh vực ƯDCNTT, Giúp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý, khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin điện tử phục vụ hoạt động chỉ đạo điu hành của cơ quan nhà nước; đề nghị các tchức cá nhân trong việc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết đđăng tải lên Cng TTĐT, Công báo điện tử theo quy định của pháp luật;

c) Được ký kết hp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông;

d) Được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm

1. Lãnh đạo: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những nhiệm vụ được phân công;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

d) Mức phụ cấp trách nhiệm của các chức danh lãnh đạo Trung tâm Tin học - Công báo

- Giám đốc Trung tâm: 0,7

- Phó Giám đốc Trung tâm: 0,5

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hp

b) Phòng Kỹ thuật và hệ thống;

c) Phòng Biên tập - Công báo.

3. Biên chế và lao động:

Biên chế và lao động của Trung tâm nằm trong tổng chỉ tiêu biên chế và lao động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm. Ngoài ra Trung tâm được sử dụng lao động hợp đồng tự trang trải bằng nguồn thu từ hoạt động hợp pháp của Trung tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp;

2. Các nguồn thu từ các hoạt động hợp pháp của Trung tâm.

3. Trung tâm được thực hiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vthực hiện nhiệm vụ, tchức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký ban hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính ph;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử; Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP1, VP7, TTTH-CB.
DN/50

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2012
Ngày hiệu lực03/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tin học Công báo Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2012/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tin học Công báo Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành24/12/2012
        Ngày hiệu lực03/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 32/2012/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tin học Công báo Ninh Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2012/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tin học Công báo Ninh Bình

         • 24/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/01/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực