Quyết định 32/QĐ-VPCP

Quyết định 32/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021

Nội dung toàn văn Quyết định 32/QĐ-VPCP 2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính công nghệ thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2021 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Lưu: VT, KSTT (2), NVH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-VPCP ngày   tháng   năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Bắt đầu

Hoàn thành

I

NHÓM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Xây dựng, trình Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 02/2021

Đề án được TTgCP phê duyệt.

2

Hoàn thiện, trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2021

Tháng 03/2021

Quyết định của TTgCP được ban hành.

3

Xây dựng, trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác Trục Liên thông văn bản quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 03/2021

Quyết định của TTgCP được ban hành.

4

Xây dựng, trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 04/2021

Quyết định của TTgCP được ban hành.

5

Xây dựng, trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Quyết định của TTgCP được ban hành.

II

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC.

Các đơn vị thuộc VPCP

Cục Kiểm soát TTHC

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Văn bản thẩm tra của VPCP

2

Thẩm tra Phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Văn bản thẩm tra của VPCP.

3

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và triển khai Đề án “Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” tại các địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Chương trình, kế hoạch được xây dựng, triển khai; các hoạt động theo dõi, đôn đốc được thực hiện.

4

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; việc đề xuất và thực thi Phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo nghị quyết số 68/NQ-CP .

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc được triển khai.

5

Nghiên cứu, góp ý đối với kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ và phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Công văn góp ý của VPCP; các cuộc họp tham vấn được tổ chức.

6

Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ trên Cổng Thông tin điện tử CP.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, cơ quan ngang bộ.

Tháng 09/2021

Tháng 12/2021

Số liệu được công khai trên Cổng TTĐTCP.

7

Tổ chức rà soát độc lập những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh có liên quan đến nhiều bộ, ngành hoặc có nhiều phản ánh, kiến nghị từ phía doanh nghiệp, người dân, đề xuất, kiến nghị Chính phủ, TTgCP hướng giải quyết hoặc biện pháp xử lý.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương; Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các cuộc họp, hội thảo, khảo sát được triển khai; Báo cáo đề xuất, kiến nghị trình CP, TTgCP.

8

Tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất với các bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hội nghị giao ban được triển khai.

9

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hội nghị tập huấn được triển khai.

10

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và triển khai thực hiện thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 04/2021

Tháng 12/2021

Kế hoạch kiểm tra được ban hành và triển khai.

11

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC và Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các PAKN được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý; Kết quả trả lời PAKN được công khai.

12

Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Báo cáo trình TTgCP.

13

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC và quy định liên quan; đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các cuộc họp, khảo sát được triển khai; Báo cáo trình BTCN/trình TTgCP.

III

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia, an toàn thông tin, an ninh mạng, công nghiệp CNTT.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Báo cáo thẩm tra của VPCP

2

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; việc kết nối, liên thông Trục liên thông văn bản quốc gia với các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc được triển khai; các Hệ thống thông tin được kết nối, liên thông.

3

Phát triển, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Cổng Dịch vụ công quốc gia được phát triển, hoàn thiện.

4

Tiếp tục triển khai tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các dịch vụ công được tích hợp trên Cổng DVCQG theo kế hoạch.

5

Hướng dẫn, đôn đốc tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; việc tổ chức kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng thông tin một cửa quốc gia, các Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; việc số hóa kết quả giải quyết TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương và nhà cung cấp.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc được triển khai; các Hệ thống thông tin được kết nối, liên thông.

6

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được phát triển, hoàn thiện kết nối các chỉ tiêu KTXH và với các hệ thống thông tin, CSDL của VPCP.

7

Hướng dẫn, đôn đốc tình hình triển khai và tổ chức kết nối, liên thông Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với các Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương hình thành Hệ thống báo cáo quốc gia; tổ chức kết nối Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Trung tâm điều hành, Hệ thống camera giám sát, Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận một cửa,...

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương và nhà cung cấp.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc được triển khai; các Hệ thống thông tin được kết nối, liên thông.

8

Tổ chức thí điểm họp trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo các nhóm vấn đề: (1) Giải ngân vốn đầu tư công; (2) Làm việc về KTXH với các địa phương; (3) Làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cho doanh nghiệp; (4) Diễn tập phòng thủ dân sự;...

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các cuộc họp trực tuyến được tổ chức thành công bảo đảm tương tác trực tuyến giữa lãnh đạo Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương.

9

Thu thập, tổng hợp, cập nhật, hoàn thiện Kho thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: các chỉ số kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế; dữ liệu thông tin thống kê; các thông tin phân tích dự báo kinh tế - xã hội; các báo cáo, các bài viết, bài phát biểu, nội dung phục vụ chất vấn trước quốc hội; thông tin trực tuyến, thông tin hàng ngày.... Xây dựng các báo cáo kinh tế - xã hội đồ họa, trực quan phục vụ các phiên họp Chính phủ thường kỳ và các cuộc họp chuyên đề có liên quan.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Thông tin, dữ liệu,... được cập nhật thường xuyên phục vụ chỉ đạo, điều hành của CP, TTgCP; các báo cáo KT-XH đồ họa trực quan được thiết kế, in ấn, cung cấp, hiển thị kịp thời tại các phiên họp.

10

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; mở rộng phạm vi kết nối đến các cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP, các bộ, ngành, địa phương và nhà cung cấp.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được phát triển, hoàn thiện.

11

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai/ nhân rộng Hệ thống thông tin họp và xử lý công việc tại các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hoạt động hướng dẫn, đôn đốc được thực hiện, bảo đảm 50% địa phương triển khai hệ thống.

12

Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn điện tử về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

13

Tổ chức triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hoạt động được triển khai theo kế hoạch.

14

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kết nối, liên thông với các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP, các bộ, ngành, địa phương và nhà cung cấp.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được phát triển, hoàn thiện.

15

Xây dựng Hệ thống theo dõi trực tiếp các cuộc họp, Hệ thống ghi âm tập trung của các phòng họp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm tin học

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

16

Quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và Văn phòng Chính phủ điện tử.

Trung tâm tin học

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, an toàn thông tin.

17

Nâng cấp, phát triển Hệ thống thiết bị đầu cuối, hệ thống sao lưu, backup dữ liệu, thiết bị CNTT phục vụ Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo và cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm tin học

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hệ thống thiết bị được nâng cấp, phát triển.

18

Nâng cấp Hệ thống Thư điện tử Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử CP

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được nâng cấp theo kế hoạch.

19

Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và một số hệ thống thành phần (Báo điện tử Chính phủ, Hệ thống bản đồ hành chính,...).

Cổng Thông tin điện tử CP

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống Cổng và một số hệ thống thành phần được nâng cấp, mở rộng.

20

Nâng cấp Trang tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Trang thông tin được nâng cấp, chuyển đổi cài đặt trên hạ tầng công nghệ của VPCP.

21

Nâng cấp, phát triển Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Hành chính và các đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được nâng cấp, phát triển.

22

Nâng cấp phần mềm theo dõi văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh.

Vụ Pháp luật

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Phần mềm được nâng cấp theo kế hoạch.

23

Xây dựng Hệ thống quản lý lịch họp và giấy mời điện tử.

Vụ Tổng hợp

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

24

Xây dựng Hệ thống Quản lý nhân sự của Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

25

Xây dựng Hệ thống phần mềm kiểm tra trắc nghiệm các quy chế, quy định tại Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

26

Xây dựng phần mềm kế toán tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị dự toán thuộc Văn phòng Chính phủ.

Vụ Kế hoạch tài chính

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Phần mềm được xây dựng và triển khai.

27

Xây dựng Hệ thống phần mềm quản trị tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Quản trị

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

28

Xây dựng Hệ thống lưu trữ điện tử và số hóa tại Văn phòng Chính phủ.

Vụ Hành chính

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hệ thống được xây dựng và triển khai.

29

Tiếp tục triển khai thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử.

Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Hợp đồng thuê dịch vụ CNTT được ký kết với nhà cung cấp.

IV

NHÓM NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT TTHC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

1

Theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử; tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP .

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Báo cáo trình BTCN.

2

Thực hiện tuyên truyền về cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử và tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội trên các phương tiện truyền thông và Trang Thông tin tổng hợp Cục Kiểm soát TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị thuộc VPCP và cơ  quan, đơn vị liên quan.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Tin, bài, phóng sự được đăng tải, phát hành; các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng; các chuyên trang, chuyên mục, sổ tay tuyên truyền về cải cách, kiểm soát TTHC, xây dựng CPĐT,..; các buổi tọa đàm, họp báo được triển khai.

3

Tổ chức đoàn báo chí đi thực tế về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, tìm hiểu, đánh giá thực trạng các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; cơ quan báo chí của TW, địa phương.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các đoàn báo chí đi thực tế tại các bộ, ngành, địa phương.

V

NHÓM NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC và tổ chức triển khai sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

Cục Kiểm soát TTHC

Các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Kế hoạch được ban hành; các hoạt động được triển khai.

2

Triển khai tổ chức các hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Thành viên HĐTV và cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hội nghị đối thoại được triển khai.

3

Triển khai tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách về thủ tục hành chính về kỹ năng phân tích, đánh giá, góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cho ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Thành viên HĐTV và cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 06/2021

Tháng 12/2021

Hội nghị tập huấn được triển khai.

4

Phối hợp hoàn thiện, công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2021 (ACPI 2021).

Cục Kiểm soát TTHC

Thành viên HĐTV và cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC được công bố.

5

Phối hợp, hoàn thiện Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất cải cách cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP .

Cục Kiểm soát TTHC

Thành viên HĐTV và cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Báo cáo đề xuất trình TTgCP.

VI

NHÓM NHIỆM VỤ KHÁC

1

Xây dựng Kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02 ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Kế hoạch được ban hành; các hoạt động theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo được thực hiện.

2

Thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính; Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương; Ban Chỉ đạo CCHC, Ban CĐ Đề án 896.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

3

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử với các đối tác đã ký Bản ghi nhớ hợp tác: Ngân hàng Thế giới, Cơ quan phát triển Pháp, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển quốc tế Nhật Bản,....

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ QHQT, Vụ TCCB và các đơn vị có liên quan.

Tháng 01/2021

Tháng 12/2021

Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai.

4

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 12/2021

Tháng 12/2021

Báo cáo tổng kết và Hội nghị tổng kết được triển khai.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2021
Ngày hiệu lực25/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 32/QĐ-VPCP 2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/QĐ-VPCP 2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính công nghệ thông tin
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành25/01/2021
        Ngày hiệu lực25/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/QĐ-VPCP 2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/QĐ-VPCP 2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính công nghệ thông tin

           • 25/01/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực