Quyết định 3210/QĐ-UBND

Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Thông tư 09/2013/TT-BXD hướng dẫn Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3210/QĐ-UBND 2014 thực hiện 09/2013/TT-BXD hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 09/2013/TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 98/2013/TT-BXD ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4236/SXD-QLN&CS ngày 22 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính ph;
- B Xây dng; B Tài chính;
- BLao đng - Thương binh và hi;
- Thường trc Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở - ngành Thành ph;
- Thành đoàn TNCS Hồ C Minh;
- Hội Liên hip Phụ nữ TP;
- Hội Cựu Chiến binh Thành ph;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT/Chg) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Nguyễn Hữu Tín

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 09/2013/TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng.

- Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đúng quy định của Thông tư số 09/2013/TT-BXD phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và có hiệu quả.

- Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xác định đối tượng được hỗ trợ về nhà ở

1.1. Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

1.2. Đang sinh sống đăng hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hiệu lc thi hành) tại nhà mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

- Nhà ở bị hư hỏng nặng phi phá đi xây dng lại nhà ở mới.

- Nhà ở bị hư hỏng, dt nát cần phải sa cha phần khung - tường và thay mới mái nhà.

2. Trình t, thời gian lập và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở

2.1. Bưc 1:

2.1.a. Thành lập Ban Chỉ đạo thc hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng:

y ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo thc hiện hỗ trợ nhà cho người công với cách mạng, gồm đại diện chính quyn cấp xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện Hội Cu chiến binh.

2.1.b. Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ:

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD, các thôn ấp, tổ dân phố, tổ chc phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đến tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn. Trưởng thôn ấp, Tổ Trưởng các Tổ dân phố, hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện đưc hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghị được hỗ tr; Trưởng thôn ấp, Tổ Trưởng các Tổ dân phố, tập hợp đơn và danh sách gi y ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà ở.

Thời gian hoàn tất: trước ngày 27 tháng 6 năm 2014.

2.2. c 2: Kim tra hiện trạng nhà của tng đối tượng đơn đ nghị hỗ trợ nhà .

Ban Chỉ đạo thc hiện hỗ trợ nhà cho người công với cách mạng tổ chc kiểm tra hiện trng nhà của tng đối tượng đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở. Sau khi kiểm tra,y ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập danh ch đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn gửi y ban nhân dân quận, huyện.

Thời gian hoàn tất: trước ngày 25 tháng 7 năm 2014.

2.3. c 3: Tổng hp phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở.

y ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban có liên quan rà soát, kiểm tra, đối chiếu với danh sách người công với cách mạng đang quản lý, tổng hợp phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn quận, huyện báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Xây dng.

Thời gian hoàn tất: trước ngày 18 tháng 8 năm 2014.

2.4. Bưc 4: Lập Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà .

Trên sở đề nghị của y ban nhân dân quận, huyện, S Xây dng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính lập Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành ph. Trong đó, phân định số lượng, mc vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về n ở, chuyn gi Sở Tài chính thẩm định và xác định nguồn kinh phí thc hiện.

Thời gian hoàn tất: trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

2.5. Bưc 5: Thẩm định và xác định nguồn kinh phí thc hiện.

Trên sở đề nghị của Sở Xây dng Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Sở Tài chính thm định xác định nguồn kinh phí thc hiện, để tổng hợp trìnhy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án hỗ trợ người công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Thời gian hoàn tất: trước ngày 15 tháng 10 năm 2014.

2.6. c 6: Phê duyệt triển khai thc hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà .

Sau khi y ban nhân dân Thành phố phê duyt Đề án hỗ trợ người công với cách mạng về nhà quyết định phân b vốn từ ngân sách Trung ương, Sở Tài chính lập thủ tục b trí kinh phí; đồng thi, hướng dẫn y ban nhân dân quận, huyện lập thủ tục dự toán và giải ngân kinh phí thc hiện theo quy đnh.

Thời gian hoàn tất: trước ngày 31 tháng 10 năm 2014.

3. Các vấn đề cần lưu ý khi xây dựng Đề án hỗ trợ người công với cách mạng

Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà cần phân định số lượng, mc vốn hỗ tr người công với cách mạng về nhà thc hiện trong năm 2014 và số lượng sẽ thc hiện năm tiếp theo (nếu có).

Đối tượng người được hỗ trợ được lập theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Hộ gia đình người công với cách mng mà nhà nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng.

- Hộ gia đình mà người có công với cách mng là người cao tuổi.

- Hộ gia đình người có công với cách mạng người dân tộc thiểu số.

- Hộ gia đình người có công với cách mạng hoàn cảnh khó khăn.

- Hộ gia đình người công với cách mạng thuộc vùng thường xuyên xy ra thiên tai.

4. Phương thức thc hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở

4.1. Yêu cầu về k thut và chất lượng:

4.1.a. Sở Xây dng nghiên cu, thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà đin hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục, tập quán ca tng địa phương để phổ biến, giới thiệu cho các hộ gia đình tham khảo, nghiên cu áp dụng để xây dng nhà ở;

4.1.b. Việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng mới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở phải bảo đảm yêu cầu sau đây:

- Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên;

- Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng tối thiểu như nêu trên.

4.1.c. Nhà ở của các hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ phải bảo đảm vệ sinh môi trường, bao che kín đáo, tránh được tác động xấu của khí hậu, thời tiết. Các hộ gia đình có thể sử dụng các mẫu thiết kế điển hình do Sở Xây dựng cung cấp hoặc tham khảo các mẫu nhà ở truyền thống, thông dụng tại địa phương để lựa chọn quy mô và hình thức nhà ở phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng hộ.

4.2. Yêu cầu về tổ chức xây dng nhà :

4.2.a. Các hộ gia đình sau khi nhận được tm ng kinh phí hỗ trợ nhà ở theo quy định thì tự t chc xây dng nhà ở. Trường hợp hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, khuyết tật...) không khả năng tự xây dng nhà ở thìy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trách nhiệm tổ chc xây dng nhà ở cho các hộ gia đình này.

4.2.b. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở; vận động các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để giảm giá thành xây dựng; khi hoàn thành xây dựng phần nền móng và khung - tường nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và khi hoàn thiện toàn bộ nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng.

5. Yêu cầu về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Sau khi hoàn thành vic xây dng mới hoặc sa cha nhà mà thay đi về diện tích nhà ở, nếu hộ gia đình được hỗ trợ nhu cầu thì cơ quan thm quyền tạo điều kiện cho các hộ gia đình thc hiện các thủ tục xác nhận thay đổi về nhà trong Giy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hu nhà tài sản khác gắn liền với đất. Thời hạn xác nhận các thay đổi trong Giy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thc hiện theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp

1.1. y ban nhân dân Thành phố:

- Căn c Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Thông số 09/2013/TT-BXD tổ chc lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà trên địa bàn toàn Thành phố gi về Bộ Xây dng, Bộ Kế hoạch Đầu Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

- Bố trí kinh phí quản để triển khai thc hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người công với cách mạng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính.

- Ngoài nguồn vốn số vốn quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, căn cứ tình hình thc tế của Thành phố để xem xét, hỗ trợ thêm từ ngân sách của Thành phố, huy động từ các nguồn hỗ trợ khác để nâng cao chất lưng nhà cho các hộ gia đình được hỗ trợ.

- Báo cáo tình hình tiến độ thc hiện việc hỗ trợ về nhà cho người có công với cách mạng 3 tháng một lần; báo cáo kết quả thc hiện việc hỗ trợ trong năm 2014 khi kết thúc Chương trình về Bộ Xây dng, Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch Đầu để tổng hợp báo cáo Chính phủ y ban Thường vụ Quốc hội, trong báo cáo cần nêu rõ nguồn vốn hỗ trợ t ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động khác, nhng khó khăn, vướng mắc cần tháo g.

- Hoàn thành việc hỗ trợ các hộ gia đình người công với cách mạng có nhà ở theo Đề án đã được phê duyệt.

- Đối với các trường hợp hộ gia đình người có công với cách mạng nhà ở đủ điều kiện được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông số 09/2013/TT-BXD nhưng mới được các địa phương thống kê, soát thì tiếp tục thc hiện hỗ trợ trong năm tiếp theo.

- Thanh tra, kiểm tra, xử theo thẩm quyền hoặc đề nghị quan có thm quyn thanh tra, kim tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thc hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

1.2. y ban nhân dân quận, huyn:

- Tổng hợp phê duyệt danh sách người công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thc hiện việc h trợ người công vi cách mạng về nhà của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn (gm số h gia đình đã được hỗ trợ, số nhà đã được xây dng mới hoặc sa cha, số tiền hỗ trợ đã cp cho các hộ gia đình, s tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thc hin).

- Tổ chc thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử các hành vi vi phạm trong việc thc hiện hỗ trợ nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

1.3. y ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Thành lp Ban Chỉ đo thc hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng để tổ chc thc hiện hỗ trợ nhà ở.

- Tổ chc rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công vi cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.

- Niêm yết công khai danh sách mc hỗ trợ người công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư s 09/2013/TT-BXD tại trụ sở của y ban nhân dân xã, phường, thị trấn sau khi được y ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án.

- Tổ chc việc lập Biên bản xác nhận xây dng nhà hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dng nhà ở đưa vào sử dng.

- Lập hồ sơ hoàn công cho tng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở, bao gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình;

+ Biên bản xác nhận xây dng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (01 bản);

+ Biên bản xác nhận hoàn thành xây dng nhà ở đưa vào sử dụng (01 bản);

+ Các chng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

- Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dng tiền hỗ trợ về nhà đúng mục đích, bảo đm cht lượng nhà ở xây dng mới hoặc sa cha theo quy đnh.

- Tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân quận, huyện về kết quả thc hiện việc hỗ trợ về nhà trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà đã được xây dng mới hoặc sa cha, số tiền h trợ đã cấp cho các h gia đình và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thc hiện trên địa bàn).

2. Các Sở, ngành có liên quan

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- soát, thẩm tra danh sách các hộ gia đình người công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ.

- Phối hợp Sở Xây dng, Sở Tài chính xây dng Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

2.2. Sở Xây dng:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các Sở ngành khác liên quan xây dng, trìnhy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng v nhà ở trên địa bàn Thành phố.

- quan thường trc giúp y ban nhân dân Thành phố chỉ đo, đôn đốc, kiểm tra tình hình thc hiện Đề án hỗ trợ người công với cách mạng về nhà ở; phối hợp giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc trình y ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

- Nghiên cu, thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà điển hình, kèm theo d toán kinh phí đầu tư xây dng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục, tập quán của tng địa phương để phổ biến, giới thiệu cho các hộ thuộc đi tượng được hỗ trợ tham khảo, nghiên cu áp dụng để xây dng nhà ở.

2.3. Sở Tài chính:

- Thẩm định d toán xác định nguồn kinh phí thc hiện Đề án hỗ trợ người công với cách mạng về nhà để trình y ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án.

- Hướng dẫny ban nhân dân quận, huyện v công tác lập dự toán giải ngân kinh phí thc hin.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Căn cứ Kế hoch này đ tổng hợp, bố trí vốn mục tiêu cho y ban nhân dân quận, huyện trong kế hoạch d toán ngân sách của Thành ph trong năm 2014 các năm tiếp theo, báo cáo y ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố.

3. Đối với các tổ chức khác

Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành ph, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hi Cu chiến binh Thành ph, Thành Đoàn phát động các cuộc vận động, phối hợp vi chính quyền các cấp trong vận động tạo thêm nguồn lc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành phố.

4. Chế độ phối hợp, báo cáo

- Các đơn vị có liên quan phối hợp, kiểm tra, thanh tra, x lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị quan thẩm quyền x các hành vi vi phạm trong việc thc hiện hỗ trợ về nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Thông số 09/2013/TT-BXD khi có yêu cầu.

- y ban nhân dân quận, huyện tổng hợp, báo cáo tình hình tiến đ thc hiện việc hỗ trợ về nhà cho người công với cách mạng định kỳ hàng quý gi về Sở Xây dng (trưc ngày 20 tháng cuối quý) để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dng, Bộ Tài chính.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thc hiện Thông số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dng về hướng dẫn thc hin Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở củay ban nhân dân Thành phố.

Trong quá trình thc hiện, Kế hoạch này đưc tiếp tục điều chỉnh, b sung để phù hợp với tình hình thc tế.

Đề nghị các tổ chc, cá nhân có liên quan thc hiện các nội dung và thời gian theo đúng Kế hoạch đề ra./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3210/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3210/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2014
Ngày hiệu lực28/06/2014
Ngày công báo15/07/2014
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3210/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3210/QĐ-UBND 2014 thực hiện 09/2013/TT-BXD hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3210/QĐ-UBND 2014 thực hiện 09/2013/TT-BXD hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3210/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành28/06/2014
        Ngày hiệu lực28/06/2014
        Ngày công báo15/07/2014
        Số công báoSố 42
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3210/QĐ-UBND 2014 thực hiện 09/2013/TT-BXD hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3210/QĐ-UBND 2014 thực hiện 09/2013/TT-BXD hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở Hồ Chí Minh

            • 28/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực