Quyết định 3206/QĐ-UBND

Quyết định 3206/QĐ-UBND năm 2015 về công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bành thành phố Hà Nội

Quyết định 3206/QĐ-UBND 2015 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 243/QĐ-UBND công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội 2017 và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 3206/QĐ-UBND 2015 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3206/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KHUNG GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 5311/SXD-QLKT ngày 25/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội (chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND Thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố Hà Nội và các ngành có liên quan: Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư; tổ chức xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư khi có biến động giá vật tư, nhiên liệu và chính sách tiền lương, xây dựng điều chỉnh khung giá dịch vụ nhà chung cư phù hợp với tình hình thực tế, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Phê duyệt giá dịch vụ nhà chung cư khi có tranh chấp về giá dịch vụ nhà chung cư theo địa bàn.

- Báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ nhà chung cư tại địa phương gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Thông tin, tuyên truyền cho các bên có liên quan về việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo các quy định hiện hành.

3. Ban Quản trị nhà chung cư quyết định giá dịch vụ nhà chung cư; trường hợp chưa thành lập được Ban Quản trị, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của trên 50% số hộ dân cư đang cư trú tại nhà chung cư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ đầu tư; Tổ chức, Ban Quản trị nhà chung cư, doanh nghiệp quản lý vận hành các khu chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Báo: Kinh tế Đô thị, Hà Nội Mới;
- Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội;
- VPUB: Các PCVP: N.N.Kỳ, L.Q.Huy; KT, XDGT, TH;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC

KHUNG GIÁ DỊCH VỤ, NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội)

Loi

Giá tối thiểu

(đồng/m2)

Giá tối đa

(đồng/m2)

1. Nhà chung cư không có thang máy

450

5.000

2. Nhà chung cư có thang máy

800

16.500

Ghi chú:

1. Mức giá trong khung giá xây dựng trên nguyên tắc quy định tại Điều 2, Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.

- Trường hợp có nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư phải được tính để bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư.

- Trong khung giá này chưa có các dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, sân tennis hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, quản lý giá dịch vụ nhà chung cư căn cứ quy định tại Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng, Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND Thành phố để tổ chức thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3206/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2015
Ngày hiệu lực 09/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/01/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3206/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3206/QĐ-UBND 2015 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 3206/QĐ-UBND 2015 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành 09/07/2015
Ngày hiệu lực 09/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/01/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3206/QĐ-UBND 2015 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3206/QĐ-UBND 2015 công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư Hà Nội