Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2018/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, t chức lại, giải th t chức hành chính, t chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định t chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một sđiều và biện pháp luật văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Nội vụ tại Tờ trình s 702/TTr-SNV ngày 05 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, thực hiện chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kim tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/9/2015 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tchức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Lãnh đạo sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

a) Giám đốc s Văn hóa, Thể thao và Du lịch là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc sở quy định của pháp luật.

b) Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là người giúp Giám đốc sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Cơ cu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

a) Văn phòng;

b) Thanh tra - Pháp chế;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Quản lý văn hoá;

đ) Phòng Quản lý du lịch;

e) Phòng Quản lý thể dục, thể thao;

f) Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình.

2.2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

a) Bảo tàng tỉnh Sơn La;

b) Thư viện tỉnh Sơn La;

c) Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La;

d) Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La;

đ) Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La;

e) Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu tng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch theo quy đnh của pháp luật. Căn cứ các quy định của pháp, Giám đốc sở ban hành quy chế làm việc, chỉ đạo, kim tra việc thực hiện quy chế của Sở.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, TT và Du lịch;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- S
Tư pháp;
- Như Điều 5;
- Trung tâm Thông tin;

- Lưu: VT, NC, Hiệp(60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành16/10/2018
       Ngày hiệu lực01/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sơn La

           • 16/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực