Quyết định 32/2014/QĐ-UBND

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Thạnh Hóa Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2014/QĐ-UBND

Long An, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN THẠNH HÓA HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 10 về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt, đổi tên 30 con đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Hóa tổ chức thực hiện, gắn biển tên đường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Như Điều 3;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG CỦA THỊ TRẤN THẠNH HÓA, HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh)

STT

Tên đường cũ

Đim đu

Điểm cuối

Độ dài
(m)

Độ rộng TB
(m)

Kết cấu

Tên đường mi

Tóm tắt tiểu sử

1

Đường Trung Tâm

Quốc lộ 62

Đường nội trung tâm (vòng xoay UB)

2.200

7

Bê tông nhựa

Hùng Vương

Vua nước Văn Lang, tổ tiên dân tộc Việt Nam.

2

Đường Trung Tâm

Đường nội trung tâm (vòng xoay UB)

ĐT 836 (NHNN và PTNN)

440

7

Bê tông nhựa

Trần Văn Trà

(1919 - 1996), quê huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Khu trưởng Khu 8, lãnh đạo kháng chiến ở Đồng Tháp Mười.

3

Đường số 1

QL N2 (Bệnh viện)

Đường số 2 + một phần đường số 3

1.175

7

Bê tông nhựa

Lê Duẩn

(1907 - 1986), quê huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1956 đến 1986, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ lãnh đạo chiến đấu ở Đồng Tháp Mười trong chín năm kháng chiến chống Pháp.

4

Đường Thị Trấn-Bến Kè

Đường số 1 (Công an huyện)

Số nhà 48 (nhà ông Hai Nhượng)

390

3.5

Bê tông nhựa

Hồ Ngọc Dn

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1930 - 1999), quê huyện Tân Thạnh, Tỉnh đội trưởng tỉnh Kiến Tường.

5

Đường Thị Trấn-Bến Kè

Số nhà 48 (nhà ông Hai Nhượng)

Bệnh viện đa khoa Thạnh Hóa

810

3.5

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Định

(1920 - 1992), quê huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987 - 1992).

6

Đường Thị Trấn- Bến Kè

QL N2

Cầu Bến Kè

1.500

3.5

Cấp phối sỏi đỏ

Đỗ Huy Rừa

Liệt sĩ (1924 - 1949), quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Tiểu đoàn 307, Trung đoàn phó Trung đoàn 99, Chi đội phó Chi đội Trần Phú; Chỉ huy Tiểu đoàn 307 giành thắng lợi trong nhiều trận đánh: Tháp Mười, Mộc Hóa, La Bang, Song Thuận - Mỹ Tho.

7

Đê bao thị trấn

QL N2

ĐT 836

3.983

3.5

Cấp phối sỏi đỏ

Nguyễn Bình

Liệt sĩ (1906 - 1951), quê huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những tướng đầu tiên của quân đội ta, Tư lệnh Nam Bộ (1948 - 1951) kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam bộ tại chiến khu Đồng Tháp Mười.

8

Đường số 2

Đường trung tâm

ĐT 836 (khu nhà vườn)

1.200

3.5

Cấp phối sỏi đỏ

Võ Văn Thành

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1950 - 1973), quê huyện Thạnh Hóa.

9

Một phần đường số 2 + đường số 3

Đường số 2

ĐT 836 (bến đò Kho đay)

768

3.5

Cấp phối sỏi đỏ

Nguyễn Đình Chiểu

(1822 - 1888), quê huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nhà thơ yêu nước, tác giả bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” bất hủ.

10

Đường số 4 khu Dân cư nội ô

Đường trung tâm

Đường thị trấn Bến Kè

294

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Huệ

Anh hùng dân tộc (1753 - 1792), nhà chính trị, quân sự kiệt xuất của dân tộc, hoàng đế (1788).

11

Đường số 2 khu Dân cư nội ô

Đường số 1

Đường nội ô số 4

257

7

Bê tông nhựa

Phạm Công Thường

Liệt sĩ (1920 - 1970), quê Cần Đước, Tỉnh đội phó, Tỉnh ủy viên tỉnh Kiến Tường.

12

Đường tỉnh 836+ Đường số 1 khu Thương mại

Quốc lộ 62

Kênh bến Tuyên Nhơn (Hai Dần)

5.455

5

Bê tông nhựa

Dương Văn Dương

Liệt sĩ (1900 - 1946), quê huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Thiếu tướng QĐND Việt Nam, một trong những tướng lĩnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Khu bộ phó Khu 7 năm 1945, tên của ông được đặt cho một con kinh lớn ở Đồng Tháp Mười.

13

Đường số 1 khu Dân cư nội ô + Đường số 8 khu Thương mại

Đường trung tâm

Đường số 1 khu Thương mại

515

7

Bê tông nhựa

Nguyễn Trung Trực

Anh hùng dân tộc (1838 - 1868), quê xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, đã chỉ huy nghĩa quân đốt cháy chiến hạm L’Espérance của Pháp tại Vàm Nhựt Tảo (1861). Sau Hòa Ước Nhâm tuất 1862, ông được vua Tự Đức phong chức Lãnh binh. Năm 1867, được phong chức Hà Tiên thành thủ úy để trấn giữ đất Hà Tiên.

14

Đường số 3 khu Dân cư nội ô

Đường nội ô số 1

Đường thị trấn Bến Kè

190

7

Bê tông nhựa

Lê Văn Tao

Liệt sĩ (1916 - 1970), quê quán Thạnh Hóa, tỉnh Long An, nguyên Tư lệnh phó Quân khu 8 (Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330).

15

Đường số 2 Khu Thương mại

Đường trung tâm

Đường số 8 khu Thương mại

150

7

Bê tông nhựa

Lê Văn Của

Liệt sĩ (1901 - 1946), quê huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An,Tỉnh ủy viên tỉnh Tân An, Ủy viên quân sự tỉnh.

16

Đường số 4 + đường số 6 khu Thương mại

Đường trung tâm

Đường số 1 khu Thương mại

398

7

Bê tông nhựa

Nguyễn Minh Đường

(1919 - 2002), quê huyện Cần Đước, Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu 8, hơn 20 năm lãnh đạo kháng chiến ở Đồng Tháp Mười, 1950 - 1974.

17

Đường số 9 khu Thương mại

Đường số 1 khu Thương mại

Đường số 4 khu Thương mại

198

7

Bê tông nhựa

Nguyễn Văn Khánh

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1940 - 1969), quê huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

18

Đường số 10 khu Thương mại

Đường số 1 khu Thương mại

Đường số 6 khu Thương mại

136

7

Bê tông nhựa

Nguyễn Văn Đệ

Liệt sĩ (1920 - 1969), quê huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiến Tường, được tặng Huân chương độc lập hạng nhất.

19

Đường số 3 khu Thương mại

Đường 9 khu Thương mại

Đường số 10 khu Thương mại

116

7

Bê tông nhựa

Ngô Văn Miều

Liệt sĩ (1928 - 1964), quê huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, Tỉnh ủy viên tỉnh Kiến Tường.

20

Đường số 24 Khu DCVL

Đường trung tâm

Đường số 3 khu DCVL

167

7

Cấp phối sỏi đỏ

Nguyễn Văn Tiếp

Nhà hoạt động cách mạng (1900 - 1947), quê Bến Lức, Xứ Ủy viên, Ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Mỹ Tho, Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ.

21

Đường số 21 Khu DCVL

Đường trung tâm

Đường số 3 khu DCVL

167

7

Cấp phối sỏi đỏ

Phạm Ngọc Thuần

Nhà hoạt động cách mạng (1914 - 2002), quyền Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ ở Đồng Tháp Mười năm 1946.

22

Đường số 18 Khu DCVL

Đường trung tâm

Đường số 3 khu DCVL

167

7

Cấp phối sỏi đỏ

Lê Thị Hồng Gấm

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1951 - 1970), quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, được tặng Huân chương Quân công giải phóng hạng ba.

23

Đường số 17 Khu DCVL

Đường trung tâm

Đường số 3 khu DCVL

167

7

Cấp phối sỏi đỏ

Nguyễn Thi Minh Khai

Liệt sĩ, nhà cách mạng (1910 - 1941), quê thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, là một trong những cán bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1936, một trong những người lãnh đạo cao trào cách mạng 1936 - 1939 ở Sài Gòn và cuộc khởi nghĩa Nam kỳ (1940).

24

Đường số 14 Khu DCVL

Đường trung tâm

Đường số 3 khu DCVL

167

7

Cấp phối sỏi đỏ

Nguyễn Thái Bình

Nhà hoạt động cách mạng (1910 - 1993), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy Kiến Tường từ tháng 4/1957 - 1958.

25

Đường số 11 Khu DCVL

Đường trung tâm

Đường số 3 khu DCVL

167

7

Cấp phối sỏi đỏ

Hoàng Quốc Việt

Nhà hoạt động cách mạng (1905 - 1992), quê tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, lãnh đạo cách mạng tại Đồng Tháp Mười trong những năm đầu của chín năm kháng chiến chống Pháp.

26

Đường số 10 Khu DCVL

Đường trung tâm

Đường số 3 khu DCVL

167

7

Cấp phối sỏi đỏ

Lê Quốc Sản

(1920 - 2000), quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 120 chỉ huy chiến đấu ở Đồng Tháp Mười trong những năm đầu chín năm chống Pháp, tham gia chỉ huy trận đánh Mộc Hóa lịch sử từ ngày 16 đến ngày 18/8/1948.

27

Đường số 7 Khu DCVL

Đường trung tâm

Đường số 3 khu DCVL

167

7

Cấp phối sỏi đỏ

Huỳnh Việt Thanh

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1925 - 1966), quê xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, Huân chương giải phóng hạng II, chiến đấu và hy sinh tại xã Hậu Thạnh, huyện Tân Thạnh.

28

Đường số 4 Khu DCVL

Đường trung tâm

Đường số 3 khu DCVL

167

7

Cấp phối sỏi đỏ

Lê Hữu Nghĩa

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1906 - 1956), quê xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tham gia kháng chiến vùng Đồng Tháp Mười.

29

Đường số 2 Khu DCVL

Đường số 4 Khu DCVL

Đường số 24 Khu DCVL

1170

7

Cấp phối sỏi đỏ

Phạm Văn Bạch

Nhà hoạt động cách mạng (1910 - 1986), quê tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ, lãnh đạo kháng chiến ở Đồng Tháp Mười trong những năm đầu 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

30

Đường số 3 Khu DCVL

Đường số 4 Khu DCVL

Đường số 24 Khu DCVL

1170

7

Cấp phối sỏi đỏ

Nguyễn Văn Kinh

Nhà hoạt động cách mạng (1916 - 1981), quê huyện Cần Đước, Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1948 - 1951), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội III của Đảng năm 1960, lãnh đạo kháng chiến ở Đồng Tháp Mười trong những năm đầu 9 năm chống Pháp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Thạnh Hóa Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Thạnh Hóa Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành 01/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 32/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Thạnh Hóa Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Thạnh Hóa Long An

  • 01/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực