Quyết định 320/QĐ-UBDT

Quyết định 320/QĐ-UBDT năm 2016 phê duyệt danh mục nhiệm vụ theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 320/QĐ-UBDT danh mục nhiệm vụ theo chức năng Viện Dân tộc 2017 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA VIỆN DÂN TỘC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Ủy ban dân tộc

Căn cứ Thông tư liên tịch số 121/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Tổ chức khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tng hp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên của Viện Dân tộc năm 2017 (Danh mục nhiệm vụ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Viện trưởng Viện Dân tộc có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Viện trưởng Viện Dân tộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưng, PCN Phan Văn Hùng;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC (03).

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA VIỆN DÂN TỘC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBDT, ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

TT

Tên nhiệm vụ

Dkiến kết quả/sản phẩm

I

Nhiệm vụ theo chức năng năm 2017

(Kinh phí và thời gian thực hiện phê duyệt tại thuyết minh của từng nhiệm vụ cụ thể)

 

1

Nghiên cứu, cung cấp cơ sở khoa học phục vụ xây dng chính sách dân tộc, công tác dân tộc

 

1.1

Tổng quan các nghiên cứu v xác định thành phần dân tộc của một số dân tộc, nhóm địa phương còn có ý kiến khác nhau

Báo cáo tổng quan độ dài từ 40 đến 50 trang khổ giấy A4 và các phụ lục kèm theo

1.2

Cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách tạo việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số cử tuyển sau khi tốt nghiệp

Báo cáo kết quả nghiên cứu có độ dài từ 40 đến 50 trang khổ giấy A4 và các phụ lục kèm theo

1.3

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số công tác tại Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện theo Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Báo cáo kết quả nghiên cứu có độ dài từ 40 đến 50 trang khổ giấy A4 và các phụ lục kèm theo (nếu có)

1.4

Nghiên cứu dư luận xã hội về các chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý

Báo cáo kết quả nghiên cứu có độ dài từ 40 đến 50 trang khổ giấy A4 và các phụ lục kèm theo

1.5

Phân tích, làm rõ một số chỉ tiêu về sinh kế (hoạt động sản xuất nông, lâm ngư nghiệp, ngành nghtruyền thống...) qua sliệu điều tra, thu thập thông tin về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam

- Báo cáo phân tích

- Báo cáo có độ dài từ 40 đến 50 trang khổ giấy A4 và các phụ lục kèm theo

2

Hội thảo khoa học cấp Bộ: Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và một số nước Đông Nam Á vchính sách xóa đói giảm nghèo đa chiều cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Kế hoạch tổ chức hội thảo, các bài tham luận, biên bản hội thảo.

II

Hoạt động thường xuyên của Viện Dân tộc

 

1

Nhiệm vụ quản lý khoa học

 

 

Tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, thẩm đnh, nghiệm thu các nhiệm vụ cp cơ sở; tchức các hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của các đtài cấp Bộ, cấp Quốc gia; quản lý, chuyển giao các kết quả nghiên cứu theo quy định; Tchức các hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện Dân tộc

Các quyết định thành lập hội đồng, giấy mời, các bài nhận xét, phiếu đánh giá, biên bản họp hội đồng.

2

Thông tin khoa học công nghệ

 

2.1

Xuất bản Tạp chí Nghiên cứu dân tộc theo Quyết định số 132/QĐ-UBDT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

04 số tạp chí

2.2

Xuất bản bản tin Thông tin khoa học phục vụ công tác quản lý

04 số bản tin

2.3

Quản lý, nâng cấp và cập nhật thường xuyên cho trang thông tin điện tử: viendantoc.org.vn của Viện Dân tc

Tin, bài

3

Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ phục vụ công tác dân tộc và phát triển vùng dân tộc thiểu số

Báo cáo các kết quả nghiên cứu về Luật Dân tộc, mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở một số nước.

4

Công tác hành chính Hội đồng Khoa học của y ban Dân tộc

Văn bản hành chính và chứng từ thanh toán

5

Công tác lưu trữ, thư viện: Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thư viện; xây dựng hệ thống danh mục tài liệu hiện có tại Viện để cán bộ trong và ngoài đơn vị tra cứu; Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư vin

Báo cáo hoạt động sử dụng thư viện, cập nhật danh mục sách, đề tài, dự án; Sổ theo dõi tài liệu mượn

6

Công tác kế hoạch hàng năm; công tác tng hợp, báo cáo theo tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo đt xuất khác

Kế hoạch hàng năm của Viện; các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng, năm

7

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 320/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu320/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 320/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 320/QĐ-UBDT danh mục nhiệm vụ theo chức năng Viện Dân tộc 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 320/QĐ-UBDT danh mục nhiệm vụ theo chức năng Viện Dân tộc 2017 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu320/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 320/QĐ-UBDT danh mục nhiệm vụ theo chức năng Viện Dân tộc 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 320/QĐ-UBDT danh mục nhiệm vụ theo chức năng Viện Dân tộc 2017 2016

           • 21/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực