Quyết định 32/2014/QĐ-UBND

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2014/QĐ-UBND chi trả nhuận bút thù lao tác phẩm đăng trang thông tin điện tử Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2014/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 644/TTr-STTTT ngày 11 tháng 8 năm 2014 về việc ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 23 ngày 11 tháng 2010 về việc ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao áp dụng đối với thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB); Bộ TT&TT (Vụ Pháp chế); Website Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; BTG Tỉnh ủy;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh; Cổng TT điện tử tỉnh;
- LĐVP, Phòng VHXH;
- Lưu: VT, ndmai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (gọi chung là trang thông tin điện tử) thuộc tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan sử dụng đăng trên trang thông tin điện tử được hưởng nhuận bút.

2. Người sưu tầm, cung cấp tin, bài, văn bản, biên dịch tài liệu được sử dụng đăng trên Trang thông tin điện tử; người biên tập, kiểm duyệt và những người trực tiếp liên quan đến công tác biên tập, quản trị mạng Trang thông tin điện tử được hưởng thù lao.

3. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm được sử dụng.

2. Thù lao là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho người thực hiện công việc có liên quan đến tác phẩm theo quy định tại Quy định này.

3. Quỹ nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trích lập theo quy định để chi trả nhuận bút, thù lao.

4. Trang thông tin điện tử là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

5. Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

6. Số hóa thông tin là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số.

7. Đăng tin là công việc gắn thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử vào Trang thông tin điện tử.

Chương II

MỨC CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO

Điều 4. Mức chi trả nhuận bút

TT

Thể loại

ĐVT

Loại

Đối tượng hưởng nhuận bút

A
(hệ số)

B
(hệ số)

C
(hệ số)

D
(hệ số)

1.

Tin tức, sự kiện

Tin

1,2

1

0,8

0,7

 

2.

Tin chủ trương, chính sách

Tin

0,7

0,6

0,5

0,4

 

3.

Tin, bài khai thác, đăng lại trên báo chí và các loại phương tiện truyền thông khác

Tin/Bài

0,5

0,4

0,3

0,1

 

4.

Tường thuật, ghi nhanh, mẫu chuyện

Bài

2

1,5

1

 

 

5.

Phóng sự ngắn

Phóng sự

3

2,5

1,5

 

 

6.

Phóng sự dài, nhiều kỳ

Phóng sự

5

4

3

2

 

7.

Thực hiện phỏng vấn

Phỏng vấn

2,5

2

1,5

 

 

8.

Trả lời phỏng vấn

Phỏng vấn

2,5

2

1,5

1

 

9.

Bài viết mang tính chất nghiên cứu khoa học

Bài

6

5

4

3

 

10.

Bài viết, bài phát biểu, trả lời chất vấn

Bài

3

2

1,5

 

 

11.

Bài viết tham gia diễn đàn do Ban Biên tập phát động

Bài

2

1,5

1

 

Trả cho Thủ trưởng đơn vị hoặc người có trách nhiệm viết bài tham gia diễn đàn.

12.

Thông tin trả lời bạn đọc

Tin

0,7

0,6

0,5

 

Trả cho người tiếp nhận, soạn thảo công văn chuyển các ngành và biên tập thành bản tin.

13.

Trả lời bạn đọc

Văn bản

0,8

0,7

0,6

 

Trả cho Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm trả lời ý kiến công dân gửi đến trang thông tin điện tử.

14.

Ảnh thời sự

Ảnh

0,9

0,8

0,6

0,5

 

15.

Ảnh nghệ thuật

Ảnh

2,5

2

1,5

0,8

 

16.

Banner (các dòng chữ có kiểu hình ảnh chạy trên cổng Thông tin điện tử)

Mẫu nhỏ

3,5

2,5

1,5

 

Trả cho người thiết kế và người cập nhật lên trang thông tin điện tử

Mẫu lớn

8

6

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 5. Tiêu chí để tính trả nhuận bút cho tác giả

1. Loại A: Mang tính thời sự cao, phát hiện vấn đề, có tác động tích cực đến dư luận xã hội, thực hiện trong điều kiện khó khăn, tốn nhiều thời gian.

2. Loại B: Phản ánh kịp thời sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành, đơn vị và các vấn đề mang tính thời sự.

3. Loại C: Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Loại D: Đáp ứng ở mức tối thiểu các yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nêu trên.

Điều 6. Mức chi thù lao cho việc cập nhật, biên soạn, đăng tin trên Trang thông tin điện tử

TT

Thể loại

ĐVT

Hê số

Đối tượng hưởng thù lao

1

Thủ tục hành chính

Thủ tục

0,2

Trả cho người biên soạn và người cập nhật lên Trang thông tin điện tử

2

Biểu mẫu thủ tục hành chính

Biểu mẫu

0,2

3

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản

0,2

4

Văn bản pháp quy

Văn bản

0,1

Trả cho người cập nhật lên Trang thông tin điện tử

5

Thông tin cần biết

Văn bản

0,3

Trả cho tổ chức hoặc cá nhân cung cấp văn bản riêng theo yêu cầu của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

 

0,1

Trả cho người biên tập và cập nhật lên Trang thông tin điện tử

6

Thông tin tra cứu giá đất

Địa bàn huyện, thị xã, thành phố

0,6

Trả cho người cập nhật lên Trang thông tin điện tử

7

Lịch + Thư mời + Tài liệu họp

Tuần

0,7

Trả cho người biên soạn và người cập nhật lên Trang thông tin điện tử

8

Số hóa thông tin:

- Số hóa bức ảnh, hoặc trang thông tin bằng máy quét

- Nhập dữ liệu phi cấu trúc

- Nhập dữ liệu có cấu trúc

 

Ảnh, trang A4

Trang A4

Trường

 

0,02


0,09

0,003

Trả cho người cập nhật lên Trang thông tin điện tử

9

Khai thác sưu tầm

- Ảnh

- Tin, Tin + ảnh

- Bài

- Các văn bản khác

 

Ảnh

Tin

Bài

Văn bản

 

0,03

0,06

0,1

0,06

10

Biên dịch tiếng Việt ra tiếng nước ngoài

Trang

1

Trả cho người biên dịch

11

Biên dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt

Trang

0,8

Điều 7. Cách tính nhuận bút, thù lao

Nhuận bút, thù lao = Loại (hệ số) x giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút, thù lao.

* Trong đó:

- Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút, thù lao bằng 10% mức tiền lương cơ sở.

- Loại (hệ số) = Phân loại (A, B, C, D) tương ứng với hệ số thể loại.

Điều 8. Mức chi trả thù lao thực hiện việc duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử

1. Người trực tiếp (quản trị mạng): Thực hiện các khâu đều được tính thù lao nhưng định mức chỉ tiêu phải trừ hàng tháng bằng 10 tin chủ trương, chính sách (loại C) và 01 bài viết (loại C).

2. Ban Biên tập (thực hiện khâu hậu kỳ, từ biên tập, kiểm duyệt đến xuất bản tin, bài, ảnh…):

a) Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử: Hưởng thù lao không quá hệ số 5/tháng.

b) Phó Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử: Hưởng thù lao không quá hệ số 3/tháng.

c) Thù lao chi trả cho thành viên khác do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

3. Tổng mức thù lao được hưởng tối đa không quá 50% tổng số nhuận bút phải trả trong tháng, quý đó.

4. Đối tượng được hưởng thù lao trong quy định này không được tính tiền làm thêm ngoài giờ khi thực hiện các công việc liên quan đến trang thông tin điện tử.

Điều 9. Những quy định khác

1. Đối với những thể loại khác chưa quy định trong khung nhuận bút và thù lao trong quy định này, tùy theo tính chất, quy mô, chất lượng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức hệ số nhuận bút, thù lao cho những người liên quan thực hiện thể loại đó.

2. Tác phẩm đã đăng ở báo chí, Trang thông tin điện tử… khi được sử dụng lại cho Trang thông tin điện tử thì mức chi trả thấp hơn tác phẩm sử dụng lần đầu. Mức chi trả do Thủ trưởng cơ quan quyết định nhưng không thấp hơn 50% nhuận bút của thể loại tương ứng mà cơ quan đang áp dụng.

3. Tác phẩm được biên tập từ tài liệu đã được công bố ở các cuộc hội thảo, hội nghị, nhuận bút được trả bằng 50% mức nhuận bút của thể loại tương ứng mà cơ quan đang áp dụng.

Điều 10. Thời gian chi trả nhuận bút, thù lao

Thời gian chi trả nhuận bút, thù lao chậm nhất là một quý sau khi tin, bài, ảnh được đăng tải.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao

1. Hàng năm, cơ quan chủ quản của Trang thông tin điện tử có trách nhiệm dự trù Quỹ nhuận bút, thù lao gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả nhuận bút, thù lao của các Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương tự cân đối kinh phí được giao hàng năm, theo phân cấp ngân sách.

3. Ngoài ra, kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao được sử dụng nguồn thu từ các hoạt động khác; nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (nếu có).

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có Trang thông tin điện tử có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích; đồng thời thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2014
Ngày hiệu lực10/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2014/QĐ-UBND chi trả nhuận bút thù lao tác phẩm đăng trang thông tin điện tử Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2014/QĐ-UBND chi trả nhuận bút thù lao tác phẩm đăng trang thông tin điện tử Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýLê Văn Thi
       Ngày ban hành30/09/2014
       Ngày hiệu lực10/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2014/QĐ-UBND chi trả nhuận bút thù lao tác phẩm đăng trang thông tin điện tử Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2014/QĐ-UBND chi trả nhuận bút thù lao tác phẩm đăng trang thông tin điện tử Kiên Giang

           • 30/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực