Quyết định 32/2013/QĐ-UBND

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về Quy chế kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế và bệnh viện công lập trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2013/QĐ-UBND kết hợp đào tạo nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KẾT HỢP GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ VỚI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01/8/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 102/TTr-SYT ngày 19/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế và các bệnh viện công lập trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Người đứng đầu các cơ sở đào tạo cán bộ y tế thuộc tỉnh; Giám đốc các bệnh viện tỉnh; Giám đốc các bệnh viện Đa khoa tuyến huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Thị Nga

 

QUY CHẾ

KẾT HỢP GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ VỚI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (viết tắt là kết hợp Trường - Bệnh viện) trong công tác tổ chức và cán bộ; đào tạo cán bộ y tế; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ y tế.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ sở đào tạo cán bộ y tế: Trường Trung học Y tế Lào Cai hoặc cơ sở đào tạo cán bộ y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Trường).

b) Bệnh viện: Các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Bệnh viện) gồm:

- Bệnh viện thực hành chính: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi.

- Bệnh viện thực hành: Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nội tiết và các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh khác khi có đủ điều kiện thành lập; các bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giải thích một số thuật ngữ

1. Bệnh viện thực hành chính là Bệnh viện có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ khám, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế; nơi có giáo viên, học sinh, học viên của Trường làm việc, học tập thường xuyên.

2. Bệnh viện thực hành là các Bệnh viện có học sinh, học viên của Trường thực hành, thực tập không thường xuyên.

3. Giáo viên kiêm nhiệm là viên chức của các Bệnh viện được Giám đốc Sở Y tế công nhận, trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho học viên và học sinh của Trường về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Viên chức y tế kiêm nhiệm là giáo viên của Trường được Giám đốc Sở Y tế công nhận, trực tiếp tham gia thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện.

Điều 3. Nguyên tắc kết hợp

1. Kết hợp Trường - Bệnh viện là sự lồng ghép trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Trường và Bệnh viện đảm bảo sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực, sự bình đẳng về trách nhiệm và lợi ích giữa Trường và Bệnh viện, giữa các viên chức của hai cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kết hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan hai bên kết hợp và những người tham gia các hoạt động kết hợp.

2. Hoạt động kết hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Trường - Bệnh viện và tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác chuyên môn. Các bên có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, học viên thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức trách được giao; không bên nào được cản trở, gây khó khăn cho việc thực hiện quy chế này.

3. Đảm bảo khách quan trong các hoạt động kết hợp, cùng phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp trong việc tổ chức thực hiện để báo cáo, đề xuất với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh về giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Việc kết hợp Trường - Bệnh viện được thực hiện thông qua hợp đồng trách nhiệm giữa lãnh đạo của Trường và lãnh đạo Bệnh viện dưới sự chỉ đạo thống nhất của Sở Y tế. Khi có vướng mắc phát sinh hai bên cùng nhau bàn bạc, giải quyết, trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của khoa, phòng thì phải kịp thời báo cáo với người đứng đầu của các bên kết hợp để được giải quyết hoặc báo cáo với Giám đốc Sở Y tế để có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. NỘI DUNG KẾT HỢP GIỮA TRƯỜNG VÀ CÁC BỆNH VIỆN

Điều 4. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong công tác tổ chức và cán bộ

1. Viên chức y tế kiêm nhiệm là Trưởng hoặc Phó trưởng các khoa, bộ môn của Trường, có uy tín, năng lực được xem xét, bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng các khoa lâm sàng của Bệnh viện thực hành chính theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện.

2. Giáo viên kiêm nhiệm là Trưởng hoặc Phó trưởng các khoa lâm sàng của Bệnh viện thực hành chính có uy tín, năng lực được xem xét, bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa, bộ môn của Trường theo đề nghị của Trưởng khoa, bộ môn, hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Trưởng khoa, bộ môn theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trong trường hợp tại Trường chưa có giáo viên đủ điều kiện bổ nhiệm làm Trưởng khoa, bộ môn.

3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa của Bệnh viện hoặc Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, bộ môn của Trường:

a) Có trình độ chuyên môn sau đại học;

b) Có năng lực về chuyên môn và quản lý, được tập thể cán bộ của đơn vị nơi kiêm nhiệm tín nhiệm;

c) Có đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật hiện hành về bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp khoa, phòng.

4. Căn cứ quyết định bổ nhiệm của người có thẩm quyền, người đứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế và Giám đốc Bệnh viện tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho trưởng khoa, phó trưởng khoa, bộ môn đồng thời chịu trách nhiệm về sự phân công của mình.

Điều 5. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong công tác đào tạo và cung cấp dịch vụ y tế

1. Tại mỗi khoa lâm sàng của Bệnh viện thực hành chính thường xuyên có học sinh thực tập bố trí ít nhất một viên chức y tế kiêm nhiệm và hai giáo viên kiêm nhiệm, trong đó có Trưởng hoặc một Phó trưởng khoa.

2. Tại các khoa lâm sàng của các Bệnh viện thực hành có học sinh thực tập bố trí ít nhất một giáo viên kiêm nhiệm.

3. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm:

a) Bố trí giáo viên được Giám đốc Sở Y tế công nhận là viên chức y tế kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ viên chức y tế kiêm nhiệm tại các khoa lâm sàng Bệnh viện theo chuyên ngành đào tạo ổn định trong suốt quá trình công tác. Khi có thay đổi về viên chức y tế kiêm nhiệm thì Trường phải có văn bản thông báo với Bệnh viện để hai bên cùng thống nhất thực hiện;

b) Căn cứ quyết định công nhận của Giám đốc Sở Y tế, tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho giáo viên kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về sự phân công của mình. Bố trí và tạo điều kiện cho giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy nội dung phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn.

4. Giám đốc của Bệnh viện có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện bố trí, sắp xếp công việc để viên chức y tế được Giám đốc Sở Y tế công nhận là giáo viên kiêm nhiệm tham gia giảng dạy cho học sinh, học viên theo sự phân công và đề nghị của Trường. Khi có thay đổi về giáo viên kiêm nhiệm thì Bệnh viện phải có văn bản thông báo với Trường để hai bên cùng thống nhất thực hiện;

b) Căn cứ quyết định công nhận của Giám đốc Sở Y tế, tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho viên chức y tế kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về sự phân công của mình. Bố trí và tạo điều kiện cho viên chức y tế kiêm nhiệm được trực tiếp tham gia công tác chuyên môn tại các khoa lâm sàng Bệnh viện phù hợp trình độ, năng lực chuyên môn như viên chức của Bệnh viện.

5. Trách nhiệm của viên chức y tế kiêm nhiệm và giáo viên kiêm nhiệm:

a) Viên chức y tế kiêm nhiệm tham gia công tác tại các khoa lâm sàng Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về thực hiện các chế độ, chức trách, quy tắc chuyên môn; nội quy và quy định của Bệnh viện theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành;

b) Giáo viên kiêm nhiệm tham gia công tác giảng dạy cho học sinh, học viên của Trường chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, bộ môn về các nội quy, quy chế đào tạo và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.

6. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức khác thuộc Bệnh viện: Ngoài các giáo viên kiêm nhiệm, các cán bộ, viên chức khác của Bệnh viện đều có trách nhiệm tham gia công tác đào tạo, giáo dục và rèn luyện học sinh, học viên trong thời gian thực tập tại Bệnh viện phù hợp với chức trách, công việc chuyên môn được giao.

Điều 6. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong công tác nghiên cứu khoa học

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc các Bệnh viện có trách nhiệm tổ chức, phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của các đơn vị để nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế; triển khai ứng dụng, chuyển giao kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Điều 7. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong việc sử dụng và quản lý trang thiết bị

1. Hiệu trưởng Trường và Giám đốc các Bệnh viện có kế hoạch sử dụng tối đa công suất các trang thiết bị của Trường và Bệnh viện trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Tại mỗi khoa lâm sàng có học sinh, học viên thường xuyên thực hành, thực tập, Bệnh viện thực hành chính bố trí một phòng làm giảng đường. Ngoài các phương tiện, trang thiết bị do Bệnh viện cung cấp, Trường cung cấp một số trang thiết bị khác trong giảng đường tại khoa để đáp ứng yêu cầu dạy - học lâm sàng.

3. Viên chức y tế kiêm nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm có quyền sử dụng tài liệu tại thư viện và các trang thiết bị khác của các phòng học, phòng thực hành tại Trường, Bệnh viện để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện công tác chuyên môn.

4. Trong quá trình sử dụng không phân biệt tài sản giữa Trường và Bệnh viện. Tuy nhiên, về sở hữu tài sản cần phải phân định rõ giữa Trường và Bệnh viện để quản lý, bảo dưỡng các trang thiết bị theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý tài sản thuộc cơ quan nhà nước.

Điều 8. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong công tác chỉ đạo tuyến dưới

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc các Bệnh viện tuyến tỉnh cùng có trách nhiệm phối hợp trong công tác chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật; chỉ đạo và huy động cán bộ y tế tham gia các hoạt động phòng chống dịch, tham gia các chương trình y tế ở cộng đồng; phối hợp tổ chức tốt các đợt đi thực tập, tình nguyện của học sinh, học viên.

Điều 9. Kết hợp Trường - Bệnh viện trong việc thực hiện chế độ, chính sách

Người đứng đầu Trường và các Bệnh viện quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này có trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm về: Phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm (nếu có), thù lao giảng dạy, biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tiền trực, tiểu thủ thuật, phẫu thuật, phòng chống dịch,…, lương tăng thêm, chế độ ưu đãi và các phúc lợi khác phù hợp với mức độ đóng góp của cá nhân và các định mức chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ của từng cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng chế độ. Thực hiện quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho các tập thể, cá nhân theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

MỤC 2. TIÊU CHUẨN, NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI CỦA GIÁO VIÊN KIÊM NHIỆM

Điều 10. Tiêu chuẩn giáo viên kiêm nhiệm

1. Viên chức y tế được công nhận là giáo viên kiêm nhiệm khi có đủ tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và nội dung tham gia giảng dạy;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng nhận bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

c) Có thời gian công tác chuyên môn liên tục tối thiểu 03 năm trở lên;

d) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (năm công tác liền kề trước đó) tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận là giáo viên kiêm nhiệm.

2. Ưu tiên lựa chọn giáo viên kiêm nhiệm có trình độ chuyên môn Tiến sỹ, Thạc sỹ, chuyên khoa cấp II, chuyên khoa cấp I và chuyên khoa sơ bộ.

Điều 11. Công nhận và miễn nhiệm giáo viên kiêm nhiệm

1. Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ viên chức của Trường, Bệnh viện; nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế được giao, Người đứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế trao đổi, thống nhất với Giám đốc các Bệnh viện lựa chọn số lượng viên chức y tế đáp ứng tiêu chuẩn làm giáo viên kiêm nhiệm trình Giám đốc Sở Y tế công nhận.

2. Giáo viên kiêm nhiệm bị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy trong 2 năm liên tiếp;

b) Vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo trở lên;

c) Thôi việc, hoặc nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác không thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo cán bộ y tế thuộc tỉnh.

3. Khi có các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Người đứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế sau khi trao đổi, thống nhất với Giám đốc Bệnh viện lập hồ sơ trình Giám đốc Sở Y tế ra quyết định miễn nhiệm giáo viên kiêm chức và thông báo cho các khoa, phòng thuộc Trường và Bệnh viện biết.

Điều 12. Nghĩa vụ của giáo viên kiêm nhiệm

1. Chủ động sắp xếp hợp lý công việc để dành thời gian tham gia giảng dạy theo sự phân công và mời giảng của khoa, bộ môn tối thiểu bằng 10% giờ giảng tiêu chuẩn của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (45 giờ/năm), trừ trường hợp khoa, bộ môn phân công và mời giảng ít hơn số giờ tối thiểu quy định.

2. Chấp hành đầy đủ quy trình và nhiệm vụ giảng dạy đối với giáo viên như chuẩn bị bài giảng, bài tập; lên lớp; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên theo quy định hiện hành. Thực hiện nhiệm vụ khác của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo.

3. Phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại khoa lâm sàng thuộc bệnh viện nơi đang công tác; đưa kế hoạch giảng dạy vào chương trình công tác hàng năm. Thực hiện chế độ báo cáo về nội dung, chương trình và kế hoạch giảng dạy với Trưởng khoa trước và sau khi tham gia giảng dạy.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được tính vào thành tích hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, là một trong những căn cứ để xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân.

5. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế.

Điều 13. Quyền lợi của giáo viên kiêm nhiệm

1. Được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được ưu tiên trong qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; mời tham gia các hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.

2. Được hưởng nguyên lương trong thời gian tham gia giảng dạy và các chế độ sau:

a) Được hưởng thù lao giảng dạy, biên soạn chương trình đào tạo, giáo trình, nghiên cứu khoa học tương đương định mức với giáo viên cùng trình độ của Trường. Được hưởng chế độ lương tăng thêm, ưu đãi và các phúc lợi khác phù hợp với mức độ đóng góp của cá nhân do Trường chi trả theo các quy định hiện hành;

b) Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm đối với người giữ chức vụ kiêm nhiệm nếu có do Bệnh viện chi trả;

c) Được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, được tạo điều kiện nghiên cứu khoa học tại Trường. Được Trường cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết phục vụ công tác giảng dạy;

d) Được đánh giá, xếp loại, khen thưởng nếu có thành tích trong hoạt động giáo dục, đào tạo hàng năm hoặc chuyên đề theo quy định hiện hành. Được xét tặng các danh hiệu theo quy định của pháp luật.

MỤC 3. TIÊU CHUẨN, NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI CỦA VIÊN CHỨC Y TẾ KIÊM NHIỆM

Điều 14. Tiêu chuẩn viên chức y tế kiêm nhiệm

Giáo viên được công nhận là viên chức y tế kiêm nhiệm khi có đủ tiêu chuẩn sau đây:

1. Có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn tại khoa lâm sàng của Bệnh viện thực hành chính và Bệnh viện thực hành;

2. Có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (năm công tác liền kề trước đó) tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận là viên chức y tế kiêm nhiệm.

Điều 15. Công nhận và miễn nhiệm viên chức y tế kiêm nhiệm

1. Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ viên chức của Trường, Bệnh viện; nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế được giao, Người đứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế trao đổi, thống nhất với Giám đốc các Bệnh viện lựa chọn số lượng giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn làm viên chức y tế kiêm nhiệm trình Giám đốc Sở Y tế công nhận.

2. Viên chức y tế kiêm nhiệm bị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh trong 2 năm liên tiếp;

b) Vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo trở lên;

c) Thôi việc, hoặc nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác không thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo cán bộ y tế thuộc tỉnh.

3. Khi có các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, Người đứng đầu cơ sở đào tạo cán bộ y tế sau khi trao đổi, thống nhất với Giám đốc Bệnh viện lập hồ sơ trình Giám đốc Sở Y tế ra quyết định miễn nhiệm viên chức y tế kiêm nhiệm và thông báo cho các khoa, phòng thuộc Trường và Bệnh viện biết.

Điều 16. Nghĩa vụ của viên chức y tế kiêm nhiệm

1. Thời gian làm việc chuyên môn của viên chức y tế kiêm nhiệm tại các khoa lâm sàng Bệnh viện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Quy chế này là các buổi sáng ngày làm việc hàng tuần, trừ thời gian nghỉ hè, lễ và thực hiện các nhiệm vụ khác do người có thẩm quyền thuộc Trường phân công, điều động; Trực tiếp điều trị hoặc chăm sóc ít nhất 02 (hai) giường bệnh tại khoa/ngày, tham gia trực và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa thuộc Bệnh viện.

2. Chấp hành đầy đủ quy trình và nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh theo qui định hiện hành đối với viên chức thuộc các cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại khoa, bộ môn của Trường. Đưa nội dung thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện vào chương trình công tác hàng năm. Thực hiện chế độ báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện với Trưởng khoa, bộ môn theo từng học kỳ.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh được tính vào thành tích hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, là một trong những căn cứ để xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân.

5. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Điều 17. Quyền lợi của viên chức y tế kiêm nhiệm

1. Được bố trí tham gia công tác chuyên môn tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện như viên chức cùng ngạch bậc của Bệnh viện.

2. Được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ như viên chức của Bệnh viện. Được ưu tiên trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tham gia các hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực công tác tại Bệnh viện.

3. Được hưởng nguyên lương trong thời gian tham gia công tác tại Bệnh viện và các chế độ sau:

a) Được giảm 50% số giờ giảng tiêu chuẩn hàng năm so với giáo viên cùng trình độ của Trường không thực hiện nhiệm vụ viên chức y tế kiêm nhiệm;

b) Được hưởng các chế độ phụ cấp (nếu có) tương đương cán bộ cùng ngạch bậc của Bệnh viện; chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với người giữ chức vụ kiêm nhiệm (nếu có) do Trường chi trả;

c) Được hưởng chế độ tiền trực, phẫu thuật, tiểu phẫu thuật, phòng chống dịch, lương tăng thêm, chế độ ưu đãi và các phúc lợi khác phù hợp với mức độ đóng góp của cá nhân do Bệnh viện chi trả theo các qui định hiện hành;

d) Được tham gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, được tạo điều kiện nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện;

đ) Được đánh giá, xếp loại, khen thưởng nếu có thành tích trong hoạt động khám chữa bệnh hàng năm hoặc chuyên đề theo quy định hiện hành. Được xét tặng các danh hiệu theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hợp đồng trách nhiệm kết hợp Trường - Bệnh viện

1. Hợp đồng trách nhiệm kết hợp Trường - Bệnh viện được ký kết, triển khai thực hiện nội dung đã ký giữa Trường và Bệnh viện theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng Trường và Giám đốc Bệnh viện.

2. Nội dung của hợp đồng trách nhiệm kết hợp Trường - Bệnh viện phải tuân thủ các qui định trong Quy chế này, đồng thời phải quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Trường, Bệnh viện; khoa, bộ môn của Trường, Bệnh viện; giáo viên kiêm nhiệm và viên chức y tế kiêm nhiệm.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hợp đồng có thể được điều chỉnh, bổ sung khi nảy sinh những vướng mắc cần giải quyết cho phù hợp với thực tiễn. Đối với những vấn đề vượt quá khả năng và thẩm quyền giải quyết của Trường hoặc Bệnh viện thì Trường và Bệnh viện báo cáo Sở Y tế để được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện kết hợp Trường - Bệnh viện theo các nội dung tại Quy chế này.

2. Chỉ đạo Trường và các Bệnh viện thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm.

3. Giám đốc Sở Y tế ban hành các Quyết định:

a) Công nhận giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường;

b) Miễn nhiệm giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường.

4. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý kiêm nhiệm tại các bệnh viện theo quy định hiện hành. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên kiêm nhiệm để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Điều 20. Trách nhiệm của Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Nội vụ thẩm định và thỏa thuận danh sách viên chức của Trường và các Bệnh viện đủ điều kiện bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn để Sở Y tế, Trường Trung học Y tế quyết định theo quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế hướng dẫn trường và các bệnh viện thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm theo đúng các qui định hiện hành.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Trường sử dụng và quản lý đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm theo đúng các qui định hiện hành; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm về nghiệp vụ sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Điều 21. Cơ sở đào tạo cán bộ y tế (trường)

1. Phối hợp với các bệnh viện và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế này.

2. Phối hợp với các bệnh viện xây dựng kế hoạch kết hợp Trường - Bệnh viện hàng năm trình Giám đốc Sở Y tế và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. Ký hợp đồng trách nhiệm kết hợp Trường – Bệnh viện và tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quy chế này.

3. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho giáo viên kiêm nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy.

4. Thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ các khoản thù lao, phụ cấp và các chế độ khác cho giáo viên kiêm nhiệm.

5. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ quản lý kiêm nhiệm của Trường theo các quy định hiện hành.

6. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên kiêm nhiệm để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

7. Phối hợp với các bệnh viện theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên kiêm nhiệm; thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh của viên chức y tế kiêm nhiệm làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm hoặc chuyên đề đối với các cá nhân và các khoa, bộ môn.

Điều 22. Các bệnh viện

1. Phối hợp với Trường và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế này.

2. Phối hợp với Trường thực hiện Khoản 2, Khoản 7 Điều 21 của Quy chế này.

3. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho viên chức y tế kiêm nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các khoa lâm sàng.

4. Thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ các khoản thù lao, phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức y tế kiêm nhiệm.

5. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo, quản lý kiêm nhiệm của Bệnh viện theo các quy định hiện hành. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức y tế kiêm nhiệm, giáo viên kiêm nhiệm để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

Điều 23. Khen thưởng

Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung của Quy chế này; đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Quy chế này và pháp luật liên quan thì được xét thi đua - khen thưởng hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc khen thưởng chuyên đề theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

Điều 24. Xử lý vi phạm

Người đứng đầu các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, các bệnh viện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Quy định này và giáo viên kiêm nhiệm, viên chức y tế kiêm nhiệm, viên chức y tế khác thuộc các bệnh viện có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này và Hợp đồng trách nhiệm kết hợp Trường - Bệnh viện và pháp luật có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Quy chế này của tập thể, cá nhân và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 26. Điều khoản thi hành

1. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn Trường và các Bệnh viện thực hiện Quy chế này.

2. Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các ý kiến phản ánh được gửi đến Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2013/QĐ-UBND kết hợp đào tạo nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2013/QĐ-UBND kết hợp đào tạo nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýHà Thị Nga
        Ngày ban hành13/08/2013
        Ngày hiệu lực23/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 32/2013/QĐ-UBND kết hợp đào tạo nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2013/QĐ-UBND kết hợp đào tạo nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe Lào Cai

            • 13/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực