Quyết định 321/QĐ-UBND

Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2014 quy định trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 321/QĐ-UBND 2014 trách nhiệm người đứng đầu trong đầu tư kinh doanh Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 364/QĐ-UBND 2019 cải thiện kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 20/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 321/QĐ-UBND 2014 trách nhiệm người đứng đầu trong đầu tư kinh doanh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan tổ chức, đơn vị Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức; số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 884/SKHĐT-XTĐT ngày 14/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;          
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P-N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHbha289.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi tắt là người đứng đầu) trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao PCI của tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh có liên quan trực tiếp đến việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao PCI; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

2. Người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều này cũng phải chịu trách nhiệm như người đứng đầu.

Điều 3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm

1. Khi xem xét chế độ trách nhiệm của người đứng đầu để khen thưởng, hoặc xử lý kỷ luật phải khách quan, đúng người, đúng việc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của người đứng đầu và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Việc khen thưởng, xử lý kỷ luật người đứng đầu được thực hiện theo các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Thi đua khen thưởng và các quy định tại văn bản này.

Điều 4. Mục đích

1. Tăng cường xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2. Nỗ lực cải cách hành chính, điều chỉnh, thay đổi, ban hành mới những cơ chế, chính sách cần thiết và phù hợp, thống nhất và đồng bộ thực thi hành động trong bộ máy chính quyền của tỉnh nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

3. Phấn đấu giữ vững thứ hạng PCI của tỉnh Quảng Ngãi nằm ở nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu cả nước trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Giữ vững điểm số các chỉ số thành phần đạt điểm cao; khắc phục và cải thiện để nâng cao những chỉ số thành phần còn thấp điểm, giảm điểm trong năm 2013, gồm các chỉ số: Chi phí không chính thức, chi phí gia nhập thị trường, đào tạo lao động, tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, đào tạo lao động, cạnh tranh bình đẳng, nhằm tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. NỘI DUNG CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH NÂNG CAO PCI CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

Điều 5. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số gia nhập thị trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

- Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường... nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đăng ký kinh doanh, trình chấp thuận chủ trương đầu tư, đăng ký và thẩm định dự án đầu tư, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, các thủ tục liên quan đến tiếp cận đất đai; công khai biểu mẫu, thủ tục tại bộ phận một cửa và đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm xúc tiến đầu tư.

- Hoàn thiện hệ thống dữ liệu về doanh nghiệp và đầu tư để cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt thông tin đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh hàng năm và công bố trên trang tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm xúc tiến đầu tư.

- Tiếp tục rút ngắn hơn nữa chi phí và thời gian gia nhập thị trường của doanh nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số cạnh tranh bình đẳng

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

Rà soát các cơ chế, chính sách đã ban hành; đề xuất, kiến nghị và tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh đều bình đẳng, không phân biệt giữa khối doanh nghiệp dân doanh (các doanh nghiệp vừa và nhỏ) với khối DNNN, doanh nghiệp FDI.

Điều 7. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

- Hoàn thiện và công bố công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng nhằm minh bạch hóa các quy định về tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu xây dựng bảng giá đất hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng các loại đất, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư...

- Rà soát, thống kê và thu hồi đất của các dự án không triển khai theo quy định của pháp luật, có giải pháp cụ thể đối với các dự án chậm triển khai do các nguyên nhân khách quan.

Điều 8. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số chi phí không chính thức

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

- Chỉ đạo việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính của từng ngành, thực hiện tốt mô hình “một cửa liên thông” ở cấp huyện, các ngành cấp tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, tài chính.

- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức về trình độ, nhận thức, thái độ phục vụ và kỹ năng chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát các bộ phận liên quan đến việc giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp; rà soát, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ một cửa liên thông, sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác đối với các cán bộ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, thẩm quyền; kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền, hống hách đối với người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng.

Điều 9. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số chi phí thời gian

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của bộ phận một cửa; giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thực hiện không đúng quy chế “một cửa”. Đồng thời triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nghiêm quy định về thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành.

- Thanh tra các cấp: Tỉnh, sở, ngành, huyện và thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất chương trình thanh tra hàng năm đối với các doanh nghiệp đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật.

- Rút ngắn thời gian triển khai thực hiện các quy định mới về cải cách thủ tục hành hành chính để nâng cao chỉ số chi phí thời gian.

Điều 10. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử và các trang web của các sở, ban, ngành trong tỉnh. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các trang web của các cơ quan, ban ngành của tỉnh, nhất là đối với các nội dung thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chính sách, quy định của nhà nước, của tỉnh; hệ thống mẫu đơn, tờ khai, cách thức thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực nhằm cung cấp thông tin đạt cấp độ 2 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Công khai quy trình bộ thủ tục hành chính áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành công khai kiến nghị và kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; định kỳ hàng năm hoặc 6 tháng tiếp xúc và đối thoại với doanh nghiệp theo chuyên đề, nhất là các vấn đề bức xúc như thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thuế, tín dụng và lao động.

Điều 11. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

- Tổ chức hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông tin, công bố rộng rãi về kế hoạch và các dự án, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hàng năm trên trang web của Sở Khoa học và Công nghệ và Cổng thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư, phổ biến chính sách và thủ tục hỗ trợ cộng đồng các doanh nghiệp.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, cân đối, đảm bảo dành 10% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh hàng năm, kinh phí từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh về các hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Có giải pháp cụ thể nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ.

Điều 12. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

- Tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao PCI của tỉnh. Qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với những văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

- Tham mưu và là đầu mối phối hợp triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

- Nâng cao tính minh bạch, khách quan trong hoạt động xét xử của tòa án trong các vụ kiện của doanh nghiệp.

Điều 13. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số đào tạo lao động

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan:

- Thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các trường nghề, trung tâm dạy nghề trong công tác lập kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động của doanh nghiệp.

- Xây dựng đề án về phát triển nguồn nhân lực và dạy nghề cho tỉnh tới năm 2020 hướng tới mục tiêu người lao động trong tỉnh đã qua đào tạo nghề đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đề án được xây dựng trên cơ sở xác định nhu cầu về lao động thực sự của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai đề án về thông tin thị trường lao động và các dịch vụ hỗ trợ việc làm tại tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao chỉ số tính năng động, tiên phong

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường đối thoại, nắm bắt kịp thời, chủ động giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên mục "Dân hỏi, các cơ quan chức năng trả lời" trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh để tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo môi trường ổn định, thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế thực hiện tốt các thủ tục đầu tư - xây dựng - đất đai theo cơ chế một cửa liên thông; xây dựng thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại ưu tiên vào các thủ tục thẩm định dự án đầu tư - xây dựng - đất đai; biểu dương kịp thời cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác cải cách thủ tục hành chính, có sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác chuyên môn...

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao PCI tại các đơn vị, phù hợp với nhiệm vụ và kế hoạch được giao; tổ chức mời Hội doanh nhân trẻ tỉnh cùng tham gia đoàn kiểm tra, xem đó là một kênh đối thoại thường xuyên giữa cán bộ, công chức, người trực tiếp thực thi công vụ với doanh nghiệp.

Trong quá trình xử lý công việc liên quan đến doanh nghiệp, nếu có khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục rườm rà không cần thiết, làm mất thời gian, tốn kém chi phí của doanh nghiệp thì người đứng đầu cơ quan phải báo cáo và tham mưu ngay cho UBND tỉnh để xem xét, giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền thì kiến nghị Trung ương xem xét, xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm người đứng đầu Ban quản lý KKT Dung Quất, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có chương trình hành động cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao PCI của tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao các chỉ số thành phần PCI liên quan đến đơn vị mình.

MỤC 2. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng

Người đứng đầu có thành tích trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao PCI của tỉnh, thực hiện tốt các quy định tại văn bản này được biểu dương khen thưởng kịp thời theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 17. Xử lý kỷ luật

Căn cứ mức độ vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, để xem xét quyết định hình thức kỷ luật đối với Người đứng đầu theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của người đứng đầu

Người đứng đầu có trách nhiệm:

1. Xem việc nâng cao PCI là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của ngành, địa phương. Hàng năm, thông qua kết quả công bố PCI của VCCI sẽ tổ chức họp phân tích đánh giá trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao PCI của tỉnh, kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị có nhiều nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của mình; đồng thời phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng hạng PCI của tỉnh với bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

2. Tham mưu UBND tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao các chỉ số thành phần PCI liên quan đến ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể để tập trung chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10 tháng 6, báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 12).

Điều 19. Sửa đổi và bổ sung quy định

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc nội dung nào chưa phù hợp với tình hình thực tế cần sửa đổi, bổ sung thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có văn bản phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 321/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu321/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 321/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 321/QĐ-UBND 2014 trách nhiệm người đứng đầu trong đầu tư kinh doanh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 321/QĐ-UBND 2014 trách nhiệm người đứng đầu trong đầu tư kinh doanh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu321/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 321/QĐ-UBND 2014 trách nhiệm người đứng đầu trong đầu tư kinh doanh Quảng Ngãi

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 321/QĐ-UBND 2014 trách nhiệm người đứng đầu trong đầu tư kinh doanh Quảng Ngãi