Quyết định 32/2014/QĐ-UBND

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế , cán bộ, công, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND sửa đổi 28/2011/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy nhà nước Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 12/2015/QĐ-UBND cán bộ công chức trong bộ máy hành chính Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2014/QĐ-UBND sửa đổi 28/2011/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy nhà nước Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2011/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU THUỘC UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế , cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND) cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 22 quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố như sau:

“3. Trực tiếp quản lý các chức danh:

a) Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố (trừ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý); cấp trưởng các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc sở do UBND thành phố thành lập (trừ các tổ chức và cơ sở giáo dục được giao thẩm quyền quản lý thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); cấp phó một số chi cục, đơn vị sự nghiệp do trung ương quy định thuộc hẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND thành phố “.

2. BBổ sung điểm đ vào khoản 1, Điều 23 về trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc sở, chủ tịch UBND quận, huyện trong công tác cán bộ như sau:

“Đ) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 16, Điều 2 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: TNMT, XD, NN&PTNT (để báo cáo);
- TTTU, TTHĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT, UV UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- CVP, các PCVP UBND thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành, MTTQ, Đoàn thể TP;
- Sở Tư pháp;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà Nẵng, Đài PTTH Đà Nẵng;
- Các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB;
- Lưu: VT, STNMT, KTTH, QLĐTh, QLĐBGT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2014
Ngày hiệu lực06/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2014/QĐ-UBND sửa đổi 28/2011/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy nhà nước Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2014/QĐ-UBND sửa đổi 28/2011/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy nhà nước Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành26/09/2014
       Ngày hiệu lực06/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 32/2014/QĐ-UBND sửa đổi 28/2011/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy nhà nước Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2014/QĐ-UBND sửa đổi 28/2011/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy nhà nước Đà Nẵng