Quyết định 3216/QĐ-BTC

Quyết định 3216/QĐ-BTC năm 2012 công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3216/QĐ-BTC năm 2012 công bố tổ chức tư vấn định giá được phép


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3216/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 28 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2013.

Điều 2. Các tổ chức tư vấn định giá có tên trong danh sách công bố tại Điều 1 Quyết định này được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Các tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho các Quyết định sau:

1. Quyết định số 61/QĐ-BTC ngày 10/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008.

2. Quyết định số 545/QĐ-BTC ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008 (lần 2 năm 2008).

3. Quyết định số 1938/QĐ-BTC ngày 5/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008 (lần 3 năm 2008).

4. Quyết định số 497/QĐ-BTC ngày 10/3/2009 về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.

5. Quyết định số 668/QĐ-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá đăng ký mới năm 2010 được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.

6. Quyết định số 669/QĐ-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1007/QĐ-BTC ngày 15/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

7. Quyết định số 1420a/QĐ-BTC ngày 18/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 670/QĐ-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Quyết định số 1930/QĐ-BTC ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện và tổ chức bị loại ra khỏi Danh sách cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá sau khi bị đình chỉ theo quy định tại Quyết định số 1295/QĐ-BTC ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, các tổ chức tư vấn định giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HOÁ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 3216 /QĐ-BTC ngày 21 / 12 /2012)

1. Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS);

2. Công ty TNHH kiểm toán Việt (VietCPA);

3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

4. Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn thuế (ATC);

5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);

6. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thủ đô (CACC);

7. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C);

8. Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (Vietanhaudit);

9. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC);

10. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);

11. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt nam (AVA);

12. Công ty TNHH kiểm toán Kreston ACA Việt Nam (KRESTON-ACA);

13. Công ty TNHH kiểm toán ASCO (ASACO);

14. Công ty cổ phần thẩm định giá Đông Á (EAA);

15. Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai (DVC);

16. Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt;

17. Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC);

18. Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Sài Gòn (SAFCO);

19. Công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng (DVFSC);

20. Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế (Valuinco);

21. Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC);

22. Công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol (Vinacontrol PV);

23. Công ty cổ phần thẩm định giá Avalue Việt Nam (Avaluevietnam);

24. Công ty TNHH một thành viên thẩm định giá Sài gòn nhà đất (Saigonlandappraisal);

25. Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS);

26. Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam (SIVC);

27. Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam;

28. Công ty cổ phần tư vấn - dịch vụ về tài sản bất động sản DATC (DCSC)./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3216/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3216/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực21/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3216/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 3216/QĐ-BTC năm 2012 công bố tổ chức tư vấn định giá được phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3216/QĐ-BTC năm 2012 công bố tổ chức tư vấn định giá được phép
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3216/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Xuân Hà
       Ngày ban hành21/12/2012
       Ngày hiệu lực21/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3216/QĐ-BTC năm 2012 công bố tổ chức tư vấn định giá được phép

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3216/QĐ-BTC năm 2012 công bố tổ chức tư vấn định giá được phép

           • 21/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực