Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận kèm theo Quyết định 49/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2019/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2016/QĐ-UBND NGÀY 21/11/2016 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2991/TTr-SGTVT ngày 07 tháng 10 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2383/TTr-SNV ngày 10 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Thuận như sau:

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng Sở:

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính - quản trị.

b) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tài chính kế toán, tài sản; công tác kế hoạch, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở công tác pháp chế và an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

4. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy.

5. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Thuận.

b) Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận.

c) Bến xe Bình Thuận.

d) Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

đ) Ban Quản lý Cảng Phú Quý.

Việc thành lập mới các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy hiện hành của UBND tỉnh.

Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở có chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn và Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc giúp Giám đốc Sở quản lý công chức, viên chức và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng, đơn vị được Giám đốc Sở quy định.

Việc bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng, đơn vị trực thuộc và việc tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC, SNV. (Ngan-16)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2019
Ngày hiệu lực01/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông tỉnh Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông tỉnh Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành08/11/2019
       Ngày hiệu lực01/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông tỉnh Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông tỉnh Bình Thuận

           • 08/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực