Quyết định 320/QĐ-UBND

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 320/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1206/SNNPTNT-TTBVTV ngày 03/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tnh Gia Lai

Điều 2. Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh là cơ sở để xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao các sở, ban, ngành của tnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tnh.

2. Định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển các sản phm nông nghiệp chủ lực gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh; hàng năm (trước ngày 25/12) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc các sở, ban, ngành của tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ T
ài chính (báo cáo);
- Thư
ng trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành
ủy;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KTTH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

DANH MỤC

CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai)

TT

Tên sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Định hướng phát triển tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố

I

Sản phẩm trng trọt

 

1

Lúa, gạo

Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Kbang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Chư Prông, Chư Sê

2

Ngô

Kông Chro, Kbang, Krông Pa, Chư Prông, Chư Pưh, Phú Thiện, Ia Pa, Đak Pơ, Chư Sê, Ayun Pa

3

Sắn và sản phẩm từ sắn

Krông Pa, Ia Pa, Kông Chro, Mang Yang, Ia Grai, Kbang, Chư Păh, Đak Pơ, An Khê, Ayun Pa, Đức Cơ, Đak Đoa, Phú Thiện, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông

4

Mía và sản phẩm từ mía

Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, An Khê, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa, Chư Prông

5

Cà phê

Đak Đoa, Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Chư Păh, Đức Cơ, Mang Yang, Pleiku, Chư Pưh, Kbang

6

Cao su

Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh

7

Hồ tiêu

Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Păh

8

Điều

Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Ayun Pa

9

Rau an toàn, rau hữu cơ

Pleiku, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, An Khê, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa

10

Cây ăn quả

 

-

Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Pleiku

-

Sầu riêng

-

Xoài

Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Kông Chro, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Păh, Đức Cơ, Kbang

-

Thanh long

Mang Yang, Chư Prông, Chư Pưh, Đak Pơ, Đức Cơ, An Khê, Kbang, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa

-

Mít

Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Chư Păh, Đức Cơ, Kông Chro, Ia Pa

-

Cam

Kbang, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Pưh, Kông Chro, Krông Pa, Ayun Pa

-

Chuối

Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Păh, An Khê, Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Ayun Pa

-

Dứa

Kbang, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Phú Thiện, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Prông, Chư Pưh, Krông Pa, Ayun Pa

-

Chanh dây

Mang Yang, Kbang, Đak Pơ, Ia Grai, Chư Prông, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Sê, Chư Păh, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Ayun Pa

11

Dược liệu và các sản phẩm chế biến từ dược liệu

Kbang, Mang Yang, Chư Sê, Ia Grai, Chư Prông, Ia Pa, Krông Pa, Chư Pưh, Chư Păh

II

Sản phẩm chăn nuôi

 

1

Bò thịt

Krông Pa, Chư Prông, Đức Cơ, Kông Chro, Ia Pa, Kbang, Đak Pơ, Chư Sê, Chư Păh, An Khê, Ayun Pa

2

Heo thịt

Pleiku, Ia Grai, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Păh, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Pơ, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro, Ayun Pa

3

Gia cầm

Pleiku, Ia Grai, Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang, Ia Pa, Chư Prông, Chư Păh, Chư Sê, Kông Chro, Ayun Pa

4

Mật ong

Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Chư Păh, Kbang

III

Sản phẩm thủy sản

 

1

Cá và sản phẩm từ cá nước ngọt

Phú Thiện, Krông Pa, Chư Păh, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Kbang, An Khê

IV

Sản phẩm lâm nghiệp

 

1

Gỗ rừng trng và sản phẩm từ gỗ

An Khê, Đak Pơ, Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Chư Sê, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Pleiku

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 320/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu320/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2019
Ngày hiệu lực14/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 320/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 320/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 320/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu320/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýKpă Thuyên
        Ngày ban hành14/06/2019
        Ngày hiệu lực14/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 320/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 320/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

            • 14/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực