Quyết định 3217/QĐ-UBND

Quyết định 3217/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá phiến sét do tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 3217/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đá phiến sét Sơn La 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 394/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên tỷ lệ quy đổi sản lượng tài nguyên khai thác Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 22/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 3217/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đá phiến sét Sơn La 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3217/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI ĐÁ PHIẾN SÉT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế Tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên; Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá phiến sét;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 853/TTr-STC ngày 11 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giá tính thuế tài nguyên đối với Đá phiến sét dùng làm vật liệu xây dựng thông thường: 234.000đ/m3

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, MH, (100b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3217/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3217/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/12/2015
Ngày hiệu lực 18/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/02/2016
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3217/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3217/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đá phiến sét Sơn La 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 3217/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đá phiến sét Sơn La 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3217/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Bùi Đức Hải
Ngày ban hành 18/12/2015
Ngày hiệu lực 18/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/02/2016
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3217/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đá phiến sét Sơn La 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3217/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đá phiến sét Sơn La 2015