Quyết định 3203/QĐ-UBND

Quyết định 3203/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng giám sát xổ số ngoài tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 3203/QĐ-UBND 2019 mức chi trả thù lao cho thành viên giám sát xổ số ngoài Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3203/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ NGOÀI TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Căn cứ Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam tại Tờ trình số 257/TTr-XSQNa ngày 16/8/2019 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 422/TTr-STC ngày 06/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng giám sát xổ số ngoài tỉnh Quảng Nam, như sau:

1. Mức chi: 100.000 đồng/người/lần giám sát (Một trăm nghìn đồng).

2. Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 01/7/2019.

3. Chứng từ chi trả: Bảng chấm công có xác nhận của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và bảng kê có ký nhận tiền của từng thành viên Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam chịu trách nhiệm thực hiện chi trả, thanh quyết toán kinh phí thực hiện cho các thành viên Hội đồng giám sát xổ số ngoài tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ TC (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC, KTN, KTTH.
- D:\Ổ E cũ\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\Dropbox\2019\tháng 10\03-10-2019 mức chi xổ số.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3203/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3203/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2019
Ngày hiệu lực07/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3203/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3203/QĐ-UBND 2019 mức chi trả thù lao cho thành viên giám sát xổ số ngoài Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3203/QĐ-UBND 2019 mức chi trả thù lao cho thành viên giám sát xổ số ngoài Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3203/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành07/10/2019
        Ngày hiệu lực07/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3203/QĐ-UBND 2019 mức chi trả thù lao cho thành viên giám sát xổ số ngoài Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3203/QĐ-UBND 2019 mức chi trả thù lao cho thành viên giám sát xổ số ngoài Quảng Nam

            • 07/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực