Quyết định 3210/QĐ-UBND

Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 3210/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung Sở Khoa học Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Tờ trình số 66/TTr-SKHCN ngày 23/10/2017) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình số: 548/TTr-VP ngày 09/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 (Hai mươi) thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Trang thông tin điện tử tỉnh; niêm yết tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đphục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế lĩnh vực: Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng; Sở hu trí tuệ; Năng lượng nguyên ttại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC, NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành m theo Quyết định số: 3210/QĐ- UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tnh Quảng Trị)

PHẦN I.

DANH MC THTỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH: 02 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

1.

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

2.

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, B SUNG: 18 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: 10 TTHC

1.

Công bố sử dụng du định lượng

2.

Điều chỉnh nội dung của bản công bsử dụng dấu định lượng

3.

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lưng của hàng đóng gói sn nhập khẩu

4.

Đăng ký công bố hợp chun dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

5.

Đăng ký công bhợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

6.

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kthuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

7.

Đăng ký công bhợp quy đối với các sản phm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bi các quy chuẩn kthuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

8.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

9.

Xét tặng giải thưởng cht lượng quốc gia

10.

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp cht ô xít hữu cơ và các hợp chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

II

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 02 TTHC

1.

Cp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

2.

Cấp lại Giy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

III

Lĩnh vực Năng lưng nguyên tử: 05 TTHC

1.

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

2.

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chn đoán trong y tế)

3.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

4.

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

5.

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chn đoán trong y tế)

C. THỦ TC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ: 01   TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Shữu trí tuệ: 01 TTHC

1.

Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyn cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Tổng cộng: 20 thủ tục(Bao gồm 95 trang văn bản)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3210/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3210/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3210/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3210/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung Sở Khoa học Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3210/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung Sở Khoa học Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3210/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3210/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung Sở Khoa học Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3210/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung Sở Khoa học Quảng Trị

            • 20/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực