Quyết định 32/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2023/QĐ-UBND giá thuê nhà khu sinh viên phường Kênh Dương Lê Chân Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2023/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ THUÊ NHÀ Ở KHU NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG TẠI PHƯỜNG KÊNH DƯƠNG, QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 124/TTr-SXD ngày 03 tháng 8 năm 2023; Văn bản số 4484/SXD-QLXD ngày 28 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về giá thuê nhà ở Khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2023 - 2025), cụ thể như sau:

1. Giá thuê nhà ở Khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Khu nhà ở sinh viên tập trung): 40.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

2. Các chi phí cấu thành giá thuê nhà ở Khu nhà ở sinh viên tập trung phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng bao gồm các chi phí để thực hiện các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng như: sửa chữa, điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc Khu nhà ở sinh viên tập trung; Cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành: bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho Khu nhà ở sinh viên hoạt động bình thường; Các công việc khác có liên quan.

Giá thuê nhà ở Khu nhà ở sinh viên tập trung không bao gồm chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng người thuê sử dụng.

3. Giá thuê nhà ở tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này được áp dụng làm cơ sở để các bên ký hợp đồng thuê nhà ở tại Khu nhà ở sinh viên tập trung.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà ở, đơn vị quản lý vận hành, sinh viên thuê nhà ở tại Khu nhà ở sinh viên tập trung.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng Khu nhà ở sinh viên tập trung.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh giá thuê nhà ở Khu nhà ở sinh viên tập trung khi có biến động giá hoặc không phù hợp với thực tế.

2. Đơn vị quản lý vận hành Khu nhà ở sinh viên tập trung có trách nhiệm:

a) Niêm yết giá thuê nhà ở tại Quyết định này tại Khu nhà ở sinh viên tập trung; thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng giá thuê nhà được quy định tại Quyết định này.

b) Thu và nộp số tiền thu được từ việc cho thuê nhà nêu trên nộp trực tiếp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc nhà nước do Sở Xây dựng làm chủ tài khoản trước ngày 30 hàng tháng.

3. Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đơn vị quản lý vận hành và sinh viên thuê nhà ở tại Khu nhà ở sinh viên tập trung thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023.

Điều 5. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hải Phòng; Đơn vị quản lý vận hành Khu nhà ở sinh viên tập trung; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ pháp chế - Bộ XD;
- Cục KTVB QLPL - Bộ TP;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- UBMTTQVN TP;
- Sở Tư pháp;
- CVP, các PVP UBND TP;
- UBND quận Lê Chân;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Báo HP, Đài PT&TH HP;
- CV VPUBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(20/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2023/QĐ-UBND giá thuê nhà khu sinh viên phường Kênh Dương Lê Chân Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2023/QĐ-UBND giá thuê nhà khu sinh viên phường Kênh Dương Lê Chân Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành18/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (20/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 32/2023/QĐ-UBND giá thuê nhà khu sinh viên phường Kênh Dương Lê Chân Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2023/QĐ-UBND giá thuê nhà khu sinh viên phường Kênh Dương Lê Chân Hải Phòng

              • 18/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực