Quyết định 32/2017/QĐ-UBND

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2017/QĐ-UBND thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2017/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2017 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ TẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 13 ĐOẠN TỪ AN LỘC ĐẾN NGÃ BA CHIU RIU THEO HÌNH THỨC BOT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính ph hướng dẫn Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí đường bộ dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ thị trn An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thc BOT;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2602/TTr-STC ngày 14/8/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT.

Lý do: Không còn phù hợp với Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 2.

1. Sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, việc thu hồi vốn đối với các dự án BOT thực hiện theo quy định Luật Giá năm 2012; Luật Phí và lệ phí năm 2015; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phí và lệ phí và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án giá đối với dịch vụ sử dụng các đường bộ do địa phương quản lý thuộc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh làm cơ sở thu phí đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ An Lộc đến ngã ba Chiu Riu theo hình thức BOT đảm bảo kịp thời khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước Bình Phước, Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Bình Long, Lộc Ninh; Công ty Cổ phần BOT An Lộc - Hoa Lư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TC, B
GTVT, Bộ TP (Cục KTVB);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Như Điều 3.
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2017
Ngày hiệu lực01/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2017/QĐ-UBND thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2017/QĐ-UBND thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành21/08/2017
       Ngày hiệu lực01/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2017/QĐ-UBND thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2017/QĐ-UBND thu phí tại dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 Bình Phước

           • 21/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực