Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2019/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định s 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đi, b sung một số điều của Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và đim cung cấp dịch vụ trò chơi đin tử công cng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Khoản 8 Điều 2 được sa đổi, bổ sung như sau:

“8. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được toàn quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị tại địa điểm đó, bao gồm:

a) Điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: Đại lý Internet; đim truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác có hp đồng đại lý Internet ký vơi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet;

b) Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thông qua mạng máy tính (LAN, WAN) mà không kết nối vi Internet”.

2. Khoản 1 Điều 6 được Sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c, Điểm đ như sau:

“b) Treo biển “Đại lý Internet” trên đó bao gồm thông tin về số đăng ký kinh doanh đại lý Internet; trường hợp Đại lý Internet đồng thi là điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thì treo bin theo quy định tại Điều 8 Quy định này;

c) Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet ở nơi mọi người dễ nhận biết bao gm các hành vi bị cm theo quy định tại Điều 3, thời gian hoạt động quy định tại Điều 4, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet theo quy định tại Điu 10 Quy định này;

đ) Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, Đại lý Internet còn có các quyn và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định tại Điều 9 Quy định này”.

b) B sung Điểm k như sau:

“k) Đại lý Internet không cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ tuân ththời gian hoạt động theo quy định Khoản 2 Điều 4 Quy định này. Đại lý Internet có cung cp dịch vụ trò chơi điện từ tuân thủ thời gian hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này”.

3. Khoản 2 Điều 6 được Sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Chủ điểm truy nhập Internet của doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Treo biển “Điểm truy nhập Internet công cộng” trên đó bao gồm thông tin về tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp; trường hợp điểm truy nhập Internet công cộng đồng thi là điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng treo biển theo quy định tương ứng tại Điều 8 Quy định này;

b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, đ, e, h, i, k Khoản 1 Điều này;

c) Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân thủ thời gian hoạt động theo quy định Khoản 2 Điều 4 Quy định này. Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân thủ thời gian hoạt động theo tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này”,

Điều 2. Bãi b một s quy định sau:

1. Bãi bỏ các quy định tại Điều 5, Điều 7, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điu 16 của Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh.

2. Các nội dung khác về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bng không quy định tại Quyết định này và Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định s 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về Qun lý, cung cp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ- CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghđịnh số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyn thông; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân cp huyện, cp xã và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ tư pháp;
- Thư
ng trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVPUBND t
nh;
- Trung tâm Thông
tin - VP UBND tnh;
- Lưu: VT.VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(27/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành05/08/2019
        Ngày hiệu lực15/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (27/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập Internet công cộng Cao Bằng

            • 05/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực