Quyết định 32/2017/QĐ-UBND

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2017/QĐ-UBND lựa chọn đối tượng thuê nhà ở xã hội sở hữu nhà nước Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2017/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC TIÊU CHÍ ƯU TIÊN ĐỂ LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 99/2015/NĐ-CP Luật Nhà ở">19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 208/TTr-SXD ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc đề nghị ban hành các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Đối với các nội dung về quy định các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không thuộc sở hữu nhà nước thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

2. Đối tượng áp dụng: Các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 49, Điều 51 của Luật Nhà ở và Điều 14 của Thông tư số 99/2015/NĐ-CP Luật Nhà ở">19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 2. Quy định các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tiêu chí ưu tiên (ti đa không quá 10 đim), cụ th:

Stt

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

1

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên.

10

2

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80%.

9

3

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 21% đến 60%; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc đại diện thân nhân còn sống của liệt sỹ; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quc tế được tặng Huân chương Kháng chiến.

8

4

Giáo sư, phó giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân, tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú, vận động viên, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và các đối tượng khác đạt huy chương vàng trong các giải thi đu quc gia, quốc tế.

7

5

Đối tượng đang làm việc, hưởng lương từ ngân sách nhà nước có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm hết hạn nộp đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

5

Điều 3. Trách nhiệm Sở Xây dựng

1. Tổ chức thông báo, phổ biến và hướng dẫn cho các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

2. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ các dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm.

3. Tổ chức kiểm tra và tổng hợp báo cáo theo định kỳ tình hình quản lý sử dụng nhà xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

4. Theo dõi, tổng hợp tình hình thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

2. Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh; Các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các hộ gia đình, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày hiệu lực 01/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2017/QĐ-UBND lựa chọn đối tượng thuê nhà ở xã hội sở hữu nhà nước Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND lựa chọn đối tượng thuê nhà ở xã hội sở hữu nhà nước Vũng Tàu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày hiệu lực 01/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 32/2017/QĐ-UBND lựa chọn đối tượng thuê nhà ở xã hội sở hữu nhà nước Vũng Tàu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2017/QĐ-UBND lựa chọn đối tượng thuê nhà ở xã hội sở hữu nhà nước Vũng Tàu

  • 19/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực