Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 32/2020/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 57/TTr-SVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh Ủy; TT HĐND;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban Đảng, cơ quan, Đảng ủy thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh;
- UB MTTQ và các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý đối với các hoạt động quảng cáo ngoài trời

Hoạt động quảng cáo ngoài trời phải tuân theo các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định của pháp luật có liên quan; phù hợp với quy hoạch, không gian, cảnh quan, kiến trúc của tỉnh Bắc Giang.

Điều 4. Các phương tiện quảng cáo ngoài trời

Theo quy định tại Khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 17 Luật Quảng cáo; Mục 1.1.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Băng-rôn quảng cáo

1. Không treo, chăng băng-rôn quảng cáo ngang qua đường giao thông, trừ băng-rôn tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội; băng-rôn tuyên truyền, cổ động, chính sách xã hội có nội dung quảng cáo.

2. Nội dung quảng cáo trên băng-rôn phải dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích và phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện quảng cáo. Băng-rôn tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội có nội dung quảng cáo phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 27 Luật Quảng cáo.

3. Thời gian treo băng-rôn tối đa 15 ngày/01 đợt quảng cáo; thời gian giữa các đợt treo băng-rôn quảng cáo cho cùng một nội dung, sản phẩm phải cách nhau ít nhất 15 ngày.

4. Số lượng tối đa 50 băng-rôn ngang, 100 băng-rôn dọc cho một đợt quảng cáo/của một tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo trên địa bàn một huyện, thành phố. Mỗi cửa hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh (trong phạm vi cơ sở sản xuất, kinh doanh) không treo quá 02 băng-rôn ngang, 10 băng-rôn dọc.

5. Khi thực hiện quảng cáo trên hệ thống giá treo, cột treo băng-rôn quy hoạch của các địa phương trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký điểm treo băng-rôn quảng cáo tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

Điều 6. Bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập

1. Bảng quảng cáo, hộp đèn quảng cáo đứng độc lập tuân thủ theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

2. Tùy thuộc quy mô, địa điểm xây dựng công trình quảng cáo đứng độc lập phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới hành lang an toàn đường bộ; chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn cho công trình, các công trình lân cận và các yêu cầu về độ cao tĩnh không; đảm bảo về bảo vệ môi trường, độ thông thủy, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang an toàn bảo vệ luồng đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ đê điều, hành lang an toàn lưới điện cao áp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và khoảng cách đến các công trình dễ cháy nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phải thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

3. Bảng quảng cáo lắp đặt tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ thực hiện theo Khoản 5, Điều 28 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Điều 16 Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ.

4. Bảng tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội có nội dung quảng cáo phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 27 Luật Quảng cáo.

Điều 7. Bảng quảng cáo, hộp đèn tại các công trình, nhà ở riêng lẻ

1. Không quảng cáo che lấp nóc/mái nhà trừ các phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình và biểu tượng. Việc quảng cáo tại công trình, nhà ở phải phù hợp với vị trí, quy mô, kích thước bề mặt công trình, hình thể ngôi nhà.

2. Việc lắp đặt bảng quảng cáo, hộp đèn đặt tại các công trình, nhà ở riêng lẻ thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

3. Bảng quảng cáo, hộp đèn gắn/ốp vào hàng rào/tường rào bao quanh công trình đang xây dựng có kích thước tối đa là 10m2; thực hiện theo Mục 2.2.1.8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

4. Các công trình cao tầng là khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính, ngân hàng, trung tâm hoạt động văn hóa đa năng, trụ sở văn phòng cho thuê được lắp đặt thêm bảng quảng cáo dạng chữ tại tầng trên cùng.

5. Các công trình cao tầng trong khu đô thị, nhà chung cư cao tầng được quảng cáo tại tầng dịch vụ.

6. Bảng quảng cáo, hộp đèn đặt tại mặt ngoài tòa nhà cao tầng, công trình, nhà ở phải đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, an toàn sinh mạng, thông gió, chiếu sáng. Bảng quảng cáo, hộp đèn có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình, nhà ở phải có giấy phép xây dựng theo Điều 31, Luật Quảng cáo.

Điều 8. Quảng cáo tại nhà chờ xe buýt; trạm trung chuyển xe buýt, trạm rút tiền tự động của ngân hàng (trạm ATM)

1. Không quảng cáo trên nóc nhà chờ xe buýt; không đặt bảng quảng cáo đứng độc lập trong khu vực nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển xe buýt.

2. Được thực hiện quảng cáo trong phạm vi nhà trạm trung chuyển xe buýt, nhà chờ xe buýt.

3. Phía ngoài trạm ATM được quảng cáo tên gọi, tên viết tắt, nhãn hiệu của ngân hàng là chủ sở hữu máy. Mọi dịch vụ của ngân hàng chỉ được quảng cáo bên trong trạm rút tiền tự động, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Điều 9. Quảng cáo trên dải phân cách

1. Quảng cáo tại các dải phân cách của đường đô thị phải đảm bảo mỹ quan, không ảnh hưởng đến các quy chuẩn về giao thông và xây dựng; thực hiện thống nhất mẫu bảng quảng cáo trên cùng một tuyến đường.

2. Hình thức: Hộp đèn quảng cáo đứng độc lập, bảng điện tử chạy chữ, màn hình chuyên quảng cáo, quảng cáo dạng chữ, băng rôn dọc.

3. Các phương tiện quảng cáo ngoài trời trên từng tuyến đường phải đảm bảo phù hợp với địa hình cụ thể của khu vực và cảnh quan đô thị.

4. Quảng cáo băng-rôn dọc trên các trụ điểm, cột đèn chiếu sáng được quy định trong các khu vực của dải phân cách phải được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý địa điểm treo băng rôn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự tranh chấp về địa điểm treo băng rôn.

Điều 10. Quảng cáo trên phương tiện giao thông, màn hình chuyên quảng cáo

1. Quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo và giao thông.

2. Việc lắp đặt màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời phải tuân theo quy định tại Điều 28 Luật Quảng cáo và Mục 2.2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời; các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của tỉnh Bắc Giang. Người quảng cáo, người thực hiện quảng cáo, người cho thuê phương tiện quảng cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung quảng cáo.

Điều 11. Quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng

Thực hiện theo Mục 2.2.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Điều 12. Biển hiệu

1. Nội dung, kích thước biển hiệu thực hiện theo Điều 34 Luật Quảng cáo. Vị trí treo, lắp đặt biển hiệu thực hiện theo Mục 2.2.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

2. Biển hiệu dạng chữ, hình, biểu tượng gắn trực tiếp lên mặt trước công trình có chiều cao tối đa 2m, chiều ngang các chữ không vượt quá giới hạn kết cấu tường, đảm bảo mỹ quan và phù hợp với kiến trúc công trình (cách tính diện tích quy đổi theo Phụ lục B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời).

3. Không được treo, dựng, đặt biển hiệu trên hè phố, lòng đường ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Điều 13. Quảng cáo bằng phương tiện phát âm thanh; đoàn người thực hiện quảng cáo; quảng cáo rao vặt; quảng cáo trong chương trình văn hoá, thể thao; hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo

1. Quảng cáo bằng phương tiện phát âm thanh tại địa điểm cố định hoặc gắn với phương tiện giao thông và các phương tiện di động khác tại nội thành của thành phố phải tuân thủ theo quy định tại Điều 33 Luật Quảng cáo.

2. Đoàn người thực hiện quảng cáo phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật Quảng cáo.

3. Quảng cáo rao vặt chỉ được quảng cáo tại những nơi quy định; không được treo, dán, viết, kẻ, vẽ quảng cáo rao vặt lên tường, hàng rào; cột đèn, cột điện; biển báo, cột đèn tín hiệu giao thông, trên cây xanh đường phố, cổng chào và những địa điểm khác khi chưa được phép.

4. Vật thể quảng cáo bằng ô che, cờ dây chỉ được thực hiện trong khuôn viên địa điểm tổ chức, nơi hoạt động kinh doanh.

5. Quảng cáo trong chương trình văn hoá, thể thao; hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo phải tuân thủ các quy định tại Điều 35, Điều 36 Luật Quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, có các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý trong hoạt động quảng cáo.

2. Xây dựng trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp nhận, thẩm định, trả lời hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

4. Tiếp nhận hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan xác định vị trí lắp đặt, hình thức, chất liệu, kiểu dáng bảng quảng cáo trong hành lang an toàn đường bộ, dải phân cách, cầu vượt dành cho người đi bộ, đường hầm dành cho người đi bộ, nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển xe buýt; bến xe, bãi đỗ xe, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

6. Đôn đốc triển khai thực hiện và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố về công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo tại địa phương.

8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin).

9. Theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 15. Sở Xây dựng

1. Thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời (đối với công trình thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng). Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Tham gia ý kiến đối với một số vị trí quảng cáo trên tuyến đường trung tâm và khu vực quan trọng khi có yêu cầu; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 14 Quy định này.

3. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng của công trình quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 16. Sở Giao thông Vận tải

1. Phối hợp tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Chấp thuận, cấp giấy phép thi công xây dựng bảng quảng cáo tạm thời trong hành lang an toàn đường bộ đang khai thác; cho ý kiến bằng văn bản về các vị trí biển quảng cáo được xây dựng trên phần đất, công trình giao thông do Sở Giao thông Vận tải quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quảng cáo trên các phương tiện giao thông.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 17. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp trong công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình tự thủ tục đầu tư các dự án quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đặt tên biển hiệu doanh nghiệp khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 18. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và các đơn vị cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, xử lý người sử dụng số điện thoại để quảng cáo rao vặt, treo, đặt, dán, viết không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị.

Điều 19. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các huyện, thành phố hằng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai đối với các công trình quảng cáo có sử dụng đất theo quy định.

3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình quảng cáo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và quy định của pháp luật về đất đai.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường của công trình quảng cáo theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp trong công tác xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

2. Có ý kiến về nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực của Sở quản lý cho cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 21. Sở Công thương

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về quảng cáo; có ý kiến về nội dung quảng cáo đối với quảng cáo thương mại, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực ngành quản lý cho cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo khi có yêu cầu.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 22. Sở Y tế

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo; quản lý nhà nước về nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc ngành, lĩnh vực được phân công thông qua cơ quan xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo khi được yêu cầu tiếp nhận.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về nội dung biển hiệu, quảng cáo của các cơ sở y tế, phòng khám, nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, cơ sở mua bán trang thiết bị y tế, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 23. Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời có yếu tố nước ngoài trong các sự kiện đối ngoại của tỉnh, sự kiện do tổ chức quốc tế thực hiện trên địa bàn tỉnh; quảng cáo có nội dung, hình ảnh liên quan an ninh đối ngoại; quảng cáo về hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo trong lĩnh vực đối ngoại theo thẩm quyền.

Điều 24. Công an tỉnh

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo, quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định.

2. Thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự lòng đường, hè phố trong thực hiện các hoạt động quảng cáo.

3. Kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 25. Các sở, ban, ngành liên quan

Các sở, ban, ngành liên quan trong phạm vi quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 26. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền trong phạm vi địa phương. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý.

2. Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn quản lý.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ về quảng cáo tại địa phương.

5. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

6. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý, vận hành các công trình quảng cáo do mình cấp giấy phép xây dựng.

7. Đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống cột treo, giá treo băng-rôn; địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt tại địa phương.

8. Thường xuyên rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất cho quảng cáo ngoài trời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tích hợp vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chung của tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

9. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc kiểm tra và xử lý kịp thời vi phạm về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền. Tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ các phương tiện quảng cáo vi phạm trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện lắp đặt biển hiệu theo quy định của Luật Quảng cáo khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

10. Báo cáo định kỳ 01 năm (trước ngày 15 tháng 12 hằng năm) về việc quản lý quảng cáo trên địa bàn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 27. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quản lý.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nội dung của Quy định này đến các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện lắp đặt biển hiệu theo quy định của Luật Quảng cáo.

3. Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Báo cáo định kỳ 01 năm (trước ngày 10 tháng 12 hằng năm) hoặc đột xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.

Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo.

2. Thực hiện đúng nội dung quảng cáo theo thông báo thực hiện quảng cáo hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng khi hết thời hạn quảng cáo.

3. Tổ chức, cá nhân quảng cáo bằng các loại phương tiện quảng cáo cố định (Bảng quảng cáo, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng) phải thực hiện chế độ duy tu, bảo trì thường xuyên trong suốt thời gian quảng cáo; đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với mọi sự cố do phương tiện quảng cáo không an toàn của mình gây ra.

Điều 29. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo và Quy định này; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời theo lĩnh vực quản lý ngành và trên địa bàn quản lý.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2020/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/10/2020
Ngày hiệu lực 01/11/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 tháng trước
(07/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 32/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Lê Ánh Dương
Ngày ban hành 05/10/2020
Ngày hiệu lực 01/11/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 tháng trước
(07/10/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Giang

  • 05/10/2020

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/11/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực