Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2019/QĐ-UBND định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 năm 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn s 368/HĐND-VP ngày 18 tháng 10 năm 2019 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s 4240/TTr-STC ngày 25 tháng 10 năm 2019; Báo cáo số 191/BC-STP ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

2. Đối với diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng

1. Định mức sử dụng diện tích tối đa chuyên dùng của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên:

TT

Loại diện tích chuyên dùng

Diện tích tối đa (m2)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính

 

 

 

1.1

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh

1.200

 

 

1.2

Các cơ quan, tổ chức khác

60

200

100

2

Diện tích sử dụng để tiếp dân

 

 

 

2.1

Trụ sở Ban tiếp công dân của tỉnh

400

 

 

2.2

Các cơ quan, tổ chức khác

60

100

60

3

Diện tích sử dụng để quản trị hệ thống công nghệ thông tin

40

40

20

4

Kho chuyên ngành

400

500

150

5

Diện tích Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên): Quy mô hội trường được xác định theo tính toán và yêu cầu sử dụng nhưng không quá 200 chỗ ngồi đối với cấp tỉnh, 500 chỗ ngồi đối với cấp huyện và 350 chỗ ngồi đối với cấp xã. Diện tích cụ thể được xác định theo Tiêu chuẩn quốc gia

2. Định mức sử dụng diện tích tối đa chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên:

TT

Loại diện tích chuyên dùng

Diện tích tối đa (m2)

1

Diện tích sử dụng cho hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính

40

2

Diện tích sử dụng để tiếp dân

35

3

Diện tích sử dụng để quản trị hệ thống công nghệ thông tin

30

4

Kho chuyên ngành

200

5

Diện tích Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên): Quy mô hội trường được xác định theo tính toán và yêu cầu sử dụng nhưng không quá 200 chỗ ngồi. Diện tích cụ thể được xác định theo Tiêu chuẩn quốc gia

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không xác định lại diện tích chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Điều 4. Tổ chức thc hin

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, lập kế hoạch khi được giao đầu tư xây dựng, thuê trụ sở làm việc; thực hiện quản lý, sử dụng diện tích chuyên dùng theo đúng quy định.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh nhu cầu sử dụng diện tích chuyên dùng chưa được quy định tại Quyết định này; các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND t
nh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND t
nh, UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đ
ơn vị sự nghiệp khác;
- Báo Thái Nguyên;
- Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu: VT, KT, TH.
Ha
dv/T11.QĐ01/90b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2019/QĐ-UBND định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2019/QĐ-UBND định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực15/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 32/2019/QĐ-UBND định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2019/QĐ-UBND định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Thái Nguyên

            • 01/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực