Quyết định 320/QĐ-TANDTC-TĐKT

Quyết định 320/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 320/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết phòng chống Covid19


TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/QĐ-TANDTC-TĐKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “TÒA ÁN NHÂN DÂN CÙNG CẢ NƯỚC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ v việc ban hành Kế hoạch trin khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thng đại dịch Covid-19;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Tòa án nhân dân cùng cả nưc đoàn kết, chung sức, đng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân ti cao; Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cp; các tập th, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Hội đồng TĐKTTW (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo);
- Các thành viên HĐTĐKT TAND;
- Đăng Cổng TT của TANDTC;
- Lưu: VP, Vụ TĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “TÒA ÁN NHÂN DÂN CÙNG CẢ NƯỚC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”
(Kèm theo Quyết định
số 320/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao)

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thng đại dịch Covid-19”; Tòa án nhân dân ti cao ban hành Kế hoạch trin khai phong trào thi đua đặc biệt “Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Quyết định s 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch trin khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nưc đoàn kết, chung sức, đng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: “vừa phòng, chng đại dịch Covid-19, vừa thực hiện tt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phần phục hồi và phát trin kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đi sng, sức khỏe nhân dân”.

b) Đ cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến, huy động mọi nguồn lực, đề xuất các biện pháp đ đy lùi dịch bệnh.

c) T chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hp, thiết thực, phát huy tinh thn đoàn kết, tương thân, tương ái, động viên, lôi cuốn sức mạnh tổng hp của cả hệ thống Tòa án tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua phải được trin khai sâu rộng, đồng bộ từ cấp ủy, lãnh đạo, các t chức đoàn th, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị, Tòa án nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

b) Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các đin hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biu, những cách làm hay trong phong trào thi đua thực hiện thng lợi mục tiêu kép: “vừa phòng, chng đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành xut sc nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân”.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Các đơn vị, Tòa án nhân dân tổ chức hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua đặc biệt với chủ đ, nội dung phù hp, tạo động lực khích lệ, thúc đy, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh; tập trung thi đua thực hiện tt các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thi đua thực hiện tốt, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ v phòng, chng dịch Covid-19. Triển khai toàn diện, đng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp đ kim soát tt đại dịch. Đ cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điu hành, thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

2. Thi đua phát huy các sáng kiến, giải pháp đy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án, tạo môi trường xã hội n định, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát trin kinh tế-xã hội của đất nước.

3. Thi đua thực hiện công tác xã hội từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đời sng nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tui, người khuyết tật, người yếu thế,...; có các giải pháp thiết thực, cụ th hỗ trợ người dân, nhất là ở vùng có dịch vưt qua khó khăn trong đại dịch.

4. Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phần giữ vững n định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động đu tranh với các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng tình hình dịch bệnh đ gây ri, chng phá.

5. Thi đua hưởng ứng, trin khai thực hiện nghiêm Chiến lược vắc xin phòng Covid-19 nhm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đy hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất vắc xin trong nước.

6. Thi đua đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chng đại dịch Covid-19; tuyên truyn sâu rộng đ toàn th đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cp hiu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chng đại dịch Covid-19 do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyn các cp trin khai.

III. GIẢI PHÁP THC HIỆN

Các đơn vị, Tòa án nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với các biện pháp phòng, chng dịch Covid-19 và các yêu cu nghiêm ngặt trong phòng, chng đại dịch đ nâng cao nhận thức, ý thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân; đng thời, c vũ thi đua chp hành tt các quy định của cp ủy, chính quyn các cp; phát huy truyn thng “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng h trợ nhau vượt qua khó khăn.

2. Các đơn vị, Tòa án nhân dân căn cứ đặc đim tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng cụ thể để phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chng dịch. Phát động, t chức trin khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hp, thiết thực, tạo sự chuyn biến mạnh mẽ v nhận thức và quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thun cao và phát huy sức mạnh tổng hp của toàn hệ thống Tòa án trong trin khai, t chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

3. Đẩy mạnh ng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục đ biu dương, nhân rộng các gương tập th, cá nhân đin hình, người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện đồng thi hai nhiệm vụ: vừa hoàn thành tt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo sức lan tỏa trong Tòa án nhân dân và trong xã hội. Đng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định v phòng, chng dịch Covid-19.

4. Động viên, biu dương, khen thưởng kịp thi các tập th, cá nhân đạt thành tích xut sc trong phong trào thi đua, những cá nhân tiêu biu trong phòng, chng đại dịch. Tập trung phát hiện khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng, chng dịch tại tuyến đu; các tập th, cá nhân tham gia h trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, chng dịch và các tập th, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyn, c vũ, động viên, trợ giúp có hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.

5. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp phân công rõ ràng, cụ th trách nhiệm cho từng thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đc, giám sát việc trin khai thực hiện phong trào thi đua đối với từng nội dung, lĩnh vực, địa bàn cụ th.

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA, HÌNH THC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

Các đơn vị, Tòa án nhân dân thi đua thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện tốt biện pháp 5K và các tiêu chí thi đua cụ th sau:

a) Thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động, sáng tạo, theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các phương án, kịch bản ứng phó, các giải pháp tổng th, đồng bộ đ tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyn các cp; chủ động phối hợp và h trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương phòng, chng dịch hiệu quả.

b) Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, Tòa án nhân dân có trách nhiệm nêu gương, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đy mạnh phòng, chng tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động sư vào cuộc và tạo sự đồng thuận cao, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chng đại dịch phù hp, thi đua thực hiện mục tiêu kép: “vừa phòng, chng đại dịch Covid-19, vừa thực hiện tt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phn phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đi sng, sức khỏe nhân dân”.

c) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân thi đua chp hành tốt các quy định của cp ủy, chính quyền các cp về phòng, chống đại dịch, nhất là những nơi bị phong tỏa, cách ly; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vưt qua khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

d) Các quan báo chí, tạp chí, cng thông tin của Tòa án nhân dân thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kịp thời, chính xác, hiệu quả v tình hình và các biện pháp phòng, chng đại dịch, góp phn tạo nim tin, sự đng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống đại dịch.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưng

a) Hình thức khen thưởng

- Huân chương Lao động.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị, Tòa án nhân dân (theo thm quyền).

- Biểu dương tại cơ quan, đơn vị.

b) Tiêu chun khen thưởng

Căn cứ thành tích đạt được trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, việc xét khen thưởng cho các tập th, cá nhân tiêu biu, xut sc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao về thi đua, khen thưởng.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị, Tòa án nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dng kế hoạch cụ th t chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chng đại dịch Covid-19, vừa thực hiện tt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, góp phn phục hi và phát trin kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sng, sức khỏe nhân dân.

2. Các cơ quan báo chí, tạp chí, cổng thông tin của Tòa án nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyn, gii thiệu các gương đin hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

3. Vụ Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hp vi các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kim tra, giám sát việc việc thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn tổ chức tng kết, đánh giá, khen thưởng đối vi các tập thể, cá nhân tiêu biu, xuất sắc trong phong trào thi đua, báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hp vi đặc đim tình hình thực tiễn; các đơn vị, Tòa án nhân dân phản ánh về Tòa án nhân dân ti cao (qua Vụ Thi đua- Khen thưởng) để tổng hp, báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân ti cao xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 320/QĐ-TANDTC-TĐKT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu320/QĐ-TANDTC-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2021
Ngày hiệu lực24/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(27/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 320/QĐ-TANDTC-TĐKT

Lược đồ Quyết định 320/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết phòng chống Covid19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 320/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết phòng chống Covid19
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu320/QĐ-TANDTC-TĐKT
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Tiến
        Ngày ban hành24/09/2021
        Ngày hiệu lực24/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (27/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 320/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết phòng chống Covid19

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 320/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết phòng chống Covid19

            • 24/09/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực