Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2011/QĐ-UBND về Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lập quản lý sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2018/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2011/QĐ-UBND NGÀY 18/11/2011 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG-AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Theo đề nghị của Ch huy trưởng Bộ ch huy Quân sự tnh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế, lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lý do: Căn cứ ban hành Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã hết hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục Kiểm t
ra văn bản QPPL - BTP;
-
TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học t
nh;
- L
ưu VT, TMTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2018
Ngày hiệu lực10/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lập quản lý sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lập quản lý sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành29/11/2018
       Ngày hiệu lực10/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lập quản lý sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lập quản lý sử dụng Quỹ Quốc phòng An ninh Quảng Trị

           • 29/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực