Quyết định 32/2017/QĐ-UBND

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2017/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH ĐẾN CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ….. tháng ….. năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN, TPHCM);
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT. NV.MTrieu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH ĐẾN CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

b) Quy định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh có người nước ngoài hoạt động, cư trú.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố.

b) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh có người nước ngoài cư trú, hoạt động.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của các Bộ, ngành Trung ương chủ quản, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát của Hội đồng nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Công tác phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài phải tuân thủ quy định Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị liên quan theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, quyền hạn và công việc nội bộ của nhau.

4. Các hoạt động phối hợp phải trên cơ sở chương trình, kế hoạch. Quá trình phối hợp phải tích cực, chủ động, tuân thủ các quy định của pháp luật, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh, đảm bảo yêu cầu chính trị, đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với các nước, tổ chức quốc tế.

Điều 3. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do Công an tỉnh chủ trì.

5. Thông qua Quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Quy chế này.

6. Các hình thức khác.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh

a) Trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động nghiên cứu, chỉnh sửa, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế công tác.

b) Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp: Nghiên cứu, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Điều 5. Phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Quyết định số 2317/QĐ-UBND).

b) Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng lao động để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

d) Trong quá trình thẩm định, xét duyệt các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến lao động người nước ngoài mà cần phải kiểm tra, xác minh hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài thì có văn bản đề nghị Công an tỉnh cung cấp, trao đổi các thông tin, tài liệu liên quan.

đ) Cung cấp cho Công an tỉnh (qua Phòng Bảo vệ chính trị - Quản lý Xuất nhập cảnh), Văn phòng UBND tỉnh (qua Phòng Ngoại vụ) các thông tin, tài liệu, tình hình liên quan về việc cấp giấy phép lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài để thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh (gia hạn tạm trú, cấp thị thực, thẻ tạm trú) cho người nước ngoài và giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác lãnh sự, những vấn liên quan đến an ninh, trật tự trong cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

a) Tiếp tục thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 2317/QĐ-UBND.

b) Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp của khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung. Chủ động cung cấp, trao đổi cho Công an tỉnh các thông tin, tình hình có liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp của khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung để phối hợp quản lý.

c) Trong trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị Công an tỉnh xác minh, cung cấp, trao đổi thông tin doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài để xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án.

d) Định kỳ hàng tháng thông báo cho Công an tỉnh tình hình cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 2317/QĐ-UBND.

b) Thường xuyên trao đổi với các sở, ban, ngành, địa phương về thông tin, tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị hoạt động lợi dụng nhằm gây rối an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thu thập thông tin, tình hình hoạt động, cư trú của người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

d) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Công an tỉnh có văn bản trả lời kết quả xác minh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp các vấn đề quy định tại Điểm d, Khoản 1 và Điểm c, Khoản 2 Điều này.

4. Trách nhiệm của Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động người nước ngoài: Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan được quy định tại Quyết định số 2317/QĐ-UBND.

Điều 6. Phối hợp quản lý đoàn vào tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài, các phóng viên, báo chí truyền hình nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép triển khai, hoạt động.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan để nắm tình hình, kịp thời trao đổi, báo cáo cho Công an tỉnh trong xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh; nắm tình hình, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam.

b) Cấp đổi thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú và cấp giấy phép vào khu vực cấm cho số người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài, các phóng viên, báo chí truyền hình nước ngoài vào làm việc có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh trong quản lý hoạt động của người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Phối hợp quản lý hoạt động, cư trú của lưu học sinh

1. Trách nhiệm của cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh

a) Trực tiếp quản lý lưu học sinh trong toàn bộ thời gian lưu học sinh học tập, sinh sống tại Việt Nam; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các việc liên quan đến lưu học sinh trong thời gian học tập, sinh sống tại Hậu Giang.

b) Thực hiện công tác khai báo thông tin tạm trú của lưu học sinh trong thời gian lưu học sinh học tập, sinh sống tại Hậu Giang.

c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và học tập, nghiên cứu của lưu học sinh trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các quy định pháp luật của lưu học sinh.

d) Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình học tập, sinh sống của lưu học sinh về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với lưu học sinh:

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các cơ sở tiếp nhận đào tạo, phục vụ lưu học sinh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước liên quan để thực hiện tốt quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, học tập của lưu học sinh trong thời gian ở Hậu Giang.

b) Phối hợp với các cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh quản lý việc học tập, hoạt động, sinh sống của lưu học sinh trong thời gian học tập tại tỉnh, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam của lưu học sinh theo quy định pháp luật và đảm bảo yêu cầu chính trị, đối ngoại.

c) Cấp đổi thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, gia hạn tạm trú và cấp giấy phép vào khu vực cấm cho lưu học sinh học tập trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

d) Phối hợp cơ sở tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và học tập, cư trú của lưu học sinh; giải quyết và xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về học tập, sinh sống của lưu học sinh.

đ) Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình của lưu học sinh về UBND tỉnh và cơ quan chức năng theo đúng quy định.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các nội dung của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với quá trình học tập, sinh sống của lưu học sinh trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Phối hợp quản lý hoạt động du lịch của người nước ngoài

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, các điểm du lịch, khu du lịch và cơ sở lưu trú du lịch.

b) Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về khai báo tạm trú của người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú du lịch.

c) Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Công an tỉnh xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự đối với khách du lịch nước ngoài trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu pháp luật, đối ngoại.

2. Trách nhiệm của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh du lịch

a) Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn khách du lịch nước ngoài chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam, nhất là các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.

c) Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng về tình hình liên quan đến người nước ngoài du lịch trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam khi có yêu cầu.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài du lịch:

a) Tham mưu, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nắm số liệu, tình hình, hoạt động của người nước ngoài du lịch trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý, tham mưu, hướng dẫn các lực lượng chức năng liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự đối với người nước ngoài du lịch. Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Hậu Giang.

c) Phối hợp kiểm tra, thanh tra việc khai báo thông tin tạm trú của người nước ngoài của các cơ sở lưu trú, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

d) Trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan thông tin, tài liệu vi phạm quy định pháp luật của các cơ sở lưu trú du lịch để có biện pháp quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp giấy phép vào khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam.

b) Phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý cư trú của các cơ sở lưu trú và các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài du lịch trên địa bàn thuộc phạm vi mình quản lý.

Điều 9. Phối hợp quản lý người nước ngoài trong đoàn khách vào thăm và làm việc với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh

1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ, ngành trung ương, các sở, ngành liên quan nắm nội dung, thành phần, chương trình làm việc của đoàn; phối hợp với Công an tỉnh xem xét mục đích, tính chất nhạy cảm của đoàn để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho phép đoàn vào.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch đón tiếp, làm việc với đoàn.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trong việc cho phép đoàn vào; phối hợp với các đơn vị liên quan trong xử lý các tình huống đột xuất khi có yêu cầu.

b) Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các đoàn trong quá trình làm việc tại Hậu Giang.

Điều 10. Phối hợp quản lý người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Chủ trì phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các quy định pháp luật về quản lý người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng.

b) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

c) Cấp thị thực, gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp giấy phép vào khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài thăm thân, giải quyết việc riêng.

3. Trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh lưu trú: chấp hành nghiêm túc các quy định về kinh doanh ngành nghề có điều kiện; cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo cơ quan chức năng tình hình người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú đúng quy định và phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Điều 11. Phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài hoạt động, cư trú tại Hậu Giang

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nắm tình hình, hoạt động của người nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

b) Tham mưu phối hợp cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân về công tác quản lý người nước ngoài.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức viên chức của đơn vị mình chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an và Bộ, Ngành chủ quản trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

b) Xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế làm việc, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, quy chế quan hệ, tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động, cư trú của người nước ngoài nói chung, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài nói riêng.

c) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh những thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của người nước ngoài đến làm việc tại các đơn vị thuộc quyền quản lý (nhân sự, nội dung, thời gian, chương trình làm việc, đặc biệt là những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia…); phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong điều tra, xác minh, làm rõ các vụ việc xảy ra, hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài.

Điều 12. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Định kỳ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm triển khai thực hiện

1. Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để xem xét, quyết định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực30/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú Hậu Giang

           • 20/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực